CE SPUNE BIBLIA? – Partea a cincea.

CE SPUNE BIBLIA? – Partea a cincea

8. Templul – Vechiul Testament vs. Noul Testament: Nu știți voi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt?… Cum funcționează asta?

 „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” 1 Corinteni 6:19. „Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.” 1 Corinteni 3:17. În Vechiul Testament, templul era o clădire fizică. Acum, în Noul Testament, în loc să avem templul fizic, Duhul Sfânt locuiește în noi, adică în ucenicii lui Iisus. Aceasta înseamnă că noi am devenit acel loc sfânt – acum în Noul Testament, trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt, în locul unei clădirii fizice ca în Vechiul Testament. Cum putem noi deveni acest loc sfânt unde poate locui Duhul Sfânt? În acest studiu, aruncăm o privire mai atentă la cum era templul din Vechiul Testament, care poate fi în legătură strânsă cu noi, din Noul Testament. În vechiul legământ, templul era o clădire fizică. Era un loc sfânt, locuința lui Dumnezeu pe pământ. În templu oamenii se puteau închina lui Dumnezeu și Dumnezeu le putea vorbi. Pentru că Dumnezeu este sfânt și bun și pur, tot ce intra în templu trebuia să fie la fel de curat și pur. Acum, în Noul Testament, în loc să avem o clădire fizică, Duhul Sfânt locuiește în noi; adică în ucenicii lui Iisus. Când noi ne căim și primim iertarea păcatelor și începem să trăim o viață pentru Dumnezeu, urmându-L pe Iisus, primim Duhul Sfânt. De acum înainte, trupul notru devine, așa cum scrie în 1 Corinteni 6:19: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” În acest verset ne este explicat faptul că noi suntem acum locuința Duhului Sfânt pe pământ. Aceasta înseamnă că noi am devenit acel loc sfânt, și că din acel moment trupul nostru nu ne mai aparține ca să facem ce dorim cu el ci suntem conduși de Duhul Sfânt pentru a face voia lui Dumnezeu, să nu mai trăim după poftele și dorințele noastre. Atunci Duhul ne ajută, mai întâi prin a ne arăta ceea ce trebuie curățit în firea noastră, iar apoi prin a ne da putere să biruim asupra poftelor din fire. Duhul Sfânt ar trebui să fie deplin răspunzător în viața noastră. Trebuie să ne supunem 100% îndrumării Lui. El nu este doar un musafir care vine și pleacă în funcție de mofturile și voia noastră. Acest fapt este foarte serios, pentru că Pavel scrie în 1 Corinteni 3:17: „Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.” Templul este mânjit, sau devine murdar, dacă noi păcătuim conștient dând frâu liber poftelor noastre. Atunci noi stingem Duhul. El nu va locui acolo unde nu este supunere – unde este ignorat și unde se trăiește necurat. El nu poate trăi împreună cu necurăția. Nu, când noi avem Duhul Sfânt, atunci noi trebuie să umblăm în Duhul, deci să nu mai facem faptele firii. Atâta timp cât noi facem acest lucru, Duhul va rămâne cu noi și va locui în noi ca Mângâietorul, ghidul și ajutorul nostru!

9. 30 versete biblice despre care Diavolul nu vrea să știi!

 Aici este un arsenal de versete care-l va expedia pe Satan de fiecare dată când va încerca să vină cu minciuni și decepție. Noi suntem familiari cu trucurile lui Satan și știm că, Biblia este calea de a-l birui de fiecare dată. Armura, puterea și tăria dată de Cuvântul lui Dumnezeu sunt neprețuite! El nu ne-a lăsat singuri să biruim „viclenia diavolului,” ci ne-a echipat în totalitate. Diavolul nu se poate împotrivi Cuvântului lui Dumnezeu. Nu există, în fapt, niciun verset din Biblie de care el ar fi bucuros dacă-l cunoaștem. Dar oricum este un exercițiu bun să te gândești la acest lucru – la versete care pot fi o armă potrivită pentru noi. Aici sunt câteva din versetele care ne pot ajuta în lupta cu Diavolul:

Diavolul nu vrea să știm adevărul despre el: „Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.” Iacov 4:7.„Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi! Amin.” Romani 16:20.„Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” Ioan 10:10.„Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.” Apocalipsa 12:11.„Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.” 1 Petru 5:8-9.„Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” 1 Ioan 4:4.„Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” 1 Ioan 3:8.

Satan nu vrea să știe că nu avem nimic de care să ne temem: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” Isaia 41:10.„Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.” Luca 10:19.„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.” 2 Timotei 1:7.

Nu vrea să știm nimic despre puterea la care avem acces: „Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” Romani 8:31.„Şi El mi-a zis: Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.” 2 Corinteni 12:9-10.„Pot totul în Hristos care mă întăreşte.” Filipeni 4:13.„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” 1 Corinteni 10:13.

Diavolul nu vrea să știm despre promisiunile pe care le avem în Hristos: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16.„El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” Coloseni 1:13-14.„Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” Romani 8:1-4.„Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc … dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” Galateni 2:20.„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Iisus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” Romani 10:9-10.„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” Romans 5:8.„ … cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.” Psalm 103:12 – T.M.

Satan nu vrea ca noi să știm că sunt condiții: „Nu oricine-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” Matei 7:21.„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.” Iacov 1:22.„Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.” Fapte 5:32.

Nu vrea să știe că vom secera ceea ce semănăm: „Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică. Galateni 6:7-8„Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea.” Iacov 1:15.„Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?” Matei 16:26.

Diavolul nu vrea să știm viitorul: „Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci, chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este lumina mea!” Mica 7:8.„Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos.” Filipeni 1:6.„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” Ieremia 29:11.¨

 Înarmat pentru a birui! Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă toate armele de care avem nevoie pentru a ne împotrivi lui Satan și a-i distruge planurile. Nu-i de mirare că Diavolul nu vrea să știm aceste versete. Dacă ne-am dedicat în slujba lui Dumnezeu, vom observa că Diavolul rage ca un leu, dar noi putem fi curajoși să ripostăm, pentru că avem promisiunea victoriei de fiecare dată! Rezultatul va fi încredere, odihnă și pace în duhul nostru, iar roadele Duhului se vor manifesta în viața noastră și noi primim viață veșnică!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s