CE NE SPUN PSALMII? – Cartea a patra.

CE NE SPUN PSALMII?

Cartea a patra – psalmii 90-106!

Psalmul 90:

Versetele 1-4: Şi cea de-a patra carte a Psalmilor are un caracter special, la fel ca primele trei cărţi. În această carte vedem ca într-un tablou venirea lui Hristos în această lume pentru a lua locul lui Israel înaintea lui Dumnezeu, precum şi rezultatul final al acestei realităţi.În acest psalm apare încă un aspect, şi anume plângerea lui Israel pentru îndurare şi restabilire. Prin rugăciunea sa, Moise a pus aceste cuvinte în gura poporului. Moise i-a adus aminte lui Dumnezeu, că El a fost locuinţa lor din generaţie în generaţie.În versetul 2 a mers un pas mai departe: în faţa unui Dumnezeu care este din eternitate, omul este aşezat în locul care i se cuvine. Chiar dacă este mare în ochii săi şi îşi închipuie că este înţelept – în mândria sa poate chiar îndrăzneşte să se aşeze peste Dumnezeu -, totuşi el nu este nimic altceva decât ţărână, în care Dumnezeu îl va întoarce! Viaţa noastră, care câteodată ni se pare lungă, este ca o strajă în noapte în comparaţie cu veşnicia.

Versetele 5-17: Scurtimea vieţii noastre ne este prezentată foarte clar în versetele 3-12. Având în vedere puţinii ani pe care îi petrecem aici jos, este important să ne rugăm ca psalmistul: „Învaţă-ne să ne numărăm astfel zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” Mereu înclinăm, mai ales în anii tinereţii şi ai maturităţii, să ne facem cât mai comozi  aici pe pământ şi trecem cu vederea faptul că totul este de scurtă durată. Dar Domnul ne vine în ajutor prin Cuvântul Său. El ne aminteşte că tocmai datorită scurtimii vieţii noastre trebuie să fim atenţi şi să folosim în mod util şi corect aceste puţine zile. „Vedeţi deci cu grijă cum umblaţi, nu ca neînţelepţi, ci ca înţelepţi, răscumpărând timpul, pentru că zilele sunt rele” (Efeseni 5:15-16 ; a se vedea şi Coloseni 4:5). După cum se observă, acest psalm conţine îndemnuri preţioase pentru noi. Să le punem în practică! Ele vor avea efecte binecuvântate în viaţa noastră.

Psalmul 91:

Versetele 1-8: Dacă ar trebui să dăm un titlu acestui psalm, cu siguranţă am scrie: Încredere în Dumnezeu. Într-adevăr, aici găsim cuvinte care exprimă o încredere puternică. Oricât de mare ar fi pericolul, sufletul ştie că este ocrotit în mod desăvârşit, pentru că Cel, căruia îi aparţine, este mai puternic decât duşmanul şi oştirea care stă la dispoziţia lui. „O mie vor cădea alături de tine şi zeci mii la dreapta ta; dar de tine nu se va apropia.” Chiar dacă nu trebuie să trecem cu toţii prin aceleaşi pericole, ştim totuşi că suntem înconjuraţi de lucruri care ne pot duce la cădere. Cel care pune curse (Satan) îşi aruncă laţul său cu intenţia clară să-i facă rău celui care stă de partea Domnului. Cine ne poate face atenţi cu privire la acest laţ? Cine ne poate elibera, atunci când plasa duşmanului ne-a înconjurat deja picioarele? În noi nu este deloc putere şi nici putinţă, dar Cel în care ne încredem, ne va acoperi cu penele Sale şi vom găsi adăpost sub aripile Sale.Încrederea în Dumnezeu, despre care vorbeşte acest psalm, reprezintă unul dintre cele mai preţioase comori ale credinciosului în timpul vieţii sale aici pe pământ. Încrederea şi credinţa merg împreună. Noi ne încredem în Domnul în măsura credinţei noastre; sau cu alte cuvinte: în măsura în care Domnul este realitate pentru noi. Toţi cei salvaţi cred în Domnul Iisus, dar nu toţi Îi acordă locul central în viaţa lor. De aceea, cât de diferită este măsura încrederii printre copiii lui Dumnezeu! Unii trăiesc într-o continuă nelinişte, îşi pierd uşor cumpătul, atunci când apare ceva neobişnuit; alţii, în schimb, pot spune cu psalmistul: „Adăpostul meu şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred.” Domnul este mai mare şi mai puternic decât orice duşman, de aceea ne putem culca liniştiţi şi nu trebuie să ne temem de groaza nopţii. Chiar dacă ar veni o încercare, ştim că Tatăl nostru ceresc are situaţia sub control, şi această încercare va fi spre binele nostru.

Versetele 9-16: În Epistola către Evrei citim despre îngeri: „Nu sunt toţi duhuri slujitoare trimise pentru a le sluji celor care vor moşteni mântuirea?” (Evrei 1:14). În versetul 11 avem o confirmare (a se vedea şi Matei 4:5-7, unde diavolul aplică versetele 11-12 din acest psalm la Domnul Iisus).De câte ori, fără să ne dăm seama, am avut parte de o astfel de ocrotire! Nu doar că putem fi siguri că Domnul ne iubeşte şi este plin de îndurare faţă de noi, ci aici vedem că El ordonă cetelor de îngeri, pentru a-i ocroti pe ai Săi în călătoria lor. Să ne gândim la aceasta şi să ne încredem mai mult în El!În versetele 14-16 se schimbă vorbitorul; aici vorbeşte Dumnezeu şi El acordă aprecierea Sa celui care îşi găseşte plăcerea în Dumnezeu. Nu avem oare privilegiul de a ţine din toată inima la Domnul? O astfel de poziţie a inimii va fi răsplătită din belşug, aşa cum citim în versetele de încheiere ale acestui psalm. De fapt, aici ne găsim pe teren israelit, dar ştim că Domnul va acorda întâietate credinţei şi încrederii.

Psalmul 92:

Versetele 1-4: Din punctul de vedere al poporului Israel, acest psalm exprimă bucuria, de care va avea parte poporul la începutul Împărăţiei de o mie de ani. „Pentru că Tu, Doamne, m-ai bucurat prin fapta Ta, voi cânta de bucurie datorită lucrărilor mâinilor Tale.” Acei oameni drepţi privesc înapoi la judecăţile executate asupra duşmanilor lor; acum ei se pot bucura de bunătatea lui Dumnezeu fără teamă de vreun pericol din exterior. În sfârşit au ajuns la ţintă. Pentru prima dată de la împărăţia glorioasă a lui Solomon, poporul poate să se bucure într-o linişte netulburată.Putem privi acest psalm şi din altă latură. Şi noi avem motive să-L lăudăm pe Domnul şi să înălţăm Numele Lui. Noi am aflat ceva mult mai măreţ decât poporul Israel: locurile cereşti, în care am fost puşi (Efeseni 2:6), sunt mult mai minunate decât viitorul acestui poporInima psalmistului era plină de bunătatea lui Dumnezeu, de aceea de pe buzele sale se revarsă lauda şi cântarea de bucurie.

Versetele 5-8: Scriitorul acestui psalm a fost un om care s-a străduit să cugete la bunătatea şi credincioşia lui Dumnezeu. Cuvintele Sale acţionează asupra noastră ca o îmbărbătare, pentru a-i urma exemplul. Nu trebuie să recunoaştem oare că suntem delăsători în a privi la ceea ce a făcut Tatăl ceresc pentru noi şi face încă, şi că, gândim atât de puţin la cel mai mare dar: Fiul Său?Să privim, de exemplu, la versetul 8: „Dar Tu, Doamne, eşti înălţat pentru totdeauna!” Sfânta Scriptură ne învaţă că Dumnezeu este mare şi înălţat; dar există o deosebire între cunoştinţa teoretică şi experienţa interioară a ceea ce este El. Experienţa interioară poate fi obţinută pas cu pas. Avem dreptul să admirăm puterea Sa creatoare şi înţelepciunea Sa până în cele mai mici detalii în lucrările Sale, dar şi să ne oprim în faţa harului Său şi a iubirii Sale de oameni şi să cugetăm la acestea. Cu cât vom pune mai mult în practică aceste lucruri, cu atât mai mult vom putea exclama cu psalmistul: „Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne! Gândurile Tale sunt foarte adânci.”

Versetele 9-15: Să zăbovim puţin la versetele 12-15. În nenumărate locuri din Scriptură, oamenii drepţi sunt amintiţi cu caracteristicile favorului lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, expresia „om drept” desemna un bărbat care recunoştea legea lui Dumnezeu şi acţiona conform acesteia, în contrast cu oamenii nelegiuiţi. Plăcerea lui Dumnezeu se odihneşte peste cel drept, şi el se poate bucura de binecuvântarea Sa. Cât de frumoase sunt cuvintele din aceste versete! Ele ne îmbărbătează să dorim să fim număraţi printre cei drepţi. Ca poziţie, suntem oameni drepţi; dar suntem şi în practică? Omul drept din Vechiul Testament era un om temător de Dumnezeu; despre un astfel de om citim că va înverzi ca palmierul şi se va înălţa ca cedrul din Liban. Locul său de şedere este Casa Domnului – pentru noi aceasta înseamnă întreţinerea părtăşiei cu Domnul (a se compara cu Ioan 15:4-5). Dacă rămânem ca mlădiţe în vie, atunci se va spune şi despre noi: „ … vor fi plini de sevă şi verzi”.

Psalmul 93: – O cântare-laudă a lui David; pentru ziua de dinaintea Sabatului, când pământul a fost locuit pentru întâia oară. Deşi, la creaţie, pământul a fost populat cu tot felul de vieţuitoare, psalmistul socoteşte că a fost cu adevărat locuit doar din ziua a şasea (de dinaintea Sabatului, adică a zilei de odihnă), când Dumnezeu l-a făcut pe om, singura fiinţă pe care El a creat-o după chipul Său şi singura devenită suflet viu (Geneza 2, 7). Dumnezeu Îşi arată măreţia prin creaţie, prin Lege (mărturiile) şi prin prezenţa Sa în Templu (Casei Tale …). Este unul din psalmii Împărăţiei. Psalmul cântă misterul biruinţei lui Hristos asupra morţii. Psalmul nu are titlu în Textul Masoretic.

Psalmul 94: Întregul psalm este un îndemn la răbdare faţă de succesele şi propăşirea păcătosului. Cheia înţelesului ne-o dă Pavel în Epistola către Filipeni: „Pe toate să le faceţi fără murmur şi fără socoteli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, fii lui Dumnezeu, neîntinaţi în mijlocul unui neam sucit şi stricat, în care voi străluciţi ca nişte luminători în lume” (2, 14-15). Psalmul este o meditaţie asupra dreptăţii lui Dumnezeu; încurajare pentru cei care se gândesc că Dumnezeu rabdă prea mult fărădelegea. Dumnezeul răzbunărilor este apărătorul celor asupriţi, Cel care pedepseşte silnicia. Dacă Dumnezeu este Dumnezeul răzbunărilor, nu te preocupa tu de răzbunare; dacă duşmanului tău îi este sete, dă-i să bea. Când suntem batjocoriţi pentru El, sau când răbdăm ceva din cele ce ne supără de la cei ce obişnuiesc să lupte împotriva lui Dumnezeu, să credem că Dumnezeu vede şi aude încercarea care ne vine. Căci însăşi firea lucrului şi ceea ce este mai intim în cei ce ne ocărăsc din cauza Lui are sunet puternic în urechile dumnezeieşti. Cu adevărat zile aspre şi rele vor veni peste cei tăiaţi/nimiciți cu dreptate, dar celor certaţi spre îndreptare li se va face Dumnezeu blând. Deci aceia nu vor sfârşi în cele ale judecăţii şi chinurilor, deoarece n-au devenit mlădiţe neroditoare. Strălucirea faptelor să se unească deci cu mărturisirea credinţei şi cu cuvintele lui Dumnezeu. Atunci vom fi ai lui Hristos şi vom afla puterea şi fericirea comuniunii cu El, scăpând de primejdia tăierii. Vrei să te veseleşti de mângâierile lui Dumnezeu? Nu fi răzbunător, ci eliberator; nu căuta cusururi, ci oferă alinare; nu fi trădător, ci martir; nu acuza, ci apără. În numele păcătoşilor roagă-L pe Dumnezeu să-i miluiască, pentru cei drepţi roagă-L să-i păzească în dreptate. Pe omul rău cucereşte-l prin bunătate şi blândeţe, pe cel zelos fă-l să se minuneze de bunătatea ta. Fă dreptatea să roşească în faţa milostivirii tale. Alături de cel mâhnit să ai şi tu inima mâhnită. Iubeşte-i pe toţi oamenii, dar ţine-te departe de toţi oamenii. Adu-ţi aminte de moarte, pregăteşte-te să ajungi acolo şi înfrumuseţează-ţi alergarea. Când suntem muşcaţi de mustrări, să ne aducem aminte de păcatele noastre, până ce Domnul, văzând silinţa noastră, a celor ce ne sârguim, le va şterge pe acestea şi va preface durerea ce ne muşcă în inimă în bucurie.

Psalmul 95 – O cântare-laudă a lui David (fără titlu la Evrei). Unul dintre cei mai cunoscuţi psalmi, utilizat liturgic în ritul latin şi, fragmente din el, în ritul bizantin, la începutul oficiului fiecărei zile. Epistola către Evrei comentează pe larg îndemnul la convertire care începe la v. 7: Astăzi … (3, 7-4, 11): fiecare zi este astăzi în care omul este chemat să-L laude pe Dumnezeu şi să-I dea ascultare. Să avem încredere în iubirea Sa de oameni şi să ne pocăim cu toată purtarea de grijă, înainte de a sosi ziua în care pocăinţa nu mai este de folos. Acum totul stă în puterea noastră; atunci Judecătorul este stăpân pe hotărârea Lui: Să întâmpinăm faţa Lui întru mărturisire, să plângem, să ne tânguim. De-am putea ruga pe Judecătorul, înainte de ziua cea mare a judecăţii, să ne ierte de păcate, n-ar mai fi nevoie să venim la judecată; dar dacă n-o facem, vom spune păcatele în auzul întregii lumi şi nu vom mai avea nicio nădejde de iertare. Nimeni din cei care nu şi-au şters aici pe pământ păcatele, nu poate scăpa dincolo de pedeapsă. Atâta vreme cât se spune astăzi, să nu deznădăjduim, ci să avem bune nădejdi în Stăpânul nostru, gândindu-ne la noianul bunătăţii Lui. Să scuturăm de pe noi orice cuget rău; să începem să facem fapte bune cu multă râvnă şi nădejde; să arătăm covârşitoare pocăinţă ca, lăsând aici pe pământ toate păcatele, să putem sta cu îndrăznire înaintea scaunului de judecată al lui Hristos şi să putem dobândi Împărăţia cerurilor. Cuvântul „azi” se poate spune pentru toată viaţa, chiar pentru bătrâneţe. Pocăinţa nu se judecă după mulţimea anilor, ci după râvna sufletului.

Versetele 8-9 (LXX): „Nu vă învârtoşaţi inimile ca atunci, la Răzvrătire, în ziua ispitirii în pustie, 9: unde părinţii voştri M-au ispitit, M-au pus la-ncercare şi au văzut lucrurile Mele.” Este o aluzie la întâmplarea şi cuvintele lui Moise din Exod 17, 2. Versetele 8-12 vor fi citate Epistola către Evrei 3, 7-11 şi pot fi commentate astfel: Momentele sau locurile de odihnă sunt trei: Ziua a Şaptea, când Dumnezeu, după creaţie, S-a odihnit de toate lucrurile Lui; Ţara Făgăduinţei, unde poporul lui Israel s-a odihnit după lunga sa călătorie prin pustie; Împărăţia cerurilor, unde noi năzuim să ne odihnim după toate ostenelile noastre. Primele două s-au consumat în istorie, aşa că aici nu mai poate fi vorba de ele; rămâne ultima, odihna pe care răzvrătiţii (păcătoşii) n-o vor avea, dar spre care noi ne străduim şi în care nădăjduim.

Psalmul 96: – O cântare-laudă; a lui David; când a fost Casa zidită după întoarcerea din robie. Fără titlu la Evrei. Face parte din psalmii Împărăţiei. Apare într-o formă aproape identică şi în I Cronici 16, 23-33, făcând parte din cântarea de bucurie la aducerea chivotului. Se poate face o legătură între titlu şi restul psalmului: este vorba de zidirea spirituală, care se ridică pentru că tot pământul este chemat să-I cânte lui Dumnezeu o cântare nouă. Acolo este unitatea Duhului, acolo este o singură piatră făcută din multe; constructorii trebuie să vestească slava Domnului: dacă ş-o vestesc doar pe a lor proprie, atunci sunt doar perete spoit (cf. Iezechiel 13, 10; Fapte 23, 3).  Psalmul cântă cele două veniri ale Domnului, precum şi Judecata ce va veni. Așadar, toţi cei de pe pământ, care au cunoscut taina aceasta mântuitoare a Lui, adică pătimirea lui Hristos, prin care i-a mântuit, să vină să cânte şi să psalmodieze Dumnezeului şi Părintelui tuturor, cunoscând că El este şi vrednic de laudă şi înfricoşător şi făcător al cerului şi al pământului; El, care a făcut mântuirea aceasta pentru neamul omenesc şi Care, după ce a fost răstignit şi a murit, a fost învrednicit de Dumnezeu să împărăţească asupra întregului pământ.

Psalmul 97: – A lui David; când pământul i-a fost înapoiat. Fără titlu la Evrei. Psalm al Împărăţiei, care descrie în imagini pline de măreţie manifestarea puterii lui Dumnezeu. Mântuirea arătată ca o venire a lui Dumnezeu trimite cu gândul la partea a doua din Cartea lui Isaia. Se poate vedea aici şi o descriere a Judecăţii de Apoi. Cât priveşte titlul din LXX nu cunoaştem un fapt istoric la care s-ar putea referi această menţiune. Se paote crede că, în perspectivă profetică, pământul înapoiat (restituit) nu este altceva decât Învierea lui Hristos, prin care trupul (făcut din pământ) a fost restaurat în puritatea, dumnezeirea şi nemurirea de la început. Prin cuvântul „dumnezei” din versetul 8 noi nu înţelegem pe cei ce sunt adoraţi de către păgâni, pentru că noi am învăţat că toţi dumnezeii neamurilor sunt idoli, ci înţelegem nişte dumnezei care, potrivit cuvântului profetic, formează un fel de comunitate, un fel de adunare, pe care Dumnezeu îi judecă, dar fiecăruia îi împarte câte o atribuţie. Trebuie să recunoaștem că acest verset este dificil și poate naște ideea existenței mai multor dumnezei … mai mici!

Psalmul 98: Psalm al Împărăţiei. Dumnezeu este lăudat pentru faptele Sale minunate, care strălucesc până la marginile pământului. De aceea toţi oamenii şi întreaga creaţie sunt chemaţi să se bucure, fiindcă stăpânirea Domnului instaurează în sfârşit dreptatea. Unii comentatori văd aici o profeţie despre cele două veniri ale lui Hristos.

Psalmul 99: Ultimul dintre psalmii Împărăţiei. Dumnezeu este proclamat sfânt de trei ori (vv. 3; 5; 9) – cf. Isaia 6, 3. În textul ebraic întâlnim cuvântul „qadhoş”, care, la origine, înseamnă separat, pus deoparte; aşadar, în sens strict, se referă numai la Dumnezeu ca fiind Cel cu totul Altul, transcendent; în sens mai larg, despre om, ca pus deoparte pentru Dumnezeu. Dumnezeul cel nevăzut, necuprins, neajuns cu mintea, intră totuşi în legătură cu oamenii, le vorbeşte şi le ascultă rugăciunile.

Psalmul 100: – Psalm de laudă. La intrarea în Templu, credincioşii îşi strigă bucuria plină de recunoştinţă de a-I aparţine Domnului. Ei cheamă la această bucurie întreg pământul. Tot ce vom spune se cuvine să fie spre lauda Celui Preaînalt. Lui să-I închinăm fiecare cuvânt, fiecare clipă a vieţii noastre, fiecare act de recunoştinţă necurmată, căci prin Darul Lui vorbim şi trăim. El ne-a făcut pe noi, iar nu noi singuri pe noi. Domnul nostru, El ne-a făcut pe noi, ba încă ne-a înnoit de la începutul începutului, prin toată lucrarea mâinilor, prin fiecare cuvânt al Său spus spre a noastră mântuire.

Psalmul 101: În ultimii psalmi am văzut arătarea Împăratului şi ridicarea Împărăţiei Sale. În acest psalm găsim principiile după care Împăratul va conduce poporul Său: înţelepciune desăvărşită, onestitate şi dreptate. Această conducere va dura 1000 de ani; în acest timp, Satan va fi legat şi astfel va fi incapabil să-i ispitească pe oameni ca să facă răul (a se vedea Apocalipsa 20:1-3).Dar cum se mai poate păcătui totuşi în aceste condiţii favorabile? Din exemplele enumerate în versetele 3-5 şi 7-8 vedem că oamenii păcătuiesc nu numai când sunt ispitiţi de Satan. Începând de la Adam, omul a preluat o natură rea, iar dacă omul nu veghează asupra lui însuşi, ajunge în păcat, chiar dacă Satan nu îl ispiteşte în acest sens. Această realitate este foarte umilitoare pentru noi. Deoarece pentru omul care păcătuieşte în aceste condiţii nu mai există nicio scuză, este nimicit imediat ca un nelegiuit. Dar Domnul va privi cu îndurare spre oricine umblă în dreptate.

Psalmul 102:

Versetele 1-2: În acest psalm, Hristos este pus din nou înaintea ochilor noştri pe calea Sa de suferinţe (versetele 1-11). Chiar şi titlul ne îndreaptă gândurile şi simţămintele pentru a putea privi acest subiect înălţător: „o rugăciune a celui întristat, când este copleşit şi îşi varsă plângerea înaintea Domnului”. Să nu uităm că suferinţele sufleteşti ale Mântuitorului au început cu mult înainte de orele petrecute în Ghetsimani şi la Golgota. Bazându-ne pe Cuvântul lui Dumnezeu putem spune că viaţa Sa a fost un lanţ neîntrerupt de suferinţe.Chiar şi cele relatate în Evanghelia după Luca 2:48-49 mărturisesc despre astfel de suferinţe. Iisus era atunci un băiat în vârstă de 12 ani, dar încă de atunci L-a durut faptul că părinţii Lui nu-L înţelegeau. Ne vine greu să ne imaginăm simţămintele Sale, deoarece noi, datorită naturii noastre păcătoase, suntem obişnuiţi cu astfel de lucruri. Dar El era Emanuel (Dumnezeu cu noi) (a se vedea Matei 1:23); El a venit din cer, unde întotdeauna domneşte o armonie deplină cu privire la voia lui Dumnezeu; cu atât mai mult a simţit tot ceea ce era contrar ca fiind foarte dureros.

Versetele 3-7: La cercetarea acestui psalm trebuie să ne gândim mereu că Iisus a fost Om adevărat, un om ca şi noi, dar fără păcat. Desigur, El nu a încetat niciodată să fie Fiul lui Dumnezeu, dar aici nu avem în faţa noastră această latură a Persoanei Sale. Ca Om a simţit din plin toată împotrivirea din partea păcătoşilor (Evrei 12:3), repulsia, dispreţul şi ura lor (a se compara cu Isaia 52:14 ; 53:3 etc.). Versetele acestui fragment de psalm ne lasă să privim la durerile sufletului Său.Duhul Sfânt foloseşte expresii puternice aici: „Pentru că zilele mele pier ca fumul şi oasele îmi ard ca un tăciune.” Să nu trecem indiferenţi pe lângă aceste relatări ale suferinţelor sufleteşti ale Domnului nostru! El a fost Cel singur; această singurătate este prezentată în versetele 6 şi 7. Poate până astăzi nu ne-am gândit atât de mult la aceste suferinţe ale Sale; dar merită să cugetăm la ele. Cu cât ne vom îndrepta mai mult atenţia spre ele, cu atât mai aproape va fi de noi Persoana preţioasă a Mântuitorului nostru.Aşa cum am amintit deja, din versetele 6 şi 7 putem deduce cât de mult a suferit Domnul nostru datorită singurătăţii. Nouă ne vine greu să înţelegem aceste suferinţe ale Sale, deoarece noi trăim cu oameni asemenea nouă. Dar El, deşi era Om, a fost Cel sfânt şi Cel drept; în această postură, El era singur în mijlocul unui neam păcătos. El a simţit singurătatea în mijlocul familiei Sale şi a ucenicilor Săi, pentru că nimeni nu-L înţelegea. Chiar şi în mijlocul poporului, El era ca „un pelican din pustiu şi ca o cucuvea din dărâmături”; El ştia că acei oameni vor striga curând sub conducerea mai-marilor lor: „Să fie răstignit” (Matei 27:20-22).Versetul 7 ne aminteşte de acea întâmplare, când Domnul a stăruit toată noaptea în rugăciune (Luca 6:12). În oraşe şi în sate, oamenii dormeau; şi ucenicii Săi s-au retras să se odihnească, dar El veghea. El era ca o „păsăre singuratică pe un acoperiş”. Să nu uităm că această stare de singurătate a însemnat o durere continuă pentru El.

Versetele 8-11: „Vrăjmaşii mei mă batjocoresc toată ziua.” Deşi în Evanghelii nu citim des despre batjocorirea Sa de către duşmanii Săi, profetul Isaia ne spune detaliat despre această latură a suferinţelor Domnului. El era „ca Unul de la care îţi ascunzi faţa; era dispreţuit şi noi nu L-am preţuit” (Isaia 53:3). Pe lângă această dispreţuire pe faţă, Domnul a simţit batjocura din inimile duşmanilor Săi: „Vrăjmaşii mei mă batjocoresc toată ziua.”Ce să spunem când citim cuvintele din versetul 9? Pâinea şi băutura sunt nevoile noastre zilnice; pentru Domnul însemnau tristeţea sufletului şi lacrimi. Cât de puţin ne gândim la aceasta, când citim Evangheliile! Suntem înclinaţi să gândim că El a plâns numai de două ori: de exemplu, în Ioan 11:35 şi Luca 9:41; dar acest verset ne permite să privim mai adânc în zona suferinţelor sufleteşti ale Domnului. Cât de preţios va deveni El pentru noi, dacă L-am însoţi cu atenţie pe calea suferinţelor Sale!Am văzut că acest psalm are ca subiect pe Hristos. Cum să înţelegem versetul 10? „ … pentru că Tu m-ai ridicat şi m-ai aruncat jos.” Să ne gândim mai întâi la Adam. Dumnezeu l-a ridicat, i-a dat primul loc în creaţie. Dar după ce a păcătuit, a fost alungat din poziţia sa. În Hristos vedem al doilea Adam. El a venit în lume, pentru a ocupa locul primului om şi apoi să fie înălţat ca Fiul Omului. Dar ca urmare a păcatului, pe care El l-a luat asupra Sa ca Locţiitorul nostru, El a trebuit să simtă această realitate: „m-ai aruncat jos”.Inimile noastre sunt mişcate când citim despre furia şi mânia lui Dumnezeu, care au venit asupra Sa. Ca Om a gustat tot ceea ce este descris în versetele 1 la 11. Cu gândul la ceea ce avea să vină asupra Lui datorită păcatelor noastre, El spune: „Zilele mele sunt ca o umbră care se lungeşte şi mă usuc ca iarba.” Să nu uităm că Cel care vorbeşte aici a venit din slava cerului, pentru a împlini voia lui Dumnezeu.

Versetele 12-28: Hristos, Locţiitorul nostru care a suferit, nu rămâne la suferinţele Sale; subiectul din versetele 12-22 este ceea ce Îl preocupă mai degrabă pe El. În loc să Se gândească la Sine, El priveşte la Cel care L-a aruncat jos, a Cărui amintire este din generaţie în generaţie. Este înălţător să vedem cât de mult este El aici Om adevărat; şi totuşi, El este Acela care a întemeiat pământul la început.Domnul stă aici în faţa noastră şi merită toată adorarea: Om adevărat şi Dumnezeu adevărat. Ca Om, El S-a rugat: „Dumnezeul meu, nu mă lua la jumătatea zilelor mele!” El a simţit, desigur într-un mod desăvărşit, ceea ce ar simţi oricare dintre noi, dacă ar fi luat de pe pământ în floarea vârstei. La rugăciunea Sa, vine răspunsul divin: „anii Tăi sunt din generaţie în generaţie … Tu eşti Acelaşi şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” Aici se aduce prin Duhul Sfânt dovada că Cel care Se roagă este Fiul lui Dumnezeu (a se compara cu Evrei 1, în mod deosebit versetele 8-12). Să facă Domnul ca acest psalm să devină mereu subiectul cugetării noastre!

Psalmul 103:

Versetele 1-2: Acest psalm este probabil cel mai des citit; este un psalm de laudă, de mulţumire şi de admirare a căilor lui Dumnezeu în bunătate şi în îndurare. Fiecare copil al lui Dumnezeu poate spune cuvintele: „Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. Şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Său cel sfânt!”Cât de important este şi îndemnul: „Nu uita niciuna din binefacerile Lui!” Binefacerile Tatălui nostru ceresc sunt infinit de multe; cine le-ar putea număra? Nu suntem oare în pericol să trecem cu vederea peste ele, fără să mulţumim pentru ele? Pe de altă parte, am putea face o constatare plăcută, şi anume: dacă am începe să numărăm binefacerile Domnului, am rămâne uimiţi cât de multe sunt. Nu sunt întotdeauna lucruri care bat la ochi, ci mai degrabă lucruri mărunte, pe care oamenii nu le bagă în seamă. Dar cel care are un ochi atent, le vede şi se bucură de ele. Aceste bunătăţi sunt adevărate daruri preţioase ale Tatălui nostru ceresc, daruri pentru care putem să-i mulţumim. Cât de mult Se bucură inima Sa, când vede că nu trecem neatenţi pe lângă bunătăţile Lui!

Versetele 3-5: Dumnezeul nostru este un Dumnezeu iertător; El iartă pe orice păcătos, care vine cu căinţă la El. Cu privire la credincioşi citim în 1. Ioan 1:9: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate.”Promisiunea: „El … care-ţi vindecă toate bolile tale” se referă la Israel. Dumnezeu a spus poporului Israel prin Moise: „Dacă vei asculta cu tot dinadinsul de cuvântul Domnului Dumnezeului tău … nu voi pune peste tine niciuna din plăgile (bolile) pe care le-am pus peste Egipt; pentru că Eu sunt Domnul care te vindecă” (Exod 15:26). În Împărăţia de o mie de ani, acest cuvânt se va împlini deplin. Lăsând să treacă prin faţa ochilor noştri interiori bunătatea, îndurarea şi răscumpărarea din groapă, nu vrem să trecem cu vederea faptul că totul se bazează pe lucrarea lui Hristos la Golgota. Dumnezeu a văzut dinainte rezultatele acestei lucrări şi de aceea a putut să-i inspire lui David, autorul acestui psalm, cuvintele: „care-ţi răscumpără viaţa din groapă”.

Versetele 6-12: „Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.” Ce mângâiere să ştim aceasta! Lumea în care trăim este caracterizată de nedreptate şi asuprire: chiar dacă aceasta din urmă este deseori acoperită, totuşi este larg răspândită. Dar există Unul care judecă totul drept, şi la timpul potrivit va lăsa să strălucească dreptul alor Săi, care a fost poate călcat în picioare.„El nu ne-a făcut după păcatele noastre, nici nu ne-a răsplătit după nelegiuirile noastre.” Citind aceste cuvinte ne gândim implicit la ceea ce s-ar fi întâmplat cu noi, dacă ar fi trebuit să suportăm pedeapsa pentru păcatele noastre. Aceasta ar fi însemnat o pedeapsă veşnică. Dar, mulţumiri să-i fie aduse lui Dumnezeu! Păcatele noastre au fost ispăşite şi vina a fost plătită, pentru că Locţiitorul nostru a suferit pentru noi la cruce. Pentru a ne aduce o siguranţă în această privinţă, ne este dat aici exemplul cu depărtarea dintre răsărit şi apus, care, după cum ştim, nu se pot atinge niciodată – realitate care este şi mai mult subliniată în Noul Testament.

Versetele 13-22: În versetele 11, 13 şi 17 citim despre bunătatea şi îndurarea lui Dumnezeu în legătură cu temerea de Dumnezeu. Sfânta Scriptură mărturiseşte de multe ori, că Dumnezeu este bun. El este bun faţă de toţi oamenii (Romani 2:4), pentru că bunătatea Sa este aceea care doreşte să-i determine să se pocăiască. În aceasta vedem bunătatea Sa în general. Pe lângă aceasta, este o anumită măsură de bunătate a Sa şi de îndurare faţă de cei care se tem de El. Să nu fim indiferenţi, mai ales că profităm de ea; de aceea, să umblăm în teamă de Dumnezeu şi să evităm tot ceea ce nu i-ar plăcea lui Dumnezeu!Versetele 13 şi 14 mărturisesc de asemenea despre îndurarea Sa; cât de îndurătoare şi de blândă este sentinţa Sa pentru cei care se tem de El! Dar cine consideră că se poate baza pe aceasta într-un mod uşuratic şi spune că Dumnezeu ştie că suntem slabi, acela se înşală. Având în vedere scurtimea vieţii noastre, să dorim să stăm de partea temerii de Dumnezeu! Versetele de încheiere se referă la timpul în care Domnul va domni în Împărăţia Sa şi totul va înălţa cântarea de laudă la adresa Lui.

Psalmul 104:

Versetele 1-12: Aici suntem introduşi în vistieria înţelepciunii, mărimii şi puterii lui Dumnezeu. Psalmistul exclamă plin de uimire: „Doamne, Dumnezeul meu, Tu eşti foarte mare, Tu eşti îmbrăcat în măreţie şi splendoare!” Versetele 2-9 ne conduc cu gândul la începuturile creaţiei. Relatarea biblică despre acele evenimente este de o frumuseţe şi de o măreţie deosebită. În faţa unui astfel de tablou, credinţa se înclină cu admiraţie înaintea Dumnezeului-Creator. Lumea poate se întreabă cum au fost create toate acestea, iar ştiinţa poate să ridice ipotezele ei; dar noi „prin credinţă pricepem că lumile au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu” (Evrei 11:3). Cât de mare şi cât de preţioasă este o astfel de credinţă, care ne transpune în starea de a înţelege lucrurile minunate ale creaţiei! La fel ca scriitorul acestui psalm, privim cu admiraţie şi cu uimire în acest teritoriu uriaş, iar pe de altă parte ne simţim aici ca acasă, pentru că Dumnezeul atotputernic, izvorul tuturor lucrurilor create, a devenit Tatăl nostru prin Iisus Hristos.

Versetele 13-35: Cu cât citim cu mai multă credinţă Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai bine înţelegem cum au devenit toate. În acest psalm, minunile se înşiră una după alta, dar credinţa le înţelege pe toate. Aici stăm ca în faţa unei mari expoziţii, în care putem privi obiecte, unele după altele. Să facă Domnul să învăţăm să stăm liniştiţi sub conducerea Duhului Sfânt şi să admirăm adorând! Desigur, adesea este vorba despre lucruri, la care nu vedem imediat ceva neobişnuit, dar care totuşi sunt pline de dovezi ale slavei lui Dumnezeu. „Gloria Domnului va fi pentru totdeauna: Domnul Se va bucura de lucrările Sale.”După ce autorul acestui psalm a privit câteva din lucrările din creaţia Dumnezeului nostru, el exclamă: „Voi cânta Domnului toată viaţa mea, voi cânta psalmi Dumnezeului meu cât voi fi.” El a fost un om credincios, şi ca atare L-a lăudat pe Dumnezeu pentru mântuirea pe care a aflat-o; dar pe lângă aceasta avea un ochi deschis la minunile Sale. Să ne asemănăm tot mai mult cu el!

Psalmul 105:

Versetele 1-15: Acest psalm descrie credincioşia lui Dumnezeu faţă de poporul Său. El Şi-a adus aminte de legământul Său cu Avraam, şi pe baza harului a adus pe Israel în ţara promisă. Acum psalmistul priveşte sub călăuzirea Duhului Sfânt până la începutul istoriei lui Israel. Această istorie începe cu patriarhii şi se încheie în acest psalm cu ocuparea ţării Canaan. Observăm că încăpăţânarea şi neascultarea poporului sunt trecute sub deplină tăcere. Aici nu este vorba despre ceea ce a fost şi a făcut Israel, ci doar despre bunătatea şi harul lui Dumnezeu. Conform legământului Său, El a vrut să aducă poporul în Canaan şi de aceea totul a trebuit să servească realizării planului Său. Versetul 15 ne arată foarte clar, cât de preţios era acest popor în ochii Săi: „Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu faceţi niciun rău profeţilor Mei!” Când citim asemenea cuvinte, trebuie să admirăm răbdarea, harul, bunătatea şi îndurarea lui Dumnezeu, cu care El l-a purtat şi l-a condus pe poporul Său.

Versetele 16-22: Succesiunea din versetele 16 şi 17 este remarcabilă şi plină de învăţătură. Dumnezeu a hotărât o foamete, care a izbucnit abia când Iosif a fost în Egipt. Acest fapt, aşa cum ne este arătat aici, ne permite să înţelegem mai bine lucrurile care sunt istorisite în capitolele 37-41 din Geneza. Nu se spune de ce a hotărât Dumnezeu foametea; citim doar că El a trimis înaintea lor un om, chiar înainte de a izbucni foametea. Cât de uşor de înţeles devine istoria lui Iosif, dacă o privim în lumina acestui pasaj! Unii cititori ai Sfintei Scripturi văd în evenimentele din viaţa fiului preferat al lui Iacov o istorie pentru sine, încheiată. Această istorie ne dă învăţături preţioase, pentru care Îi suntem mulţumitori Domnului; aici însă atenţia noastră este îndreptată spre succesiunea evenimentelor. Ce catastrofă ar fi fost pentru Egipt şi Iacov cu familia sa numeroasă, dacă foametea ar fi izbucnit deodată, fără să se poată lua măsuri înainte!Ştim că Tatăl nostru ceresc Se îngrijeşte întotdeauna de noi, iar noi ne încredem în El, că va conduce totul spre binele nostru. Nu avem impresia din când în când că lucrurile ar fi trebuit să meargă altfel? Să ne încredem pe deplin în El! Ce a gândit Iacov când a primit haina pătată cu sânge a fiului său? Prin ce încercări a trecut Iosif, când a fost vândut de fraţii săi şi dus în Egipt? Înaintea ochilor tatălui, dar şi ai fiului era întuneric deplin. Şi totuşi, cât de luminos a strălucit soarele bunătăţii şi al credincioşiei lui Dumnezeu în spatele acestei scene întunecate! El a vrut să ţină teafăr pe tot neamul lui Israel, să-l conducă prin foamete şi să-l menţină în viaţă. Dar El a trebuit să trimită un om înaintea lor, iar diferitele etape din viaţa lui Iosif: casa lui Potifar, închisoarea, apoi uitarea mai-marelui paharnicilor (Geneza 40:23), au trebuit să se petreacă înainte ca el să preia poziţia sa înaltă. Abia atunci s-a risipit întunericul.

Versetele 23-36: Versetul 25 ne atrage atenţia. Poate unii cititori ai Sfintei Scripturi s-au gândit că motivul planului viclean al lui faraon împotriva copiilor lui Israel ar fi de căutat în Exod 1:8-14. Dar în acest psalm citim: „Le-a schimbat inima ca să urască pe poporul Său, ca să uneltească împotriva slujitorilor Săi.”Dumnezeu a intenţionat două lucruri, în timp ce a făcut ca egiptenii să-i urască pe israeliţi: 1. Numele Său trebuia să fie preamărit pe întreg pământul (Exod 9:13-16); 2. Israel trebuia să înveţe prin minunile la care a fost martor, să se teamă de Dumnezeu şi în acelaşi timp să recunoască ce mare şi puternic este El.Dacă comparăm aceste locuri, precum şi versetele 16 şi 17 cu capitolele corespunzătoare din Geneza şi Exod, înţelegem că, Cuvântul lui Dumnezeu formează un întreg. Acest fapt nu este recunoscut peste tot în creştinătate; de aceea, unii îşi permit să scoată anumite părţi din contextul lor şi să le explice arbitrar. O asemenea desconsiderare a cuvintelor Domnului: „Cuvântul Tău este adevărul” poate să producă doar mare confuzie.

Versetele 37-45: Dumnezeu este drept. El a văzut cum egiptenii îi foloseau pe israeliţi, dar El a acţionat ca să nu părăsească ţara sclaviei lor ca un popor sărac. Pe lângă aceasta aveau nevoie de argint şi de aur pentru construirea cortului întâlnirii şi amenajarea lui: „ceruseră de la egipteni obiecte de argint şi obiecte de aur şi haine … şi ei le-au împlinit cererea …” (Exod 12:35-36).Dar Dumnezeu este nu numai drept, El este şi minunat în faptele Lui. El Şi-a propus să scoată pe Israel împreună cu orice bogăţie din Egipt – o minune pe care de altfel nimeni şi nicio putere nu ar fi putut să o împlinească. Astfel, poporul, care număra aproximativ două milioane de suflete, a părăsit ţara necazului său cu multe bunuri şi multă avere. Într-adevăr, un Dumnezeu puternic şi minunat! Puterea Sa trebuia să aibă un alt câmp de acţiune; acest popor nu trebuia doar îngrijit cu mâncare şi băutură timp de patruzeci de ani în pustiu, ci şi protejat de neamurile  duşmănoase din jur. Această manifestare a puterii lui Dumnezeu în favoarea poporului Său a fost în strânsă legătură cu jurământul pe care Dumnezeu i l-a făcut lui Avraam.

Psalmul 106:

Versetele 1-12: Acest psalm este perechea psalmului precedent. În Psalmul 105 sunt preamărite de la început până la sfârşit bunătatea, credincioşia şi puterea lui Dumnezeu – un prilej pentru popor să-L laude pe Dumnezeu. Totuşi, aici, tonul predominant este corespunzător mărturisirii din versetul 6: „Noi am păcătuit împreună cu părinţii noştri, am săvârşit nelegiuirea, am lucrat cu răutate.” Psalmistul nu se mulţumeşte să spună: „am păcătuit”, ci el mărturiseşte în amănunţime păcatele poporului. O asemenea mărturisire Îi este plăcută lui Dumnezeu. Şi alţii au spus „am păcătuit”, de exemplu împăratul Saul (1. Samuel 15:24) şi Iuda Iscarioteanul (Matei 27:4), dar cuvintele lor nu au corespuns unei pocăinţe adevărate. Dumnezeu vrea sinceritatea şi integritatea inimii. Acolo unde acestea există, vina nu este ascunsă; din contră, ea este mărturisită pe deplin. Atunci sufletul îşi poate însuşi cuvintele preţioase: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate” (1. Ioan 1:9).

Versetele 13-15: „Şi au fost plini de poftă în pustiu şi L-au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.” Aşa s-a întâmplat cu israeliţii când erau pe drum spre Canaan. Să ne întrebăm: Care este situaţia noastră, care, vorbind în imagini, ne aflăm de asemenea în „pustiu”? Cât de uşor poftim după ceea ce oferă această lume! Care este rezultatul? „Şi El le-a dat ce au cerut, dar a trimis uscăciune în sufletele lor.” Dumnezeu cunoaşte ce doresc inimile noastre. Dar dacă El ne acordă ceea ce căutăm în lume, atunci acel lucru poate însemna doar o piedică pentru omul nostru interior. Ştim că niciodată nu este după gândurile lui Dumnezeu, ca creştinul să se oprească în viaţa de credinţă; dar în conducerea Sa înţeleaptă, Dumnezeu permite uneori credinciosului, care preferă lumea în locul părtăşiei cu Domnul, să meargă pe propriul său drum. Prin uscăciunea, care intră în sufletul său, acesta trebuie să înveţe să-şi vadă rătăcirea. Efraim s-a alipit de idoli, şi Dumnezeu a spus: „lăsaţi-l!” (Osea 4:17).

Versetele 16-22: „Şi au schimbat gloria lor cu imaginea unui bou care mănâncă iarbă. L-au uitat pe Dumnezeu, Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt.” Israel a văzut faptele de putere şi minunile lui Dumnezeu într-un mod cum niciun popor nu le-a trăit vreodată. Cu adevărat, un popor privilegiat! Cum au ajuns până acolo, încât nu au menţinut permanent înaintea ochilor lor „gloria lor” (Dumnezeu era gloria lor)? Ne mirăm de acest lucru şi cu atât mai mult când ne gândim că au făcut viţelul din aur, imediat după ce Dumnezeu i-a scos din ţara robiei lor.Acest exemplu ne dezvăluie inima omenească. Ea este receptivă la şoaptele lui Satan, care ştie să împodobească lucrurile cele mai lipsite de valoare, ca să-l atragă pe om de la darurile minunate ale lui Dumnezeu. Unei asemenea arte de ispitire nu cad victimă doar copiii lumii. Unii credincioşi s-au lăsat orbiţi de aceasta. Cea mai mare lucrare a lui Dumnezeu, întruparea Fiului Său, sacrificiul Său la cruce şi învierea Sa stau la mulţi în plan secund, pentru că au dat întâietate „viţelului de aur” şi altor lucruri.

Versetele 23-27: Israeliţii sunt învinuiţi în mod deosebit de două lucruri: 1. Lipsa credinţei în legătură cu ţara promisă (Numeri 13:32); 2. Închinarea la idoli, care a însoţit neascultarea lor. „N-au crezut Cuvântul Său.” Oamenii aproape că nu-şi dau seama ce este necredinţa în ochii lui Dumnezeu. „Cine nu-L crede pe Dumnezeu, L-a făcut mincinos …” (1. Ioan 5:10). Poate să existe ceva mai rău, decât să-L acuzi pe Dumnezeu de minciună? Necredinţa îl va conduce pe păcătos la condamnare; căci celui ce crede îi este asigurată iertarea păcatelor. Lipsa credinţei la israeliţi ar fi avut urmări fatale, dacă Moise nu ar fi intervenit pentru ei.Vedem din exemplul din versetul 23 ce este un mijlocitor şi cum apreciază Dumnezeu slujba sa. Moise a fost aici o imagine a Domnului Iisus, adevăratul Mijlocitor între Dumnezeu şi om (1. Timotei 2:5-6). Dar Iisus nu a mijlocit doar pentru cei nelegiuiţi, ci a intrat cu propria Sa Persoană în spărtură şi a ispăşit păcatele lor.

Versetele 28-31: Ceea ce s-a întâmplat la Baal-Peor a fost deosebit de grav în ochii lui Dumnezeu (Numeri 25:1-9). Israel s-a unit cu madianiţii şi s-a închinat înaintea dumnezeilor lor; atunci Dumnezeu a adus o plagă grea peste popor.„Atunci s-a ridicat Fineas şi a făcut judecată şi plaga a fost oprită.” Şi aici avem un exemplu despre valoarea mijlocirii unui credincios. Dumnezeu a apreciat ceea ce a făcut Fineas şi i-a promis: „Iată, îi dau legământul Meu de pace. Şi legământul unei preoţii pentru totdeauna va fi pentru el şi pentru sămânţa lui după el, pentru că a fost gelos pentru Dumnezeul său şi a făcut ispăşire pentru fiii lui Israel” (Numeri 25:12-13). În împrejurările existente în Baal-Peor ar fi fost greşit să se ceară harul lui Dumnezeu peste popor. Doar judecata necruţătoare putea să pună capăt plăgii. Fineas a recunoscut şi a simţit ruşinea ce i s-a făcut sfinţeniei lui Dumnezeu. Adevărata teamă de Dumnezeu conduce întotdeauna la a vedea şi a aprecia lucrurile în lumina sfinţeniei Sale.

Versetele 32-33: Am amintit deja că în acest psalm găsim o mărturisire a păcatelor poporului Israel. Aici se aminteşte o greşeală, care a atras consecinţe grave pentru Moise, omul lui Dumnezeu (Numeri 20:3-13). Supărat din cauza murmurului poporului, „el a vorbit nechibzuit cu buzele lui” şi în loc să vorbească stâncii, aşa cum îi poruncise Dumnezeu, a lovit-o de două ori cu toiagul său. Această faptă nu corespundea gândurilor lui Dumnezeu, căci stânca fusese deja o dată lovită (Exod 17:6). Aşa cum ştim, stânca este o imagine a lui Hristos. Ea a fost lovită sub judecata lui Dumnezeu, şi această judecată s-a făcut numai o dată, ea nu trebuia să se mai repete (Evrei 9:28). Astfel, Moise a făcut o greşeală, în timp ce a lovit stânca pentru a doua oară. „A fost rău pentru Moise din cauza lor.” După cum putem vedea din locul amintit mai sus, el nu a avut voie să introducă poporul în ţara Canaan datorită greşelii sale.

Versetele 34-48: Ceea ce am citit în versetele 37-38 este unul dintre cele mai grave păcate ale lui Israel. Acest popor, pe care Dumnezeu l-a pus deoparte dintre celelalte neamuri, pentru a locui în mijlocul lui (Exod 29:45-46), s-a făcut imediat cel mai mare idolatru. Cum a putut Dumnezeu să-l mai recunoască pe Israel ca poporul Său după tot ce a făcut? Poporul a făcut totul, ca să-L alunge pe Dumnezeu din mijlocul lui. Dar El i-a arătat o răbdare, pe care trebuie să o admirăm întotdeauna. „De multe ori El i-a scăpat … Dar El a privit la necazul lor, când a auzit strigătul lor. Şi şi-a amintit, în favoarea lor, de legământul Său.” Dumnezeu a făcut acest legământ cu Avraam şi El nu Se va odihni până nu va împlini tot ce i-a promis. Israel s-a arătat în orice privinţă nevrednic, dar „chemarea lui Dumnezeu este fără părere de rău” (Romani 11:29).Ce bine este să ştim că acest Dumnezeu este şi Dumnezeul nostru. El va împlini atât ceea ce şi-a propus în legătură cu poporul Său pământesc, cât şi cu privire la noi, spre onoarea şi slava Sa.

ISTORICI RUȘI CARE RESPECTĂ ADEVĂRUL.

ISTORICI RUȘI CARE RESPECTĂ ADEVĂRUL

Cum a ajutat URSS la declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial?

 Istoricii ruşi afirmă, la unison aproape, faptul că, planul lui Stalin era să-l ajute pe Hitler, iar după ce va obosi, să-l atace şi toată Europa să devină sovietică. Pentru Stalin, ca și pentru Putin, mult mai târziu, prăbuşirea Imperiului Rus a fost cea mai mare tragedie geopolitică a secolui XX, scrie publicația online https://anonimus.ro. Zeci de ani, în cărțile de istorie sovietice a fost scris că victoria asupra Germaniei naziste este rezultatul Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Împreună cu Marele Război pentru Apărarea Patriei, manualele menționate vorbeau în treacăt și despre un alt război, care s-a desfășurat în același timp, în aceleași țări și cu aceiași participanți. Cele două parcă se intersectau, chiar coincideau, dar erau totuși destul de diferite. Asta s-a întipărit în mintea a milioane de oameni sovietici. Toată lumea în Rusia știe datele de început și de sfârșit ale Marelui Război pentru Apărarea Patriei: 22 iunie 1941-9 mai 1945. Datele celui de Al Doilea Război Mondial, mai puțini: 1 septembrie 1939-2 septembrie 1945. Toată lumea în Rusia știe că, în Marele Război pentru Apărarea Patriei URSS a luptat împotriva Germaniei și a aliaților săi. Nu toată lumea își amintește că în razboi au participat 62 de țări din 73 existente la acea vreme, că luptele au avut loc pe trei continente și în apele a patru oceane și este singurul conflictul în care s-au utilizat arme nucleare. Însă acest război mondial pare că a ocolit URSS, care avea propriul război cu naziștii, pe care i-a învins. Cum s-a întâmplat că Rusia celebrează anual victoria asupra Germaniei naziste, iar victoria și memoria celui de Al Doilea Război au fost șterse? Un material pe baza discuțiilor istroricilor ruși Oleg Budnitskii şiMark Solonin, mediate de Alexander Podrabinek, în cadrul unei emisiuni la Radio Liberty clarifică aceste aspecte.  Știe cineva ce a făcut Uniunea Sovietică în primele zile după începerea celui de-Al Doilea Război Mondial? Ei bine, URSS a atacat Polonia. De la vest polonezii erau atacați de Germania național-socialistă, din est – de socialista URSS. Germanii – pe 1 septembrie 1939, URSS – 17 septembrie 1939. Aceasta este data oficială a intrării Uniunii Sovietice în Al Doilea Război Mondial. Și, din păcate, nu de partea coaliției, care atunci era reprezentată de Polonia, Anglia, Franța, Australia, Noua Zeelandă, India și Canada, ci în alianță cu Germania nazistă. În fapt, 23 august 1939, Uniunea Sovietică şi Germania nazistă au semnat un pact de neagresiune și de împărțire a Europei, cu o săptămână înainte de declanșarea Războiului Mondial. Practic, în vara anului 1939, Hitler a încercat să obțină și a obținut, sprijin sovietic. Pactul de neagresiune între cele două imperii totalitare a avut o importanță crucială pentru ambele țări și a dat startul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Oleg Budnitskii: Pe de o parte, Stalin nu avea încredere în democrațiile occidentale, iar pe de altă parte, după o vizită a lui Ribbentrop la Moscova, a auzit propunerile concrete și absolut minunate din punct de vedere geopolitic ale lui Hitler. Era o propunere de împărțire a Europei de Est. Printre altele, cele două părți au convenit ca, la un moment dat, Uniunea Sovietică să intre în război împotriva Poloniei. Semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop, pe 23 august 1939, a fost un punct de cotitură important în politica Uniunii Sovietice.

Alexander Podrabinek: Pactul de non-agresiune a fost scurt și clar. Avea numai șapte articole. Cele de substanță – trei. Primul articol obligă părțile să se abțină de la agresiune impotriva celuilalt; în al doilea – să nu acorde sprijin unui terţ care îl atacă pe celalalt; în al treilea – să nu adere la alianțe militare îndreptate împotriva celeilalte părți. Având acord cu Hitler privind împărțirea sferelor de influență în Europa, Stalin nu se temea de complicații militare la începutul Războiului Al Doilea Mondial. Şi de cine să se teamă Uniunea Sovietică, care era cu mult superioară celor mai apropiați vecini occidentali ca dimensiune, resurse naturale, armată și echipament militar? Poate că Stalin a crezut că prăbușirea Imperiului Rus în 1917 era cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX. Acum, în fața lui s-a deschis perspectiva tentantă de restabilire a vechilor frontiere.

Oleg Budnitskii: Germania inițiază războiul pe 1 septembrie 1939, declanșând atacul asupra Poloniei. Uniunea Sovietică, în conformitate cu acordul, a început să pregătească acțiuni militare împotriva Poloniei. Una dintre condițiile pentru intrarea URSS pe teritoriul Poloniei (pentru a spune lucrurilor pe nume, a fost o lovitură aplicată în spatele armatei poloneze), era ca Varșovia să cadă, iar apoi se putea anunța că statul polonez nu există. Lucru pe care l-au făcut mai târziu.

Alexander Podrabinek: Potrivit protocolului secret al pactului, Armata Roșie a ocupat regiunile estice ale Poloniei.

Mark Salonin: Pe 17 septembrie 1939, dimineața, Armata Roșie, într-un număr mare, traversează frontiera poloneză. Gruparea sovietică număra 650.000 de militari şi 4.500 de tancuri, iar până la sfârșitul lunii septembrie, a crescut de două ori. Teritoriul polonez a fost ocupat rapid. Polonezii nu se așteptau la o invazie din est. Rezistența armată a fost scăzută, dar a existat.

Oleg Budnitskii: Au fost în unele locuri lupte. Dar polonezii la început nu au înțeles ce se întâmplă, de ce a intrat Armata Roșie? Guvernul s-a gândit că poate URSS a venit în ajutorul Poloniei. Au fost chiar date ordine să nu se opună rezistență. Cu toate acestea, polonezii s-au luptat cu sovieticii. Au existat lupte, unele orașe au rezistat.

Alexander Podrabinek: În urma acestor evenimente, sub controlul Uniunii Sovietice a trecut un teritoriu de 196.000 kilometri pătrați cu o populație de aproximativ 13 milioane de persoane. Pentru Uniunea Sovietică, războiul cu Polonia nu a fost prea sângeros. Pierderile în luptă ale Armatei Roșii, conform cifrelor oficiale, au fost de 737 de persoane ucise și 1862 răniți. Conform celor neoficiale – până la o mie de morți și două mii de răniți. Pierderea polonezilor a fost de 35 mii de morți, 20.000 răniți și dispăruți. Au fost capturați circa 250.000 de soldați. În primăvara anului viitor, aproape 22 de mii de ofițeri polonezi au fost împușcați de sovietici în pădurea Katyn. În septembrie 1939, armatele sovietică și germană au sărbătorit prima victorie în cel de-Al Doilea Război Mondial. Trupele germane au cedat orașul polonez ocupat Brest, care a trecut sub ocupație sovietică. Pe 22 septembrie 1939, la Brest a avut loc o paradă militară sovieto-germană comună. Acțiunile militare au fost finalizate, în mare, până pe 29 septembrie. Data sfârșitului războiului poate fi considerată 16 octombrie 1939, când noua frontieră de stat a URSS a fost transferată de către armată sub paza trupelor de frontieră ale NKVD. Stalin a numit războiul împotriva Poloniei o „plimbare militară”. Pentru Polonia acest război a fost însă o tragedie natională. Dar războiului nu-i place răgazul, mai ales dacă agresorul este extaziat de succesele militare ale unei campanii ușoare. Așa că, pe 16 octombrie 1939, Armata Roșie a predat granița de vest sub paza NKVD și pe 18 octombrie a început introducerea trupelor sovietice în republicile baltice. Din punct de vedere militar, Estonia, Letonia și Lituania erau mult mai slabe decât Polonia și nu puteau opune rezistență semnificativă. Pe 28 septembrie 1939, după ce Kremlinul a semnat tratatul de prietenie cu Germania nazistă, Uniunea Sovietică și Estonia au încheiat un acord de asistență mutuală. Asistența din partea Uniunii Sovietice a însemnat introducerea pe teritoriul estonian a trupelor sovietice – 25.000 de oameni. În urma discuțiilor, Stalin a lăudat delegația estoniană: „Guvernul eston a acționat cu înțelepciune și în beneficiul poporului estonian, a încheiat un acord cu Uniunea Sovietică. Puteați avea soarta Poloniei. Unde este acum Polonia?”. Răspunsuri la întrebare au avut și celelalte republici baltice. Un tratat asemănător cu Uniunea Sovietică a fost semnat de Letonia pe 5 octombrie 1939, iar pe 10 octombrie cu Lituania. În Letonia au fost trimiși 25.000 de soldați ai Armatei Roșii, în Lituania 20.000. Apoi, pe 5 octombrie 1939, URSS propune finlandezilor să încheie un pact de asistență mutuală similar cu cel al balticilor. Negocierile au început pe 11 octombrie, dar, în final, au eșuat, după numeroase reluări. Pe 9 noiembrie, discuțiile s-au încheiat fără rezultat. Din această cauză a izbucnit războiul cu Finlanda, început pe 30 noiembrie 1939.

Oleg Budnitskii: Finlanda nu a acceptat propunerile Uniunii Sovietice, care voia să împingă granița foarte mult. De fapt, Finlanda urma să devină stat satelit sau, pur și simplu, să fie anexată. Dacă ne uităm pe hartă, este o problemă de restabilire a granițelor Imperiului Rus. Ca urmare, a început războiul soviet-finlandez, URSS a anunțat o serie de provocări din partea Finlandei. Desigur, a fost un război provocat de către Uniunea Sovietică, nu există nicio îndoială. Este suficient să spun că populația Uniunii Sovietice era de 180 de milioane de oameni, iar populația Finlandei de 3 milioane de persoane, și ca să vezi, mica Finlandă s-a decis așa, dintr-odată, să atace Uniunea Sovietică. Finlanda avea doar câteva tancuri și câteva avioane.

Alexander Podrabinek: Uniunea Sovietică a lansat o puternica campanie de propagandă.

Mark Salonin: Da, pe 26 noiembrie1939, cu patru zile înainte de invazia în Finlanda, a existat o puternică explozie propagandistică. Se spunea că armata finlandeză îi atacă pe grănicerii sovietici, că au murit soldați ai Armatei Roșii. După aceea, un uragan de poezii, ședinte populare, sindicaliști furioși. Şi-au amintit că de la granița finlandeză până la leagănul revoluției bolșevice, Leningrad, erau doar 34 de kilometri în linie dreaptă, și că, iată!, urmează să bombardeze finlandezii Bulevardul Nevskii. Prin urmare, nu putem tolera acest lucru, iar noi trebuie să ne apăram țara.

Alexander Podrabinek: La începutul campaniei finlandeze propaganda stalinistă a convins poporul sovietic că victoria asupra Finlandei va fi rapidă și ușoară.

Oleg Budnitskii: Cu toate acestea, războiul nu a fost floare la ureche, cum se credea inițial. Finlanda a opus rezistență armată, iar trupele URSS s-au dovedit a fi slab pregătite și slab conduse. Totuşi, Uniunea Sovietică era mult mai puternică decât Finlanda, și, în ciuda pierderilor enorme, – Armata Roșie a pierdut de 4 ori mai mulți soldați decât cea finlandeză -, rezistența finlandeză a fost înfrântă. S-a ajuns la un acord de pace, care a fost drastic pentru Finlanda, dar ţara si-a păstrat independența.

Alexander Podrabinek: Războiul s-a încheiat pe 13 martie 1940 prin semnarea unui tratat de pace. Uniunea Sovietică anexează aproximativ 40.000 de kilometri pătrați din Finlanda, inclusiv orașul Vipori/Vâborg. Pierderile în morți și dispăruți au fost după cum urmează: Armata Roșie – 126.000 soldați, armata finlandeză – 26.000 de oameni. Unul din rezultatele războiului sovieto-finlandez a fost exluderea URSS din Liga Națiunilor. Un alt rezultat a fost invenția de către finlandezi a „cocktailului Molotov”. După războiul cu Finlanda, Armata Roșie a avut pace doar trei luni. Dar apoi, în iunie 1940, pe data de 14 (Lituania), şi 15-16 (în Letonia și Estonia), URSS trimite ultimatumuri prin care cere intrarea neîngrădită și nelimitată pentru trupele Armatei Roșii. După ce militarii sovietici ocupă țările baltice, încep arestările în masă, urmează așa-numitele alegeri: cu un singur candidat pe listă. Se formează guvernul. Fără vărsare de sânge, toate trei republici sunt ocupate. Campania militară în cele trei republici baltice a durat șase săptămâni. La începutul lunii august 1939, Lituania, Letonia și Estonia au fost anexate și încorporate în Uniunea Sovietică. Vărsarile de sânge au fost evitate ca urmare a faptului că, guvernele baltice au încercat să evite victime militare. Și au reușit. Dar pierderile umane au venit mai târziu. Din cele trei republici, NKVD a deportat în Siberia potențiali dușmani ai puterii sovietice: intelighenția, clerici, politicieni, ofițeri militari, polițiști, agricultori, proprietarii de companii mari, foști funcționari ai aparatului de stat. Cu totul aproximativ 40.000 de oameni. În aceeași vară a fost efectuată o operațiune militară de invadare a României, a urmat anexarea Basarabiei și a nordului Bucovinei.

Mark Salonin: Cu Basarabia au procedat chiar mai dur, acolo nici măcar nu au fost proclamate republici populare (ca în țările baltice), pur și simplu a fost prezentat un ultimatum României, în care se spunea: „totul este al nostru. Am tolerat prea mult timp ca Basarabia noastră să fie parte din România, dar acum răbdarea noastră a ajuns la capăt”.

Alexander Podrabinek: România nu a opus rezistență armată și a acceptat ultimatumul sovietic. Operațiunea militară a început pe 28 iunie și a durat șase zile. Au fost încăierări ocazionale, dar pierderi de război nu au fost de nicio parte. Pe 3 iulie 1940, la Chișinău are loc o paradă a trupelor sovietice. Urmările directe ale anexării: deportarea în Siberia de Nord şi Kazahstan a aproximativ 30.000 de așa-numite „elemente nesigure”. Astfel, la numai două săptămâni după începerea celui de-Al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică a început ostilități active în Europa, care au continuat cu câteva întreruperi pe tot parcursul anului. Acesta a fost anul (1940), în care URSS a furat și confiscat cele mai multe teritorii străine. Dar această atitudine este justificată din punct de vedere geopolitic?

Oleg Budnitskii: Din perspectiva mea, aceasta a fost o greșeală. Acordurile între Stalin și Hitler și acțiunile Uniunii Sovietice în cele din urmă au adus mai mult rău decât bine. În primul rând, după cum știm, aceste teritorii au fost anexate destul de rapid. Populația, în cea mai mare parte, avea o atitudine extrem de negativă față de regimul sovietic. Mobilizările pentru Armata Roșie în vestul Ucrainei erau o catastrofă, zilnic erau 4.000-5.000 de dezertori (nu exagerez, sunt documente sovietice). În Lituania și Letonia au fost rebeliuni, opoziție fățisă față de regimul sovietic. Același lucru s-a întâmplat în vestul Ucrainei și în alte locuri. Așa se explică de ce au fost atât de ușor create ulterior legiunile SS – este o consecință a acestei politici a puterii sovietice. De exemplu, cu o săptămână înainte de invazia germană au avut loc deportări din statele baltice. Dar cel mai important lucru: s-a dovedit că Germania a obținut o garanție a păcii în est, a învins Franța, iar Uniunea Sovietică, brusc, s-a trezit pe un continent nesigur şi singură împotriva Germaniei naziste și a aliaților săi, fără niciun tampon între ele. Era o frontieră comună imensă, ideală pentru un atac surpriză.

Mark Salonin: Tovarășul Stalin avea un plan mare, clar și destul de rațional: să-l împingă pe Hitler într-un mare război european. L-a ajutat pe Hitler să nu fie spulberat chiar de la început. Stalin urma să aștepte, iar când toți participanții la acest război vor fi aproape morți de oboseală, marea Armată Roșie, cu zecile de mii de tancuri, va trece peste totul ca un tăvălug și toată Europa devenea sovietică. Planul era absolut clar. Așa că de ce naiba îi trebuia să se anagajeze în propriul mic război între 1939-1940, nu este clar. Toți acești pași (mă refer la capturarea unei părți din estul Poloniei, războiul împotriva Finlandei, anexarea statelor baltice, precum și ruperea unei bucăți din România) în niciun fel nu-l apropiau pe tovarășul Stalin de planul său măreț. Nu am un răspuns rațional la întrebarea asta, dar ipoteza cea mai plauzibilă, în opinia mea, este că Stalin avea o capacitate redusă a gândirii abstracte. În limbaj comun, aceasta se traduce prin cuvântul „prost”, dar eu nu pot folosi acest cuvânt la adresa unui geniu diabolic. Toate acestea îmi amintesc despre povestea unui hoț, care după ce a furat cu succes un milion, s-a decis să mai fure o rublă din portofelul altcuiva.

Alexander Podrabinek: Deci, când, de fapt, a intrat Uniunea Sovietică în Al Doilea Război Mondial? Să ne uităm la cronologia evenimentelor din perioada 1939-1940. Septembrie-octombrie 1939 – războiul cu Polonia. Noiembrie-decembrie 1939, Ianuarie, februarie, martie 1940 – război cu Finlanda. Iunie 1940 – desfășurarea de trupe în republicile baltice. Iulie 1940 – invazia în România, anexarea Basarabiei și a nordului Bucovinei. August 1940 – anexarea Lituaniei, Letoniei și Estoniei.

Oleg Budnitskii: Cu siguranță că aceste evenimente au fost parte din Al Doilea Război Mondial, nu am nicio îndoială. A pretinde că aceste evenimente au fost separate și că URSS a intrat în război abia în iunie 1941 este, cu siguranță, un neadevăr istoric.

Mark Salonin: Participarea Uniunii Sovietice la înfrângerea Poloniei și ocuparea teritoriului său, fără îndoială este parte din Al Doilea Război Mondial. Nu-mi pot imagina ce argumente pot fi aduse împotriva acestei teze. Dacă agresiunea lui Hitler împotriva Poloniei este prima etapă al celui de-Al Doilea Război Mondial, atunci de ce nu are loc în această etapă şi agresiunea sovietică împotriva Poloniei?

DISPENSAȚIILE ÎN BIBLIE.

DISPENSAȚIILE DIN BIBLIE

Introducere: Să presupunem – şi această presupunere a devenit în numeroase cazuri o realitate îmbucurătoare – că harul lui Dumnezeu a reuşit să aducă un om de la întuneric la lumina Sa minunată, din moarte la viaţă, de la depărtare în apropierea Sa. Ce va face acest om acum? Cel născut din nou a devenit un copil al lui Dumnezeu care se bucură de iertarea păcatelor şi de nădejdea slavei lui Dumnezeu. Mai departe însă calea nu-i este clară. Să o parcurgă singur? Să meargă mai departe împreună cu „veacul cel rău de acum”? Nu, acest lucru nu este posibil, din moment ce Hristos a murit pentru el şi l-a „smuls” din lume (Galateni 1:4 )! El înţelege această realitate. El priveşte în jur la alţii care au trăit acelaşi adevăr înaintea sa. Vede şi găseşte mulţi copii ai lui Dumnezeu care merg pe căi creştine cu totul diferite şi acest fapt îl încurcă mult. Este aproape de necuprins numărul şi caracterul variatelor „biserici”, comunităţi şi grupări pe teren creştin. Care dintre ele este cea mai potrivită? Sau chiar şi această întrebare este falsă? Sau poate nu are nicio importanţă, nici cel puţin una secundară, pe ce cale merg creştinii, principalul fiind că ei sunt convinşi de această cale şi sunt fericiţi pe ea? Nu este datoria creştinului să respecte părerea celuilalt? El însă citeşte şi cercetează Cuvântul lui Dumnezeu şi nu găseşte nimic scris despre existenţa diferitelor biserici. Atunci se naşte în el întrebarea: a vrut Dumnezeu această multitudine de biserici creştine? Ce înseamnă, în fapt, cuvântul lui Hristos, că El este în mijlocul celor care sunt adunaţi pentru Numele Său? Îi este indiferent dacă aici sau acolo stau la bază diferite mărturisiri de credinţă? În parte, învăţăturile se contrazic şi totuşi fiecare grupare are pretenţia că Hristos este în mijlocul ei. Este într-adevăr aşa? Sunt întrebări peste întrebări care vin ca nişte şuvoaie tocmai peste cel întors de curând. Dar şi cel care de mai mult timp se bucură că este copil al lui Dumnezeu, nu se va putea sustrage mult timp presiunii acestora, şi aceasta cu atât mai puţin cu cât dă mai multă importanţă Cuvântului lui Dumnezeu. Poate că el a fost născut într-o anumită comunitate creştină şi părinţii au urmat acea cale. Dar această comunitate este cea adevărată? Odată se va vedea confruntat cu aceste întrebări, când va compara ceea ce vede în jurul său cu afirmaţiile Cuvântului lui Dumnezeu. Aceast articol vrea să-l ajute pe fiecare copil al lui Dumnezeu să găsească răspunsuri la toate aceste întrebări – răspunsuri care să se bazeze nu pe părerile oamenilor, ci pe Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să ascund că acest complex de întrebări este de fapt unul dintre cele mai grele. A descrie însă drumul pe care un om păcătos poate veni la Dumnezeu şi poate obţine iertarea păcatelor sale este, în comparaţie cu acesta, destul de uşor. Dar de ce sunt atât de grele aceste întrebări? Motivul se află oare în faptul că Sfânta Scriptură nu vorbeşte destul de clar despre aceasta? Desigur că nu! Dar ea nu este o carte de reţete, în care, pentru a rezolva diferite întrebări, se poate deschide la reţeta potrivită. Sfânta Scriptură trebuie să fie citită şi înţeleasă ca întreg şi aceasta presupune o serioasă muncă de cercetare atât a Vechiului cât şi a Noului Testament, în puterea şi dependenţa de Duhul Sfânt. Pe lângă aceasta Dumnezeu Îşi împărtăşeşte gândurile Sale doar aceluia care Vine la El într-o stare spirituală corespunzătoare, adică aceluia care este gata să asculte de El. O piedică foarte serioasă în înţelegerea adevărului lui Dumnezeu o constituie prejudecăţile, părerile preconcepute. Deseori ele sunt prezente în mod inconştient şi îşi au originea în lucrurile cele mai diverse, cum ar fi educaţia, formaţia, obiceiurile, tradiţiile, caracterul uman etc.. Cuvântului lui Dumnezeu i se opun tradiţii omeneşti, care în ochii multora au dobândit un caracter obligatoriu şi au pretenţia autorităţii, datorită vechimii lor respectabile. Eliberarea de acestea este o lucrare foarte grea, deoarece este împotriva firii omeneşti. Dar tocmai acesta este un motiv în plus, prin faptul că înţelegerea acestei părţi a adevărului dumnezeiesc se manifestă adesea atât de greu şi este în legătură cu încercări adânci ale inimii. Totuşi sper în îndurarea lui Dumnezeu, că El va răspândi lumină şi va da putere pentru slăvirea Aceluia care a murit pentru noi. Se spune adesea: Dumnezeu nu-l mustră (disciplinează) pe păcătos. Făcând aceasta, El ar admite că păcătosul nu este chiar atât de pierdut. Dar pe copiii Săi îi mustră. El îi mustră în multe privinţe. Pentru a putea lua seama la aceste avertismente trebuie să învăţăm să înţelegem relaţiile pe care se bazează ele şi în care i-a adus El pe ai Săi. Şi tocmai acesta este punctul cu cele mai multe lipsuri: mulţi credincioşi înţeleg adesea doar incomplet în ce relaţii preţioase au fost aduşi cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos şi unii cu alţii, prin harul lui Dumnezeu. De aceea dorinţa mea este să prezint aceste relaţii dumnezeieşti în care se află adevăraţii creştini, spre deosebire de cei din Vechiul Testament care formau poporul lui Dumnezeu, poporul Israel. Aproape nimic nu este atât de important pentru înţelegerea celor ce urmează ca faptul de a învăţa să vedem deosebirile dintre căile lui Dumnezeu cu Israel şi felul Său de a lucra cu adevărata Biserică. Acesta este punctul de plecare al articolului. Dacă am înţeles cu inima aceste deosebiri, atunci sunt create cele mai bune condiţii pentru a înţelege şi a preţui şi poziţia deosebită a Bisericii. Astfel, prima parte a articolului în care este descrisă poziţia binecuvântată a Bisericii lui Dumnezeu în aspectul ei corporativ, are un caracter mai mult de învăţătură. Ea constituie fundamentul neapărat necesar pentru a doua parte, cu un caracter mai mult practic. Prin aceasta nu vreau să spun că partea a doua nu conţine învăţătură. Dimpotrivă, în această parte însă voi vorbi despre problemele practice, pe care le-am atins mai sus – probleme legate de drumul comun al celor credincioşi. Împreună, cele două părţi vor oferi astfel o imagine cât mai cuprinzătoare despre natura propriu-zisă a adevăratei Biserici, pe de o parte şi despre formele ei de manifestare în practica strângerii laolaltă, pe de altă parte. Dar mai este un grup de credincioşi cărora doresc să mă adresez prin aceast articol. Ei sunt copii ai lui Dumnezeu, care doresc să ocupe un loc potrivit după Scriptură. Ei au avut posibilitatea să tragă foloase de nepreţuit din slujirea şi luptele slujitorilor Domnului, care au mers înaintea lor pe această cale. Prin această slujire, ei sunt „întăriţi în adevărul” pe care îl  au (2. Petru 1:12 ). Dar tocmai ei au nevoie să li se aducă în permanenţă aminte de aceste lucruri, deşi în principiu le cunosc, ca să le fie trezită „mintea sănătoasă” (2. Petru 3:1 ). Poate că ei înşişi nu au trebuit să lupte niciodată pentru adevăr, se bucură însă de o mare lumină prin cei care au făcut-o. Mulţi au ajuns pur şi simplu prin naştere în acest loc şi în parte nici nu prea ştiu de ce merg pe această cale. Cine nu s-a văzut silit să lupte „pentru credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna” (Iuda 3 ), nu se găseşte oare în marele pericol de a renunţa uşor la bunătăţile care, mai mult sau mai puţin, i-au căzut în braţe? „Cumpără adevărul şi nu-l vinde”, este îndemnul lui Dumnezeu (Proverbe 23:23 ) şi este dorinţa mea din inimă, să-i ajut pe aceşti credincioşi şi pe toţi copiii lui Dumnezeu să împlinească acest sfat. Aş vrea să arăt cât de minunate sunt gândurile lui Dumnezeu şi ce binecuvântări sunt legate de preocuparea şi de ascultarea de ele. Faptul acesta, conducând la adorare şi la o atitudine smerită, îi va feri pe aceşti fraţi şi pe aceste surori în Domnul de a se înălţa deasupra altora, care poate nu au avut privilegiul de a fi instruiţi atât de clar în Cuvântul lui Dumnezeu ca ei. Adevărata cunoaştere a Domnului şi a Cuvântului Său produce smerenie. Se poate să fii mândru de ceva ce îţi aparţine doar prin har? Când ne este prezentat adevărul lui Dumnezeu, când lumina dumnezeiască străluceşte în viaţa şi în inima noastră, nu vom simţi cu putere că toţi au eşuat, mai mult sau mai puţin, în realizarea a ceea ce am recunoscut cu adevărat? Şi nu va trebui să recunoaştem că Domnul Iisus nu poate fi mulţumit cu ocuparea formală de către noi a locului nostru potrivit? Credem cu adevărat în ceea ce a spus El? „Acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” – într-adevăr promisiune de mare preţ! Dar poate că Domnul a fost de faţă şi noi nici nu am observat! Este permis ca aceasta să fie o stare de durată? În acest context se mai impune o întrebare: nu este de trecut cu vederea pericolul că ne putem obişnui atât de mult cu lucruri de preţ, cu minunăţii, cu privilegii, datorită faptului că beneficiem ani de zile de ele, încât să nu mai însemne nimic deosebit pentru noi? Lucrul acesta nu trebuie să fie în niciun caz aşa. Când adevărul lui Dumnezeu nu mai are însă nicio influenţă asupra inimii noastre, deoarece am permis intrarea altor gânduri, atunci va fi aşa. În acest caz este doar o problemă de timp, când anume vom pierde lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Să ne păzească Dumnezeu! O, de-ar reuşi să trezească în noi toţi o „gândire curată”! Să binecuvânteze Dumnezeu, în harul Său, slabele străduinţe ale autorului şi să deschidă larg inima sa şi a cititorului pentru Sine şi pentru Cuvântul Său şi să ne facă peste măsură de fericiţi în cunoaşterea Aceluia care ne-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi!

Dispensaţiile: În această primă parte a articolului, aş vrea să încerc, cu ajutorul lui Dumnezeu, să pun în lumină, într-o formă cât se poate de consecventă şi de cuprinzătoare, caracterul, originea şi menirea adevăratei Biserici. Pe aceasta se bazează apoi partea a doua, care este orientată mai mult spre partea practică. Având în vedere acestea, am luat titlul pentru prima parte din 1. Timotei 3:15. În acest loc apostolul Pavel indică motivul pentru care scrie această epistolă:„Dar dacă voi intârzia, să ştii cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu, care este Adunarea Dumnezeului Celui viu, stâlpul şi susţinerea adevărului.”Acesta este de fapt un gând minunat: Dumnezeul Cel viu are pe acest pământ o locuinţă, o casă în care locuieşte. Şi această casă, Adunarea Dumnezeului Celui viu, este şi astăzi stâlpul şi susţinerea adevărului. În niciun alt loc de pe pământ nu se poate găsi adevărul decât aici. Adevărul nu-l găseşti în credinţa islamică, în budism, ci îl găseşti în creştinismul adevărat. Adevărata Biserică nu este adevărul – Hristos şi Cuvântul lui Dumnezeu sunt adevărul – ea este numai suportul care ţine în picioare adevărul şi îl menţine în această lume.Desigur, în zilele noastre, confuzia asupra temei care ne preocupă este mare, iar înţelegerea a ceea ce este Adunarea/Biserica lui Dumnezeu este restrânsă.Astăzi auzim despre multe biserici, denumiri şi adunări. Care dintre ele este cea adevărată? Răspunsul nu trebuie căutat printre părerile oamenilor; numai Cuvântul lui Dumnezeu însuşi ne poate da răspunsul, numai Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea pe care avem să ne bazăm. Trebuie să respingem categoric ideea, des auzită în legătură cu o evoluţie a adevărului, despre cele spuse în Sfânta Scriptură. O asemenea „evoluţie” ar deschide poarta pentru introducerea gândurilor omeneşti, a invenţiilor şi a imaginaţiei în lucrurile sfinte. Şi adevărul, dacă ar fi trebuit să evolueze, nu ar fi fost de la început adevărul. Atunci nu am mai avea nimic sigur, pe care să ne putem baza. Nu! Dumnezeu ne-a vestit în Cuvântul Său voia Sa sfântă, iar înţelepciunea şi siguranţa noastră stau în aceea că noi ne supunem Cuvântului Său şi rămânem în ce am auzit de la început (1. Ioan 2:24).În acest Cuvânt găsim numai o Adunare, într-o unitate sfântă, în toate ţările. Adunarea Dumnezeului Celui viu este singura Adunare sau Biserică şi de ea aparţine oricine crede în Hristos.

Ce înseamnă „Adunare”? Poate că unul sau altul dintre cititor se va întreba de ce folosesc expresia „adunare” şi nu „biserică” sau „comunitate religioasă”. Expresia „adunare” mi se pare cea mai bună traducere a cuvântului grecesc ekklesia.Acest cuvânt se compune din prepoziţia grecească ek, care înseamnă „din” sau „afară”, şi din verbul grecesc kaleo, care înseamnă „a chema”. Tradus exact, ekklesia ar fi  „cei chemaţi afară”.Cu ekklesia, grecii desemnau iniţial mulţimea cetăţenilor chemaţi, adunaţi pentru discutarea unor probleme publice. Două exemple interesante pentru această întrebuinţare le găsim în Faptele Apostolilor 19:39 : „dar, dacă umblaţi după altceva”, spune mai-marele cetăţii, „se va hotărî într-o adunare legală” şi în versetul 41: „şi spunând aceste lucruri, a dat drumul adunării.” În Septuaginta (traducerea grecească a Vechiului Testament) de exemplu, în Faptele Apostolilor 7:38 , cu expresia „adunare” este desemnat Israel: „El (Moise) este acela care, în adunarea israeliţilor în pustie, cu îngerul care i-a vorbit şi cu părinţii noştri …”. În majoritatea locurilor din Noul Testament, cuvântul „adunare” îi desemnează pe creştinii credincioşi care sunt „chemaţi afară” din lume şi care acum, după gândul şi voia lui Dumnezeu, sunt „adunaţi” în jurul lui Hristos.Această adunare, strângere în jurul unei persoane comune, nu reiese din cuvintele „comunitate” şi „biserică”. Şi tocmai scoaterea în evidenţă a acestui sens a fost, după cum se vede, intenţia Duhului lui Dumnezeu atunci când foloseşte cuvântul ekklesia. În limba română, cuvântul „biserică” provine de la latino-grecescul „basilica” – casă de locuit a împăratului, basileu.) Această expresie nu pare potrivită pentru a desemna Adunarea lui Dumnezeu.Cuvântul ekklesia este folosit în Noul Testament cu următoarele trei sensuri:o Adunare cu caracter universal;adunarea lui Israel în Vechiul Testament;Adunarea Dumnezeului Celui viu (de exemplu 1. Corinteni 10:32). Cu acest sens expresia este folosită cel mai des.

Ce nu este Adunarea? Adesea poate fi întâlnit gândul, care de altfel este greşit, că Adunarea din Noul Testament este o continuare a lui Israel din Vechiul Testament, un Israel duhovnicesc, şi că Dumnezeu, în principiu, acţionează la fel, atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament. Se consideră adesea că ceea ce găsim în Vechiul Testament referitor la poporul evreu este şi criteriul după care Dumnezeu Se poartă cu creştinii. Pentru mulţi, Adunarea/Biserica este pur şi simplu totalitatea credincioşilor din toate timpurile.Pentru înţelegerea subiectului pe care ni l-am propus, este foarte important să sesizăm diferenţele, chiar contrastul dintre felul de a lucra al lui Dumnezeu, în căile Sale, în Vechiul Testament şi ceea ce întreprinde astăzi pentru slăvirea Fiului Său, precum şi faptul că Israel nu este Adunarea (Biserica) şi nici Adunarea nu este Israel.

Adevărul care a fost şi în Vechiul Testament: Înainte de a ne opri la aceste diferenţe dintre căile lui Dumnezeu în Vechiul şi în Noul Testament, trebuie să spunem că întotdeauna au existat lucruri care sunt general valabile şi întotdeauna adevărate. Astfel Dumnezeu a fost şi este întotdeauna un Dumnezeu unic, singurul şi adevăratul Dumnezeu. De asemenea au existat întotdeauna oameni care, prin harul Său, au crezut în El, au avut încredere în Cuvântul Său şi pe care El i-a iubit. Ceea ce Dumnezeu a lucrat în Vechiul Testament, a făcut prin Duhul Sfânt. Acest lucru nici astăzi nu este altfel. Apoi şi principiile morale ale stăpânirii lui Dumnezeu, adică ale felului Său de a proceda cu fiii oamenilor, reprezintă o parte importantă a Vechiului Testament; ele au fost şi rămân mereu aceleaşi. Astfel, de exemplu, viaţa patriarhilor şi a credincioşilor din Vechiul Testament, viaţă pe care au dus-o sub privirea lui Dumnezeu, constituie învăţături importante pentru atitudinea noastră practică. În cea mai veche carte a Bibliei, cartea lui Iov, citim cuvinte pline de consolare, valabile şi astăzi, despre purtarea lui Dumnezeu cu cel credincios: „Nu-Şi întoarce ochii de la cei drepţi …” (Iov 36:7 ). Încă în Vechiul Testament a dat făgăduinţe de preţ, deşi caracterul acestora era deosebit de cel din timpul nostru.

Cele şapte dispensaţiiÎn căile lui Dumnezeu cu oamenii există însă, în diverse perioade de timp, deosebiri importante în ce priveşte mântuirea. În Sfânta Scriptură recunoaştem în total şapte dispensaţii sau epoci. Prin dispensaţii înţelegem perioade în felul de a lucra al lui Dumnezeu cu oamenii, perioade care se succed şi au un caracter diferit, dar care niciodată nu revin după ce au trecut. Întâia dispensaţie este aceea a inocenţei, a nevinovăţiei, când prima pereche de oameni s-a bucurat de binecuvântările paradisului pământesc al lui Dumnezeu, de binecuvântările grădinii Edenului, fără a avea conştiinţa binelui şi a răului. Putem presupune că această perioadă nu a durat mult, deoarece şi-a găsit un sfârşit brusc, prin intrarea păcatului. Şi astfel Dumnezeu a trebuit să încheie deja această primă etapă prin judecată: „Astfel El a izgonit pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus heruvimii şi sabia învăpăiată care se îndrepta în toate direcţiile, ca să păzească drumul spre pomul vieţii” (Geneza 3:24 ). A doua dispensaţie este aceea a conştiinţei; ea a ţinut de la căderea în păcat a lui Adam până la Noe şi cuprinde, după calculele biblice, o perioadă de aproximativ 1656 ani. Dumnezeu încă nu dăduse indicaţii pentru convieţuirea oamenilor, relaţia lor cu El Însuşi încă nu fusese reglementată. Dar prin căderea în păcat, omul a primit, în prevederea lui Dumnezeu, cunoştinţa a ceea ce este bine şi rău şi „a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul” (Geneza 3:22 ). Pe lângă descoperirile pe care Dumnezeu le-a făcut despre Sine în creaţie şi în purtarea Sa cu primii oameni, conştiinţa urma să fie, pentru o perioadă îndelungată, criteriul deosebit pentru acţiunile oamenilor. Şi această epocă s-a încheiat cu judecata lui Dumnezeu (citeşte şi în Geneza 7:11-23 ; 2. Petru 2:5). A treia dispensaţie este a guvernării, caracterizată prin aceea că Dumnezeu i-a dat omului – lui Noe – sabia pentru a menţine pe pământ buna purtare şi ordinea (Geneza 9:3-7 ); ea se întinde de la Noe până la Avraam, pe o perioadă de aproximativ 452 ani. Pentru a pune graniţe violenţei omului, Dumnezeu a dat conducerea, pe care până atunci o avea doar El, în mâna omului şi i-a poruncit: „Dacă cineva varsă sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui” (Geneza 9:6 ). Şi la sfârşitul acestei epoci stă judecata: Dumnezeu a încurcat limba oamenilor, până atunci unitară (Geneza 11:5-9).În cea de-a patra dispensaţie, perioada de la Avraam până la Moise, găsim făgăduinţa ca principiu de bază al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a condus pe Avraam din Ur din Caldeea, în ţara Canaan şi i-a dat făgăduinţa că va face din el un neam mare. „Te voi face să devii un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” (Geneza 12:2-3 ). Mai târziu, Dumnezeu i-a făgăduit lui Avraam un fiu pe care l-a primit când avea o sută de ani (Romani 4:19-21) şi care era o pildă minunată pentru Unul mai mare, pentru Hristos. În lumina făgăduinţelor lui Dumnezeu s-au scurs 505 ani până când şi aici a intervenit judecata şi copiii lui Israel au fost asupriţi aspru de faraonul Egiptului (Exod 1:8-16). A cincea dispensaţie este cea a legii şi cuprinde perioada de la Moise până la Hristos – o perioadă de aproximativ 1420 ani. Această epocă ocupă cel mai mult loc în învăţăturile Vechiului Testament şi are o importanţă deosebită. Legea, dată poporului pământesc – Israel – ca regulament, a răspândit o lumină puternică asupra gândurilor şi fiinţei lui Dumnezeu şi conţine imagini minunate ale lui Hristos şi ale lucrării Sale (să ne gândim doar la indicaţiile referitoare la jertfe şi la construirea cortului). În altă privinţă însă a fost un jug „pe care”, spune Petru, „nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta” (Faptele Apostolilor 15:10); ea a fost un îndrumător spre Hristos (Galateni 3:24). El Însuşi a fost născut – o, ce har! – „sub lege” (Galateni 4:4). Şi spre sfârşitul acestei dispensaţii a stat, în ceea ce priveşte poporul Israel ca întreg, o judecată serioasă: Dumnezeu a dus cele zece seminţii în robia asiriană ( 17:1-6) şi, câtva timp mai târziu, cele două seminţii în robia babiloniană ( 25:1-11) o judecată care ţine până în ziua de astăzi. În final Dumnezeu a adus, în anul 70 d.H., judecata peste sistemul evreiesc, prin distrugerea Ierusalimului. Timpul de faţă, ca a şasea dispensaţie, în care ne este dat să trăim, este cea a harului. Ea a început în ziua Cincizecimii (Faptele Apostolilor 2 ) şi îşi va avea sfârşitul la răpirea Adunării (1. Tesaloniceni 4:15-17). În privinţa mântuirii, această epocă este cea mai importantă şi cea mai măreaţă dintre căile lui Dumnezeu cu oamenii: este vremea Bisericii pe pământ; este vremea în care Dumnezeu îi cheamă pe păcătoşi din lume spre a-I conduce în lumina Sa minunată. Din punct de vedere istoric va sfârşi însă şi vremea mărturiei lui Hristos cu o serioasă judecată: Domnul Iisus îl va nimici pe acel nelegiuit prin arătarea venirii Sale şi Dumnezeu va împlini judecata asupra creştinilor de nume, fără viaţă, după ce, înainte, le va trimite o puternică lucrare de rătăcire, „ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei care nu au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie judecaţi” (2. Tesaloniceni 2:7-12). A şaptea şi ultima epocă va fi aceea a Împărăţiei de o Mie de ani, începând cu apariţia Domnului în putere şi slavă (Apocalipsa 11:15-18) şi sfârşind cu marele tron alb (vezi Apocalipsa 20:10-15), unde toţi morţii, care odinioară nu L-au primit prin credinţă pe Domnul Iisus, vor fi judecaţi pentru a fi aruncaţi pe vecie în iazul de foc.

Încercarea omului: Desigur, am observat, privind cele şapte dispensaţii, că fiecare dintre ele se sfârşeşte cu judecată. Cum vine aceasta? Care este motivul pentru care Dumnezeu acţionează atât de serios? Îi face plăcere judecata? O! Nu. El este încet la mânie şi are o mare bunătate şi îndurare. Răspunsul trebuie căutat în următorul fapt: căile lui Dumnezeu cu oamenii, în epoci diferite sunt caracterizate prin aceea că Dumnezeu le-a dat oamenilor o răspundere şi i-a pus la încercare. El căuta să găsească ceva bun la cel pe care El Însuşi l-a făcut „foarte bun” (Geneza 1:31 ). Care a fost însă rezultatul testării omului?Omul, care s-a bucurat de cele mai fericite condiţii în paradis şi se mai găsea în starea de nevinovăţie, a fost pus sub răspunderea de a nu mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului (Geneza 2:16, 17). El însă nu a ascultat, nu s-a încrezut în Dumnezeu, a ascultat de şarpe şi a căzut în păcat (Geneza 3:6).În vremea când domnea doar conştiinţa şi omul era pus sub răspunderea de „a face bine” (Geneza 4:3, 7), a avut loc primul fratricid. Dumnezeu a trebuit să vadă că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău (Geneza 6:5).În epoca guvernării omului, când Dumnezeu i-a încredinţat lui Noe sabia, acesta nu a făcut faţă: Noe nu se putea conduce nici măcar pe sine însuşi (vezi în Geneza 9:21). În această vreme s-a întâmplat că oamenii, în mândria lor, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu şi au vrut să-şi construiască o cetate cu un turn al cărui vârf să ajungă la cer, ca astfel să-şi facă un nume (Geneza 11:4).După ce Dumnezeu Şi-a ales în Avraam un popor pământesc, i-a dat acestuia, sub Moise, legea, cu răspunderea pentru popor să asculte de glasul Său şi să păzească legământul Său (Exod 19:5). I-a dat un loc cu deosebite privilegii exterioare şi l-a separat, prin diversele instituţii, ritualuri, prescripţii şi slujbe, de urâciunile celorlalte popoare, pentru Sine: prin Sfânta Sa lege El Şi-a separat astfel poporul, care, în majoritate, era tot atât de stricat ca şi neamurile, de restul popoarelor lumii, încât era un păcat pentru un evreu să aibă legături cu păgânii. Să amintim doar cu câtă stăruinţă l-a pregătit Domnul pe Petru pentru a merge în Cezareea, la Corneliu, sutaşul păgân (Faptele Apostolilor 10).Poporul Israel a încălcat însă legea la puţin timp după ce i-a fost dată şi a fost neascultător faţă de Domnul Dumnezeul său (17:7-20). S-a abătut de la Dumnezeu spre idoli şi a dovedit în faţa întregii lumi că roadele acestui neam, în ciuda faptului că se bucura de privilegii deosebite şi era condusă de marea înţelepciune a lui Dumnezeu, nu era decât duşmănie crescândă faţă de Dumnezeu Însuşi.Faptul care a încununat testarea omului de către Dumnezeu a fost trimiterea Fiului Său iubit în această lume a păcatului şi a morţii. În Marcu 12:6 citim mişcătoarele cuvinte: „Mai avea pe singurul şi preaiubitul său fiu; la urmă, l-a trimis şi pe el la ei.” Domnul isus a fost aici, în acest loc al acţiunii păcatului şi al morţii, şi a întruchipat în mod desăvârşit bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu. „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” (Ioan 1:18 ).Venirea lui Hristos a adus însă la lumină un adevăr îngrozitor: omul nu numai că este stricat şi urmează propria sa voinţă, ci el este vrăjmaşul lui Dumnczeu şi urăşte bunătatea desăvârşită a lui Dumnezeu arătată în El – Omul venit din cer. Cât de mişcătoare sunt cuvintele Domnului: „Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat; dar acum, ei au văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu” (Ioan 15:24). Prin respingerea Domnului Iisus Hristos, a ieşit deplin la lumină falimentul total al omului care a primit o răspundere: el nu numai că iubeşte păcatul, ci urăşte dragostea lui Dumnezeu! A fost Dumnezeu surprins de evoluţia lucrurilor, a fost El nedumerit? O, nu! Deoarece a fost slăvit în mod desăvârşit şi în privinţa păcatului prin lucrarea Fiului Său iubit la crucea de pe Golgota, Dumnezeu îi oferă omului harul Său nemărginit. Evreii au pierdut, pentru timpul de faţă, poziţia lor privilegiată, deoarece L-au crucificat pe Hristosul lui Dumnezeu, pe Mesia al lor şi au fost alungaţi din ţară şi împrăştiaţi printre popoarele pământului. Dar, dacă Dumnezeu a dat la o parte pe Israel, a deschis calea pentru neamuri, ca ele să poată veni de la întuneric la lumina Sa minunată. Cu aproape 2000 de ani în urmă, El a făcut să înceapă epoca harului. În căile lui Dumnezeu cu pământul, crucea şi învierea Domnului Iisus reprezintă puncte de cotitură hotărâtoare. Pe baza deplinei lucrări de ispăşire a Domnului Iisus, Dumnezeu nu mai cere ceva bun de la om, ci El Însuşi dă (Ioan 3:16-18 ; 4:10).De la cruce, Dumnezeu nu-l mai încearcă pe om, deoarece punctul culminant al iubirii lui Dumnezeu a fost şi punctul culminant al răutăţii omului. Omul nu poate arăta ce este, mai mult decât a arătat la cruce. De ce să-l încerce Dumnezeu mai departe? Că omul este răspunzător pentru faptele sale şi în vremea harului, şi mai ales în această vreme, nu mai trebuie subliniat. Tot atât de puţin se pune întrebarea dacă el ar corespunde sau nu acestei responsabilităţi după gândurile lui Dumnezeu: creştinătatea este la fel de coruptă (vezi 1. Timotei 4:1-3) ca odinioară poporul evreu şi Hristos va vărsa din gura Sa acest sistem fără viaţă care Îi poartă numele (Apocalipsa 3:16).Dar cu aceasta am înaintat prea mult în perspectiva profetică, dacă vrem să încheiem gândul urmărit  (încercarea omului în diversele epoci). Vreau să părăsim acum acest fir al responsabilităţii şi să ne îndreptăm spre ceea ce a făcut Dumnezeu în acest timp, spre cinstirea Fiului Său, şi pe tărâmul falimentului omului.Pentru aceasta trebuie să vorbesc încă o dată despre însemnătatea crucii în domeniul căilor lui Dumnezeu cu pământul.

Două sensuri ale crucii lui Hristos: „Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin Sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc al despărţirii şi în trupul Lui a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, legea poruncilor în rânduielile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om nou, făcând pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia” (Efeseni 2:13-16).În acest fragment, crucea lui Hristos ne este prezentată într-un sens deosebit. Faptul că ea constituie temelia mântuirii personale şi a păcii sufletului este în general mai mult sau mai puţin înţeles şi apreciat de toţi adevăraţii creştini, pentru că altfel ei nu ar fi adevăraţi creştini. Poate că pe alocuri, înţelegerea şi aprecierea sângelui lui Hristos este diferită; dar sensul fundamentul al lucrării lui Hristos pentru nevoile personale ale păcătosului în faţa lui Dumnezeu este recunoscut de către toţi credincioşii.Însemnătatea crucii lui Hristos privind căile lui Dumnezeu este în general puţin înţeleasă. Până atunci Dumnezeu S-a ocupat doar de poporul Său pământesc; toate binecuvântările au fost în legătură cu poporul Israel (Romani 9:4-5). Păgânii au rămas (luaţi în ansamblu) în afara a ceea ce făcea Dumnezeu. Ei nu au fost luaţi în seamă, au fost ca şi inexistenţi în faţa lui Dumnezeu. Acest fapt a fost atât de evident încât Domnul Iisus în timpul vieţii Sale le-a poruncit ucenicilor Săi să nu meargă pe calea păgânilor (Matei 10:5). El Însuşi a fost trimis doar la oile pierdute ale casei lui Israel (Matei 15:24) şi acolo i-a trimis şi pe ei. Aceasta nu a fost dovada unei lipse de dragoste sau de apreciere a credinţei, pe care El a găsit-o chiar într-un sutaş păgân (Matei 8:10), ci a faptului că încă mai exista legea numită aici „zid despărţitor”.În Efeseni 2, Dumnezeu Se adresează credincioşilor dintre păgâni. Ce imagine a lor ne prezintă în versetele 12 şi 13! În acea vreme ei erau fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. Este numai dovada harului lui Dumnezeu că ei şi noi, cei „depărtaţi” din punctul de vedere al mântuirii, am fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.Dar nu numai Dumnezeu i-a apropiat pe cei depărtaţi, ca să aibă acces la El prin Duhul, ci găsim că şi Hristos, – pe temelia jertfei Sale, – creează ceva nou (versetul 15): El formează acum, din evrei şi păgâni un popor ceresc, creează din oamenii de Odinioară un om nou. Să fim însă atenţi: credincioşii dintre neamuri nu sunt ridicaţi la înălţimea privilegiilor lui Israel, aceasta înseamnă că ei nu devin evrei. Oh, aceasta ar fi fost deja foarte mult, dacă ne-ar fi ridicat pe noi, cei lipsiţi de făgăduinţe şi de nădejdi, la nivelul privilegiilor poporului evreu. Hristos creează ceva mult mai măreţ: din evrei şi din păgâni face un om nou, unde nu mai este nici iudeu, nici grec (Galateni 3:28 ), un om nou, care reprezintă propriile Sale trăsături aici pe pământ.Legea poruncilor în orânduirile ei a fost îndepărtată ca regulă de viaţă, iar iudeii și păgânii, între care până atunci existau relaţii de vrăjmăşie, au fost împăcaţi acum cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce: crucea a înlăturat complet vrăjmăşia, atât între cei credincioşi dintre iudei şi dintre neamuri, cât şi pe cea care a existat între aceştia şi Dumnezeu. Atât de mult a fost îndepărtată această vrăjmăşie prin cruce, încât cei credincioşi dintre iudei şi păgâni constituie un trup, un organism viu. Lăudat fie Domnul Iisus, lăudat fie Dumnezeul şi Tatăl nostru pentru acest fapt minunat! Acum nu mai există iudei şi păgâni (în măsura în care este vorba de credincioşii din timpul harului), ci doar Adunarea lui Dumnezeu (1. Corinteni 10:32). Această Adunare este un organism ceresc, legat de slăvitul Cap, Hristos, în cer. Ea este Trupul Său (Efeseni 1:23). Şi această expresie, „Trupul Său”, nu vorbeşte doar despre unitate, ci şi despre „a fi una” – despre „a fi una” mădularele între ele şi despre „a fi una” Hristos şi mădularele Sale.Dumnezeu ne prezintă Adunarea în Noul Testament prin patru imagini: în afară de Trup al lui Hristos, ea ne este arătată drept casă a lui Dumnezeu, drept lumină şi în final, Mireasă a lui Hristos.

O taină: Când în Noul Testament este vorba despre o „taină”, atunci nu se referă la ceva misterios sau greu de înţeles. Cu mult mai mult, prin „taină” se înţelege un adevăr care în Vechiul Testament nu este descoperit, un adevăr care s-a putut face cunoscut doar prin revelaţie din partea lui Dumnezeu şi care, după ce a fost făcut cunoscut, poate fi înţeles de om numai prin credinţă. Celor credincioşi li s-a dat privilegiul să cunoască şi să înţeleagă „tainele” Noului Testament. De aceea ele nu mai sunt taine ascunse, ci revelate. „Pentru că vouă v-a fost dat”, le spune Domnul Iisus ucenicilor Săi în Evanghelia după Matei 13, „să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, iar lor (celor necredincioşi) nu le-a fost dat” (versetul 11). Există în prorociile Vechiului Testament multe lucruri de preţ, dar ele nu sunt numite taine.Poate ajută mult ca în acest loc să enumerăm cele mai importante taine revelate în Noul Testament:1. Taina evlaviei, care este adevărata cucernicie (1. Timotei 3:16);2. Taina credinţei (1. Timotei 3:9);3. Taina unităţii dintre Hristos şi Adunare (Efeseni 5:32);4. Taina lui Hristos, unitatea credincioşilor dintre iudei şi păgâni (Efeseni 3:4-6);5. Taina schimbării credincioşilor la venirea Domnului (1. Corinteni 15:51);6. Taina revenirii lui Israel la Domnul (vezi în Romani 11:25);7. Taina Evangheliei (Efeseni 6:19);8. Taina împărăţiei lui Dumnezeu (Marcu 4:11; Matei 13:11; Luca 8:10);9. Taina celor şapte stele şi a sfeşnicelor de aur (Apocalipsa 1:20);10. Taina fărădelegii (2. Tesaloniceni 2:7);11. Taina Babilonului, a desfrânatei (vezi în Apocalipsa 17:5);12. Taina de a-Şi uni iarăşi, în Hristos, toate lucrurile (Efeseni 1:9-10);Adevărul despre Hristos şi Adunare este o taină: planul lui Dumnezeu în legătură cu Hristos şi Adunarea nu a fost revelat în Vechiul Testament. Dumnezeu l-a avut din veşnicie în inima Sa, dar el era acolo ascuns ca o taină (citeşte în Efeseni 3:5, 9; Romani 16:25-26 şi Coloseni 1:26). Această „taină a lui Hristos” nu a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în veacurile dinainte, cum spune apostolul Pavel în Efeseni 3:5: „ … cum a fost descoperită acum sfinţilor Săi apostoli şi proroci, prin Duhul”. Ordinea „apostoli şi proroci” (apostolii sunt numiţi înaintea prorocilor) arată că nu este vorba de profeţi ai Vechiului Testament, ci de apostolii şi profeţii Noului Testament, a căror învăţătură – concretizată astăzi în Sfânta Scriptură – constituie temelia Adunării, „piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos” (Efeseni 2:20). Trebuie acordată atenţie şi faptului că apostolul, spre deosebire de ceea ce a fost vestit mai înainte, vorbeşte aici despre ceea ce a fost descoperit „acum”. Şi ceea ce face faptul şi mai limpede: revelaţia „administrării tainei” a fost încredinţată exclusiv lui Pavel; numai în scrisorile sale găsim expunerea acestor gânduri, care odinioară erau ascunse în inima lui Dumnezeu.Deci nu trebuie să căutăm adevărul despre Adunarea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Dacă o facem totuşi, atunci vom ajunge la concluzii total greşite şi nu vom înţelege niciodată adevărata natură a Adunării.Niciun om credincios din Vechiul Testament – niciun Avraam, niciun Moise, niciun David, niciun Isaia nu a ştiut nimic despre Adunarea Dumnezeului Celui viu şi, drept urmare, niciunul nu a vorbit despre ea şi nici nu a făcut vreo aluzie. Din nenorocire, mulţi copii dragi ai lui Dumnezeu nu înţeleg acest lucru. Pentru ei nu constituie nicio greutate de a găsi în Vechiul Testament ceea ce ei consideră a fi Biserica, însă greşesc. Ei amestecă în permanenţă adevăruri din Vechiul Testament cu adevăruri din Noul Testament, dispensaţia creştină cu dispensaţia iudaică şi nu obţin astfel niciodată o perspectivă clară asupra gândurilor lui Dumnezeu, ci cad pradă, mai devreme sau mai târziu, unor erori cum este, de pildă, aceea că măslinul din Romani 11 ar fi o imagine a adevăratei Biserici şi deci, chiar copii ai lui Dumnezeu pot fi „tăiaţi” şi prin aceasta pierduţi. De aceea, înţelegerea diferitelor dispensaţii este de neapărată trebuinţă. Cu totul altceva este, bineînţeles, faptul că, privind în urmă, găsim în Vechiul Testament, prin lumina Noului Testament, pilde şi umbre despre acest adevăr al Adunării. Să ne gândim, de exemplu, la soţia lui Iosif şi a lui Moise, la cortul întâlnirii, la rămăşiţa sub Ezra şi sub Neemia şi altele.Chiar şi atunci când Domnul Iisus a fost deja pe pământ, Adunarea lui Dumnezeu nu exista încă, şi El nici nu a început s-o construiască atunci. În Noul Testament, Biserica este amintită pentru prima dată la Matei 16, versetul 18. Acolo zidirea Bisericii de către El este prezentată ca aparţinând viitorului. „Pe această stâncă”, spune Domnul Iisus, „voi zidi Biserica Mea”. El i-a dat lui Simon un nou nume – Petros – piatră – şi a dat de înţeles că Îşi va zidi Biserica pe această persoană, despre care a vorbit Petru, pe această „stâncă” (în greceşte petra). A doua şi ultima menţionare în evanghelii o găsim în Matei 18, versetul 17. Dar şi aici se vorbeşte despre ceva din viitor; Domnul Iisus încă era pe pământ, aşa că problemele dintre fraţi puteau fi aduse înaintea Lui.

O importantă zi de naştere: Capitolul al doilea din Faptele Apostolilor ne prezintă o importantă „zi de naştere”, aceea a Adunării lui Dumnezeu. Găsim acolo o ceată de credincioşi încă de pe vremea Domnului, care l-au urmat personal. Aceştia au reprezentat nucleul Adunării în ziua constituirii ei. Prin coborârea Duhului Sfânt, ei au fost botezaţi, ca să alcătuiască un singur Trup (1. Corinteni 12:13) şi prin aceasta au fost strâns legaţi de slăvitul Mântuitor din cer. De acum înainte ei nu umblau doar ca persoane individuale, ci ca un organism colectiv, ca Trup al lui Hristos; luaţi individual, ei erau mădulare unii altora. Aici vedem o minunată şi până atunci necunoscută unitate şi unanimitate în atitudinea lor practică, determinată de Duhul Sfânt care locuia în ei. Astfel citim în Faptele Apostolilor 2:42-44: „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pîinii şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei care credeau erau împreună şi aveau toate în comun.” Iar în Faptele Apostolilor 4:32-33, citim alte importante cuvinte: „Mulţimea celor care crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate în comun. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus şi un mare har era peste toţi.”Aceasta este deci Adunarea lui Dumnezeu: o colectivitate vie, constituită din adevăraţi credincioşi, botezaţi într-un singur Trup prin Duhul Sfânt, legaţi cu Domnul; în calitate de Cap al Trupului, şi legaţi între ei. Biserica Sfintei Scripturi nu este o clădire materială, deoarece Dumnezeu nu locuieşte în temple făcute de mâini (Faptele Apostolilor 17:24). Ea este mult mai mult. Un organism viu, o casă duhovnicească şi este formată din pietre vii (1. Petru 2:5). Când Domnul Iisus a fost botezat cu Duhul Sfânt (şi să fim atenţi că El este primul şi singurul om care a primit Duhul Sfânt înainte ca lucrarea mântuirii să fie săvârşită, deoarece El era fără păcat şi Sfântul lui Dumnezeu nu avea nevoie de mântuire), atunci Duhul Sfânt a venit în chip de porumbel peste El (Matei 3:16). Aici însă, când cei credincioşi au primit botezul cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt le-a apărut sub forma unor limbi ca de foc, care s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. „Şi toţi au fost umpluţi de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.” Aceste limbi ca de foc vorbesc despre cuvântul mărturiei lui Dumnezeu în putere. Însă această mărturie nu trebuia să rămână redusă doar la evrei, ci şi păgânii trebuiau să audă despre „lucrurile minunate ale lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 2:11). Aici vedem cum, prin Duhul Sfânt, au fost depăşite pentru o vreme obstacolele limbii, pe care le-a ridicat Dumnezeu la Babel pentru îngrădirea mândriei omului. Această depăşire dovedeşte faptul că Evanghelia harului lui Dumnezeu trebuia să ajungă acum şi la cei care erau departe.Aceasta este deci „ziua de naştere” a Adunării. Din acea zi a Cincizecimii, Dumnezeu Duhul Sfânt este ca Persoană pe acest pământ şi Faptele Apostolilor prezintă lucrarea Sa în Adunare pentru a o conduce. El a folosit o mulţime de unelte; dar vom vedea că, acolo unde a acţionat Duhul Sfânt, El a condus la unitate şi a realizat acea singură Adunare a lui Dumnezeu. A ieşit la iveală puterea, dar nu a omului, ci a lui Dumnezeu. Adunarea a fost locul desfăşurării acestei puteri. În Faptele Apostolilor 4 găsim de asemenea prima rugăciune a Adunării: „Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să predice Cuvântul Tău cu toată îndrazneala şi întinde-Ţi mâna ca să se facă vindecări, semne şi minuni, prin Numele Robului Tău Celui Sfânt, Iisus. Pe când se rugau ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală (versete 29-31).Ce scenă a fost aceasta! O Adunare, o inimă, o intenţie: slăvirea lui Iisus! Duhul Sfânt a fost de faţă şi a lucrat nestingherit. Desigur, suspinăm când comparăm starea actuală a creştinătăţii cu acele zile fericite de la început!

Prezenţa Duhului Sfânt: Atât de reală a fost prezenţa Duhului Sfânt ca Persoană pe pământ, încât Petru a putut să-i spună lui Anania: „pentru ce ţi-a umplut Satan inima ca să minţi pe Duhul Sfânt …?” (Faptele Apostolilor 5:3). În capitolul 10, versetul 19, citim că Duhul Sfânt i-a vorbit lui Petru: „Iată că te caută trei oameni”. După întoarcerea păgânilor la Dumnezeu şi după revărsarea Duhului Sfânt şi peste ei, Petru spune în capitolul 11, versetul 12: „Duhul Sfânt mi-a spus să plec cu ei, fără să am vreo îndoială”. În capitolul 13, Duhul Sfânt ocupă aceeaşi poziţie de conducere dumnezeiască în adunarea din Antiohia. „Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.” După aceea au postit şi s-au rugat. Iar în versetul 4 citim: „Iar ei, fiind trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia şi de ucolo au plecat cu corabia la Cipru”. Când adunarea din Ierusalim trebuia să ia o hotărâre importantă, devine din nou evidentă prezenţa Duhului Sfânt: „Căci a părut bine Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi altă greutate, decât aceste lucruri necesare” (capitolul 15:28). În slujba lor, apostolii au fost conduşi de această Persoană dumnezeiască: „Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să predice Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi al Galatiei, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie” (capitolul 16:6-7).Astfel vedem Adunarea de-a lungul cărţii Faptele Apostolilor sub conducerea suverană a Duhului Sfânt. Un trist eşec şi în acest punct ne este prevestit în capitolul 20, versetele 28-30. Da, chiar apostolul Pavel nu a ascultat de glasul Duhului (capitolul 21:4-5), cu toate că a fost condus de o motivaţie nobilă – dragostea faţă de fraţii săi trupeşti (Romani 9:1-3). Nesupunerea omului nu schimbă adevărul lui Dumnezeu. Hristos este slăvit în cer, Duhul Sfânt a fost trimis pe pământ şi El locuieşte în Adunare. Ah, cât de mare este eşecul creştinismului în recunoaşterea şi realizarea prezenţei dumnezeieşti şi a conducerii Duhului Sfânt!Să ne reamintim ce înseamnă ekklesia: Adunarea este o ceată de „oameni chemaţi afară” din această lume. Iacov spune în Faptele Apostolilor 15:13-14: „Fraţilor, ascultaţi-mă! Simon a spus cum, mai întâi, Dumnezeu Şi-a aruncat privirile ca să ia dintre neamuri un popor pentru Numele Său”. Aceasta este deci Adunarea: un popor, scos din rândul neamurilor prin lucrarea suverană a Duhului lui Dumnezeu pentru Numele Său. De-ar fi respectat Biserica aceasta şi şi-ar fi păstrat caracterul ceresc! Nu sunt cei din camera de sus, care s-au despărţit de lumea religioasă care şi-a crucificat Mântuitorul, şi stăruiesc în rugăciune, un simbol pentru poziţia după voia lui Dumnezeu, poziţie pe care şi noi ar trebui să o avem astăzi?

Domnul însă a adăugat: În acele zile puterea şi sfinţenia mai caracterizau prima biserică şi noi citim în Faptele Apostolilor 5:13: „şi niciunul din ceilalţi nu îndrăznea să se alipească de ei; dar poporul îi lăuda”. Necredincioşii simţeau că ei nu au ceea ce posedă cei născuţi din nou: Duhul Sfânt. Dar cei care au fost într-adevăr mântuiţi au fost „adăugaţi Domnului” şi nu oamenilor sau unor organizaţii bisericeşti oarecare (Fapte 5:14). Nu ne putem adăuga singuri adevăratei Biserici. De asemenea nu citim că oamenii s-ar fi „alăturat” unei comunităţi sau chiar unei biserici a lui Dumnezeu. Cu mult mai mult auzim în Faptele Apostolilor 2:47, cuvinte importante: „Şi Domnul adăuga, în fiecare zi, la numărul lor, pe cei care trebuiau să fie mântuiţi.” Ce mângâiere, în zilele noastre de decădere şi dezordine, că cel cu adevărat întors la Dumnezeu aparţine „Adunării celor întâi-născuţi” (Evrei 12:23)! Aceasta este singura Biserică din care putem face parte conform Sfintei Scripturi. Singura apartenenţă pe care o cunoaşte Scriptura este cea de mădular al Trupului lui Hristos.Adunarea este Adunarea lui Dumnezeu; ea îi aparţine Lui şi toate drepturile le are El, deoarece El Şi le-a câştigat prin sângele Său (Faptele Apostolilor 20:28). Nu vom avea claritate asupra a ceea ce este Adunarea lui Dumnezeu în ochii Săi, până nu vom recunoaşte că El a creat Adunarea pentru veşnica slăvire a Sa şi a Domnului Iisus: „a Lui să fie slava în Biserică, în Hristos Iisus, în toate generaţiile, în vecii vecilor. Amin” (Efeseni 3:21).

Intenţia prezentă a lui Dumnezeu: Dumnezeu nu urmăreşte cu Adunarea doar un scop pentru veşnicie, ci şi pentru timpul de faţă. Cuvântul „azi” în Efeseni 3:10, ne prezintă clar acest lucru: „pentru ca domniile şi stăpinirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.”Adunarea este totodată şi o extrem de interesantă carte cu lecţii pentru îngeri. Dumnezeu a stabilit pentru Adunare intenţia şi menirea ca prin ea îngerii din cer să cunoască înţelepciunea Sa felurită. Acest nou fel de înţelepciune nu-l pot învăţa altundeva decât în Adunare.Îngerii au văzut prima creaţie şi s-au bucurat la întemeierea ei (Iov 38:7). Ei au văzut căile lui Dumnezeu cu oamenii şi cu Israel; au putut observa în toate acestea gloria lui Dumnezeu, dar şi umbra deasă a falimentului omului. Acum însă Dumnezeu a vrut să-i înveţe pe locuitorii legitimi ai cerului un fel cu totul nou de înţelepciune: propriul Fiu al lui Dumnezeu, Cuvântul, S-a făcut trup, a coborât până la punctul cel mai jos şi L-a slăvit pe Dumnezeu tocmai în acel loc în care I s-a adus cea mai mare necinste. Ca urmare însă a învierii şi a slăvirii Sale la dreapta lui Dumnezeu, El (ca om) urma să nu mai fie singur, ci în calitate de Cap, în cer, să primească un trup potrivit pe pământ – credincioşi dintre iudei şi dintre neamuri, aceia care sunt uniţi cu El fără a mai putea fi despărţiţi, aceia care sunt moştenitori, care alcătuiesc un singur trup şi iau parte la aceeaşi făgăduinţă în Hristos (Efeseni 3:6). Minunată binecuvântare! Cine poate să o înţeleagă pe deplin?Putem noi înţelege că Dumnezeu îi trece cu vederea pe îngerii care-L înconjoară şi este preocupat de unii ca noi? El vede în noi cel mai scump obiect al dragostei Sale. El ni L-a dat pe Hristos ca viaţă a noastră, a trimis Duhul Sfânt peste noi ca să locuiască în noi, ca într-un templu şi ca să ne lege cu El, Capul din cer, în timp ce noi suntem încă aici pe pământ. Ce chemare este aceasta! Într-adevăr, când un înger vrea să ştie ce este înţelepciune, ce este dragoste, ce este har, trebuie să ne privească pe noi, cei iubiţi, trebuie să privească Adunarea.În hotărârea lui Dumnezeu, Adunarea Sa ocupă o poziţie atât de înaltă, încât deplina măreţie a înţelepciunii Sale poate fi descoperită numai prin ea. Creaţia vizibilă a fost, în acest sens, o introducere necesară sau o pregătire pentru creaţia nouă, cerească. El, care a creat toate lucrurile, a avut Adunarea în gândul Său, inainte de-a începe lucrarea. Acum puterile cereşti pot să cunoască înţelepciunea Sa nespus de feluritä în noua Lui creaţie. Probabil că niciodată nu le-a trecut prin minte că, Creatorul lor S-ar putea coborî atât de mult sub nivelul lor, pentru a găsi acolo, jos, printre noi, părtaşi potriviţi ai bucuriei Sale (Coloseni 1:16). Acum ele recunosc în chemarea Adunării la părtăşia cu Fiul lui Dumnezeu (1. Corinteni 1:9) o dovadă a unei înţelepciuni noi a Creatorului lor, care întrece totul.În ce taină adâncă îşi cufundă ele privirea, când văd că Acela, care le ţine prin Cuvântul puterii Sale, găseşte plăcere în a-Şi arăta în faţa ochilor lor unitatea Sa cu aceia care odinioară erau despărţiţi de Dumnezeu şi vrăjmaşi ai Săi, prin natura lor, dar care acum au fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.După cum Cel Veşnic Şi-a folosit odinioară poporul pământesc pentru a vesti omenirii sfinţenia căilor Sale, tot astfel foloseşte acum Adunarea, pe care a unit-o atât de minunat cu Hristos şi i-a dat deja un loc în El, în locurile cereşti (Efeseni 2:6), pentru a vesti celor din cer calea desăvârşită a singurului Dumnezeu înţelept. Dar să fim atenţi: celor din cer! Lumea nu învaţă nimic prin adevărata Biserică a lui Dumnezeu, deoarece nu poate vedea şi nu poate înţelege lucrurile duhovniceşti. Îngerii sunt cei care doresc să privească în lucrurile lui Hristos (1. Petru 1:12) şi acestea le sunt făcute cunoscut prin Adunare. Desigur, dacă mai există ceva ce le poate trezi admiraţia, pe lângă minunea întrupării lui Hristos şi rezultatele acesteia, aşa cum le văd acum în Persoana Hristosului înălţat, atunci trebuie să fie faptul că Dumnezeu Şi-a ales nişte fiinţe atât de slabe şi de nevrednice, ca monumente ale dragostei Sale veşnice (Efeseni 2:7).

Deosebiri dintre iudaism şi creştinism: Din nefericire, nu a fost păstrată în inimă chemarea cerească a Adunării. De aceea au pătruns deja foarte devreme în istoria Bisericii creştine o mulţime de elemente iudaice în învăţătură şi practică. Chiar şi Pavel a fost nevoit, în repetate rânduri, să ia poziţie faţă de unele învăţături iudaice. Deoarece eroarea nedeosebirii dispensaţiilor şi a amestecării harului cu legea au împânzit astăzi aproape întreaga creştinătate şi au avut şi au urmări distrugătoare pentru pacea fiecăruia şi pentru mărturia întregului, aş dori în această parta a articolului, având în vedere diversele dispensaţii, să arăt încă o dată deosebirile fundamentale dintre iudaism şi creştinism, dintre Israel şi Adunarea lui Dumnezeu.Israel a fost poporul pământesc al lui Dumnezeu, un neam pe pământ cu binecuvântări şi speranţe pământeşti. Existenţa şi dăinuirea acestui popor îşi are temelia în făgăduinţele lui Dumnezeu date lui Avraam. De asemenea, acest popor a fost ales de la întemeierea lumii. A existat o categorie deosebită de preoţi şi un Loc Sfânt, material, în interiorul căruia aveau voie să intre numai preoţii, poporul rămânând afară. Închinătorul aducea animale ca jertfă, dar el însuşi era exclus din prezenţa lui Dumnezeu, prin perdeaua Locului Sfânt. Întregul sistem al închinării şi al slujbei sub lege era de natură exterioară. Pentru a participa la aceasta era suficient să fii născut în acest popor. De aceea, adunarea lui Israel s-a compus din credincioşi şi din necredincioşi; a fost o adunare amestecată, în care doar unii aveau credinţa adevărată, majoritatea fiind necredincioşi. Ceea ce i-a ţinut laolaltă pe cei credincioşi şi necredincioşi a fost paranteza naţională: ei aparţineau neamului  Israel, având speranţe comune pe acest pământ şi un semn exterior comun – tăierea imprejur (circumcizia). Aceat neam avea obligaţia să ţină legea lui Moise, ca o condiţie a primirii lor de către Dumnezeu. Pe baza lucrării lui Hristos, acest popor, sau mai bine zis o rămăşiţă din acest popor are un viitor, care însă este pe acest pământ, un viitor redus la durata împărăţiei de o mie de ani a lui Hristos.Adunarea lui Dumnezeu sau creştinismul adevărat se află în opoziţie totală faţă de toate caracteristicile amintite ale poporului Israel, atât în zilele trecute cât şi în cele viitoare. Credincioşii care formează Adunarea au fost aleşi înainte de întemeierea lumii (Efeseni 1:4). Adunarea însăşi îşi are temelia veşnic valabilă în lucrarca împlinita de mântuire a lui Hristos. Ea a fost constituită însă prin coborârea Duhului Sfânt (ca urmare a morţii lui Hristos, a învierii şi a înălţării Sale la cer), iar mădularele în parte au fost legate unele cu altele şi fiecare la rândul său cu Capul slăvit din cer, spre a forma un Trup.Menirea acestei unităţi organice, formată din credincioşi adevăraţi dintre iudei şi dintre neamuri, este tot atât de cerească cum sunt şi speranţa şi binecuvântările lor. Pentru ei „perdeaua” s-a rupt: prin credinţă ei au acces în cerescul Loc Preasfânt al lui Dumnezeu (vezi Evrei 10:19-22). Da, chiar mai mult, toţi credincioşii adevăraţi formează ei înşişi o casă duhovnicească, templul lui Dumnezeu (Efeseni 2:19-22). Pe lângă acestea, toţi, fără excepţie, sunt preoţi, o preoţie sfântă şi aduc jertfe duhovniceşti (1. Petru 2:4-5); aceasta înseamnă că ei toţi au privilegiul şi destoinicia în Domnul Iisus Hristos, de a se închina lui Dumnezeu în duh şi în adevăr (Ioan 4:23-24). Ei nu stau sub lege, ci sub har (Romani 6:14). Legea nu este nici mijlocul pentru salvarea lor şi nici „regula lor de viaţă”, norma pentru purtarea lor practică. Ei au murit împreună cu Hristos faţă de lege (Galateni 2:19-20), pentru a trăi o viaţă nouă (Romani 6:4) şi pentru a umbla în puterea Duhului. Măsura pentru aceasta este Hristos Însuşi. Ei nu speră într-o restaurare şi renaştere naţională (cum se va întâmpla cu Israel: Ezechiel 36 şi 37), ci ei sunt deja născuţi din nou (Ioan 3:3-8) şi aşteaptă revenirea lui Hristos (1. Tesaloniceni 4:15-18) care îi va duce din această lume în slava lui Dumnezeu, da, în casa Tatălui Său (Ioan 14:2-3). Acolo, în acel loc de fericire supremă, unde Tatăl şi Fiul locuiesc din veşnicie, vor locui şi ei – şi nu numai pentru o mie de ani, ci în toţi vecii. Lăudat fie Numele lui Dumnezeu Tatăl şi Numele Fiului Său, Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru asemenea har!

Măslinul: Mi se pare potrivit şi necesar ca în acest articol despre dispensaţii să mai atingem un subiect pe care apostolul îl prezintă pe larg în capitolul 11 al epistolei către Romani – viitorul lui Israel. El tratează acolo o problemă despre care chiar şi creştinii au păreri foarte deosebite: are Israel un viitor? Capitolele 9 până la 11 constituie partea dispensaţională a epistolei. În acestea, el prezintă felul de a lucra al lui Dumnezeu în căile Sale cu Israel şi cu neamurile ajungând în capitolul 11 să vorbească despre un măslin altoit în care au fost altoite ramuri ale unui măslin salbatic. Ce reprezintă această imagine? Despre ce ne vorbeşte măslinul altoit? Dar cel sălbatic? Este măslinul altoit un simbol al Adunării, al Bisericii lui Dumnezeu? Nu este Biserica totuşi doar o continuare a lui Israel, aflându-se sub binecuvântări mai bune, creştine? Poate fi un credincios, în final, totuşi „tăiat” şi pierdut? Aceste întrebări arată clar că o înţelegere greşită a semnificaţiei măslinului poate avea urmări fatale.De aceea, aş vrea să mă opresc puţin asupra acestui important capitol 11 din epistola către Romani încercând să dau răspunsuri clare, conform Scripturii, la întrebările menţionate. Cititorului îi va veni cu atât mai uşor să le înţeleagă, cu cât a fost pregătit mai bine prin cele spuse anterior.

Nu mai are Israel nicio speranţă? În capitolul 9, apostolul schiţează istoria trecută a lui Israel, iar în capitolul 10, starea prezentă a acestui popor, care se caracterizează prin neascultare şi necredinţă. Şi pentru că acest popor s-a lovit de Piatra de poticnire şi de Stânca de cădere – de Hristos – şi s-a lepădat de El (Romani 9:33), Dumnezeu Şi-a retras mâna pe care a întins-o cu bunătate acestui popor neascultător şi împotrivitor, pentru a Se îndrepta spre aceia care nu au întrebat de El, spre neamuri (Romani 10:20-21).Israel a fost înlăturat pentru un timp ca neam şi a căzut pradă judecăţii lui Dumnezeu. Ne-am referit deja la aceasta: în perspectiva mântuirii, Dumnezeu Se îndreaptă astăzi către toate popoarele de pe pământ, fără deosebire. Israel şi-a pierdut poziţia deosebită pe care o avea pe pământ, de a fi martor al lui Dumnezeu, ca obiect al făgăduinţelor Sale pe pământ. Da, el s-a făcut vinovat în cea mai înaltă măsură, deoarece L-a răstignit pe Mesia, pe care i L-a trimis Dumnezeu, şi a strigat: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri!” (Matei 27:25).Nu mai are acest popor nicio speranţă acum? Această problemă o tratează, după cum am spus deja, capitolul 11 al Epistolei către Romani. Pe baza a ceea ce a făcut acest popor, el, într-adevăr, nu mai are niciun fel de drepturi. A pierdut toate făgăduinţele lui Dumnezeu legate de condiţii. Şi totuşi, pentru că lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută (versetul 29), pentru că Dumnezeu a chemat acest popor cu un scop anumit (slăvirea lui Hristos pe pământ şi binecuvântarea pământului) şi intenţiile Sale de har nu pot fi zădărnicite, Israel are o speranţă. Acest lucru îl arată clar răspunsul dat celor două întrebări care se pun în versetele 1 şi 11 din capitolul discutat.La prima întrebare din versetul 1, „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?“, apostolul răspunde categoric, inspirat de Duhul: „Nicidecum!” Chiar şi faptul că el însuşi, Pavel, a fost un israelit din sămânţa lui Avraam şi a fost mântuit, a dovedit clar că Dumnezeu nu Şi-a lepădat de tot poporul. Nu L-a urât şi el pe Hristos şi a prigonit Biserica? Dar Pavel a avut parte de îndurare, ca un model dat „celor care sunt gata să creadă în El, ca să primească viaţa veşnică” (1. Timotei 1:16). Întoarcerea sa fără asemănare este desigur şi o referire profetică la întoarcerea rămăşiţei lui Israel la venirea Domnului în putere şi în slavă.

O rămăşiţă din Israel: În îndurarea Sa, Dumnezeu Şi-a păstrat întotdeauna o rămăşiţă din acest popor, chiar şi în timpul de faţă, datorită unei alegeri prin har (versetul 5). Acest lucru este adevărat numai referitor la poporul Israel şi la niciun alt popor de pe pământ. Nu ar trebui să ne dea de gândit acest lucru şi să ne smerească? Ca exemplu pentru o rămăşiţă din trecut sunt daţi prorocul Ilie şi cei şapte mii de bărbaţi care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Chiar şi pe vremea lui Ahab, împăratul fără Dumnezeu, El Şi-a păstrat oameni care I-au fost credincioşi şi nu s-au închinat idolilor.Într-adevăr tot timpul a existat în acest popor o rămăşiţă credincioasă, oricât de mult s-ar fi îndepărtat poporul de Dumnezeu. Aşa a fost în timpul strămutării în Babilon. Să ne gândim la Daniel şi prietenii săi aflaţi la curtea lui Nebucadneţar! Aşa a fost pe vremea lui Ezra şi a lui Neemia, când câteva zeci de mii s-au întors în ţara făgăduită. Aşa a fost şi pe vremea lui Maleahi, o vreme a decăderii: „Atunci cei care se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei care se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui” (Maleahi 3:16).Şi când a venit Domnul Iisus pe pământ, Dumnezeu a găsit o rămăşiţă în Israel, care „aştepta răscumpărarea în Ierusalim” (vezi Luca 2:38). Zaharia şi Elisabeta, păstorii de pe câmp, Simeon şi Ana făceau parte din acea rămăşiţă (Luca 1 şi 2). Şi în timpul de faţă există o rămăşiţă din acest popor. La începutul mărturiei creştine au fost salvaţi mulţi credincioşi dintre iudei şi adăugaţi Adunării (Faptele Apostolilor 2:47). Şi aşa se întâmplă şi astăzi. Iar când Adunarea va fi răpită şi, prin aceasta, va fi încheiată vremea harului, va fi pe pământ o rămăşiţă credincioasă din poporul Israel, care, pentru că nu se va închina „fiarei” şi chipului ei, va trece prin chinuri neînchipuite, după cum ne arată cartea Apocalipsei.Faptul că Dumnezeu a avut şi va avea întotdeauna o rămăşiţă din acest popor este deosebit de îmbucurător, deoarece este o dovadă a bunătăţii şi a credincioşiei Sale, care nu pot fi trecute cu vederea. Dar acest fapt dovedeşte de asemenea foarte clar că Dumnezeu nu Şi-a lepădat poporul, chiar dacă marea majoritate a căzut pradă împietririi şi adormirii, ca expresie a judecăţii lui Dumnezeu. Prorocii Vechiului Testament au prevestit şi acest lucru (versetele 8-10).

Împăcarea lumii: Răspunsul la a doua întrebare, cea din versetul 11, „Au alunecat ei ca să cadă?”, este tot atât de  categoric: „Nicidecum!” Aceasta vrea să spună: ideea că Israel s-a poticnit ca să fie pierdut pentru totdeauna (acesta este aici sensul de a cădea) este falsă. Într-adevăr, căderea lor a constituit prilejul pentru a aduce neamurilor mântuirea, dar această cădere s-a petrecut, cum aflăm nici, „ca să facă pe Israel gelos”. Nu numai că lepădarea lui Israel nu a fost deplină, lucru arătat de primele zece versete, ci ea a fost doar pentru un timp; acest lucru îl arată textul biblic începând cu versetul 11. Căci dacă Dumnezeu, prin întoarcerea Sa spre păgâni, vrea să facă poporul Israel gelos, atunci desigur că nu o face pentru a-i lepăda pentru totdeauna. Nu, odată îi va primi din nou, îi va primi ca neam şi aceasta va fi ca „viaţă dintre cei morţi” (versetul 15). Despre aceasta vorbesc profeţii Ezechiel (capitolul 37:1-17 şi 39:25-29) şi Osea (capitolul 5:15 – 6.3) într-un limbaj impresionant, plin de imagini.Apostolul pare să aibă în faţă istoria lui Iosif. În orice caz, ea este o frumoasă ilustrare a subiectului nostru. Iosif, după ce a fost lepădat de fraţii săi, aruncat în groapă şi în temniţă, a fost înălţat pe tronul lumii, a fost primul după faraon. Ridicarea sa a fost bogăţia lumii, în timpul celor şapte ani de belşug. Şi când fraţii săi, în anii de foamete, s-au întors cu părere de rău la el, a fost ca „viaţă din morţi”. La fel va fi când Israel, la sfârşitul zilelor, va fi reabilitat.Toate acestea ne spun însă şi nouă, neamurilor, ceva peste care nu trebuie să trecem. Căderea lui Israel este bogăţia lumii, lepădarea lui, împăcarea lumii (vezi versetele 12 şi 15). Suntem noi suficient de mulţumitori pentru faptul că Dumnezeu a folosit căderea şi lepădarea lui Israel ca prilej pentru a ne oferi nouă, neamurilor, bogăţia harului Său? Aceasta se înţelege, de altfel, prin împăcarea lumii. Spre deosebire de capitolul 5, în versetul 10, Duhul Sfânt nu vorbeşte aici de împăcare ca rod al lucrării lui Hristos şi prin aceasta de rezultatele adevărate, reale, veşnice pentru fiecare individ, ci de împăcarea ca expresie a căilor lui Dumnezeu în planul Său cu oamenii. Aici ea este rezultatul căderii lui Israel. Nici pe departe nu este vorba aici de o presupusă „împăcare general”! Aceasta este o învăţătură de rătăcire, care este străină întregii Scripturi şi împotriva ei.Expresia „împăcarea lumii” arată o schimbare a dispensaţiei, o îndreptare a lui Dumnezeu, în căile Sale cu oamenii, înspre neamuri, cărora până atunci nu le-a acordat nicio atenţie. Lui Dumnezeu, în harul Său, I-a făcut plăcere să ia căderea şi eşuarea lui Israel ca prilej de a oferi neamurilor, pe temelia lucrării lui Hristos, lumina Evangheliei harului. „Căderea lor a fost o bogăţie pentru lume şi împuţinarea lor, o bogăţie pentru neamuri”. Într-adevăr, ce bogăţie nemăsurată a primit lumea păgână de odinioară prin lumina creştinismului! Astfel modul de a lucra al lui Dumnezeu i-a adus pe cei din rândul neamurilor intr-o poziţie privilegiată, de care este legată însă şi o serioasă responsabilitate. Pentru a explica aceasta, apostolul foloseşte imaginea unui măslin altoit, în care au fost altoite ramuri sălbatice. Dar să ascultăm cuvintele Sfintei Scripturi: „Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte, şi plămădeala este; şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate şi dacă tu, care erai un măslin sălbatic, ai fost altoit printre ele şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, nu te mândri faţă de ramuri; iar dacă te mândreşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine. Dar vei zice: Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu. Adevărat, ele au fost tăiate din cauza necredinţei, şi tu stai în picioare prin credinţă. Nu te îngâmfa dar, ci teme-te! Căci dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine. Vezi deci bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut şi bunătate faţă de tine, dacă rămâi în bunătatea aceasta; altfel vei fi tăiat şi tu. Şi chiar ei, dacă nu stăruie în necredinţă, vor fi altoiţi, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi. Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire este sălbatic şi, împotriva firii, ai fost altoit într-un măslin bun, cu cât mai mult aceştia care sunt ramuri fireşti vor fi altoiţi în chiar măslinul lor? Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până va intra plinătatea/numărul neamurilor. Şi în felul acesta tot Israelul va fi mântuit” (Romani 11:16-26).

Rădăcina: Pentru a înţelege ce înseamnă măslinul altoit este bine să ne întrebăm întâi cine sau ce este rădăcina. De la rădăcină măslinul îşi primeşte hrana şi grăsimea.  Este Hristos rădăcina? Sau este Avraam? Ne apropiem de rezolvarea acestei întrebări, dacă privim mai îndeaproape ce se spune despre ramuri. Despre unele ramuri, nu despre toate, auzim că au rămas în legătură cu rădăcina. Ele au fost, prin natura lor, parte a măslinului. Dar apoi auzim şi despre altfel de ramuri, care, în ciuda faptului că prin natura lor făceau parte din măslin, au fost tăiate; dacă Dumnezeu ar vrea, ele vor fi din nou altoite în măslinul lor. Între timp s-a mai întâmplat şi altceva: ramuri ale unui măslin sălbatic au fost altoite printre ramurile naturale. Acestea au acum parte, împreună cu ramurile care au rămas în legătură cu măslinul, de rădăcina şi grăsimea măslinului.Dar Hristos nu poate fi rădăcina măslinului. Nimeni nu este în mod natural în legătură cu El. Acest lucru este absolut imposibil. El Însuşi a spus: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar, dacă moare, aduce multă roadă” (Ioan 12:24).Pe lângă aceasta, Domnul Iisus vorbeşte în Ioan 15 despre Sine ca adevărata viţă şi despre ucenicii Săi ca mlădiţe. Cei care L-au recunoscut ca Mesia pe pământ au fost mlădiţe ale viţei. Iată ce este important pentru discuţia noastră: despre mlădiţele care nu aduc roadă (adică ucenicii care erau doar într-o legătură exterioară cu El, care Îl mărturiseau doar, fără a avea într-adevăr viaţă), se spune că vor fi „tăiate” (versetul 2), dar nu se face nici cea mai mică aluzie la faptul că ar fi altoite din nou. Din contră: ele sunt aruncate în foc şi ard (vezi în Ioan 15 .6)!Nu, Hristos nu este rădăcina, El este Viţa. Dar nu poate fi Avraam rădăcina? Nu cu el sunt în legătură în mod natural, cei care pe drept sunt numiţi ramuri fireşti (versetele 21 şi 24)? Nu sunt copiii lui Israel urmaşii lui?Totul pledează pentru aceasta. Măslinul este numit măslinul lor (versetul 24). Păgânii nu au avut parte la acest măslin altoit, ale cărui ramuri fireşti sunt israeliţii. De aceea recunoaştem cu uşurinţă în măslinul sălbatic o imagine a neamurilor, care erau în afara măslinului altoit.

Pomul făgăduinţei: Măslinul altoit care produce ulei şi a cărui frunză nu se veştejeşte este în sine însuşi o imagine a binecuvântării, dar el nu este în mod direct o imagine a lui Israel; despre aceasta vorbesc mai mult ramurile sale fireşti. Dar lui Avraam, rădăcina, i-au fost date făgăduinţe: „Te voi face să devii un neam mare şi te voi binecuvânta şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” (Geneza 12:2-3). Şi Galateni 3, versetul 14 ne spune: „pentru ca binecuvântarea lui Avraam să vină peste neamuri, în Hristos Iisus”. Putem spune așadar: oriunde se întind făgăduinţele de binecuvântare pe care le-a dat Dumnezeu lui Avraam, acolo este măslinul altoit. Sau altfel spus, măslinul altoit este un simbol al posesiunii făgăduinţelor şi al mărturiei lui Dumnezeu pe pământ. El ne arată lanţul neîntrerupt al celor care au parte de făgăduinţe în această lume. Astfel, el este pomul făgăduinţei. El arată linia făgăduinţei care merge de la Avraam la Hristos şi continuă până la venirea Sa pentru a instaura împărăţia păcii pe pământ. După această „pregătire”, să mai privim odată aliniatul citat din Romani 11 referitor la măslin şi vom rămâne uimiţi de cât de natural şi de logic se încadrează învăţăturile conţinute în linia generală a capitolului şi de exactitatea cu care adeveresc ele ceea ce am văzut deja.Rădăcina, Avraam, era sfântă, adică pusă deoparte pentru Dumnezeu. Şi ramurile, urmaşii săi fireşti, au fost un popor pus deoparte pentru Dumnezeu. În acest sens şi ei au fost sfinţi, însă nu după firea (natura) lor, ci prin poziţia lor exterioară. Dar, în majoritatea lor, nu au corespuns poziţiei în care i-a aşezat Dumnezeu (1. Corinteni 10:5) şi El a trebuit să taie din ramurile măslinului altoit. Versetul 20 ne învaţă că „din pricina necredinţei” s-a întâmplat aceasta. Dar numai unele ramuri au fost tăiate. O parte a rămas în măslin, în posesia făgăduinţelor – rămăşiţa despre care s-a vorbit în primele şapte versete şi care acolo a fost numită aleasă. În harul Său, Dumnezeu a avut intenţia să introducă neamurile în linia făgăduinţelor pentru pământ. Astfel a luat ramuri de la măslinul sălbatic, ramuri care nu erau, ca Israel, într-o legătură naturală (firească) cu rădăcina, cu tatăl celor credincioşi şi i-a altoit „împotriva firii” (harul de fapt este întotdeauna împotriva firii), printre ramurile măslinului altoit. Astfel şi cei dintre neamuri au devenit părtaşi rădăcinii şi grăsimii măslinului.

Responsabilităţi: Aici vrem să facem un scurt popas în trecerea noastră fugitivă peste imaginea profetică, pentru a medita puţin la ea. Ajungând la prezentarea figurativă a timpului de astăzi, a dispensaţiei harului, pare necesară  introducerea unor consideraţii de principiu pentru a înţelege corect imaginea, înainte de a ne continua zborul.A fi aşezat într-o poziţie privilegiată include neapărat şi responsabilitate, anume aceea de a corespunde practic privilegiilor acordate. Dar a fi într-o poziţie privilegiată şi a avea responsabilitate nu include neapărat ca fiecare să aibă viaţă din Dumnezeu. Acest lucru adesea nu se înţelege şi nu se deosebeşte corect. Israel a făcut parte din măslin, a posedat făgăduinţe minunate şi totuşi marea majoritate a poporului a fost necredincioasă. A face parte din măslin nu înseamnă nicidecum a sta în legătură vie cu Dumnezeu. Desigur, Dumnezeu este îndelung răbdător şi, în îndelunga Sa răbdare, a suportat mult timp această stare, pentru a-I pune la încercare. Dar în final a intervenit cu judecată şi a tăiat unele ramuri.În schimb, a adus acum oameni dintre păgâni în locul binecuvântărilor pământeşti, deschizându-le stăvilarele harului Său şi lăsând să li se vestească Evanghelia. Acele neamuri care au recunoscut şi recunosc creştinismul, deci neagă a fi mahomedani, iudei sau altceva de felul acesta, cel puţin aparent, sunt răspunzători pentru ceea ce le-a încredinţat Dumnezeu. Despre aceasta vorbeşte altoirea în măslin. Dar aceasta nu înseamnă că toţi sunt într-adevăr născuţi din nou şi sunt adevăraţi copii ai lui Dumnezeu. Desigur că astăzi fac parte din măslin şi cei care formează adevărata Biserică a lui Dumnezeu, dar nu numai aceştia. Toţi creştinii botezaţi, toţi care recunosc chiar şi numai în aparenţă creştinismul şi prin supunerea la botezul creştin neagă a fi iudei sau păgâni, fac parte din măslin. Ei se află în locul binecuvântării şi al privilegiilor, au devenit părtaşi grăsimii măslinului.Deci nu este vorba aici de Adunarea lui Dumnezeu, ci este o chestiune a recunoaşterii, a posedării făgăduinţelor şi a mărturiei lui Dumnezeu aici, pe pământ. Şi cine Îl recunoaşte pe Hristos se află cu numele pe principiul credinţei. Dar aceasta presupune responsabilitatea de a trăi conform acestui principiu. Au corespuns creştinii, ramurile sălbatice altoite în măslin, acestei responsabilităţi? Trăiesc ei după principiul credinţei?Dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile fireşti, pe israeliţii necredincioşi, va cruţa atunci creştinismul necredincios, care are o responsabilitate cu mult mai mare? De aceea se vorbeşte şi în legătură cu el de posibilitatea unei tăieri. Din Trupul lui Hristos niciodată nu va fi tăiat niciun mădular, din măslin însă se taie ramuri; şi acest lucru s-a întâmplat deja cu Israel, în mulţimea sa. De aceea, cât de serioase sunt avertizările pentru cei dintre neamuri, să nu se fălească şi să nu se îngîmfe! Căci, dacă nu rămân în bunătatea lui Dumnezeu, vor fi tăiaţi şi ei. Astfel, acest loc nu vorbeşte nicidecum faptul că cei credincioşi, în final, totuşi s-ar putea pierde, ci despre faptul că acei creştini care recunosc adevărul, însă fără a avea viaţă din Dumnezeu, sunt îndepărtaţi fără putinţă de întoarcere în sfera binecuvântărilor, în care au fost aduşi prin bunătatea şi grija lui Dumnezeu.Să ne amintim: pentru ei nu mai există altoire! Cu Israel lucrurile stau altfel. Concluzionând aceste învăţături principiale, putem preciza că în această imagine nu este vorba de binecuvântärile duhovniceşti ale fiecărui credincios în parte, ci de căile lui Dumnezeu cu oamenii, cum a dat la o parte Israelul ca popor şi S-a întors către neamuri; şi este vorba de responsabilitatea acelora care au venit în locul binecuvântării şi al făgăduinţelor pământeşti.Şi cu aceasta dorim să conducem spre sfârşit zborul nostru deasupra scenei profetice. Dacă Dumnezeu nu a cruţat ramurile fireşti, nu le va cruţa nici pe cele altoite împotriva firii. Că El va tăia pe acei adepţi creştini lipsiţi de viaţă, care nu au corespuns responsabilităţii lor, nu este spus aici în mod direct. Alte locuri însă arată aceasta (de exemplu Matei 24:45-25:30). Când adevărata Adunare va fi deja în cer, Domnul Iisus va vărsa din gura Sa mărturia creştină în ultima ei fază, negăsind-o „nici rece nici în clocot” (Apocalipsa 3:16).

Altoirea din nou a lui Israel: Măslinul va continua să existe şi tăierea recunoaşterii creştine căzute va netezi drumul pentru realtoirea lui Israel. Iar după cum creştinismul nu a rămas în credinţă (şi mai putem pune la îndoială acest lucru, când vedem starea lui de astăzi?), tot astfel Israelul nu va rămâne în necredinţă. Ramurile fireşti vor fi altoite din nou în măslinul lor, „căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi”. Şi deodată, apostolul lasă deoparte limbajul metaforic şi vorbeşte direct şi deschis despre viitorul lui Israel: „Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până va intra plinătatea neamurilor. Şi în felul acesta tot Israelul va fi mântuit” (versetele 25-26).Timpul de astăzi, vremea harului, se caracterizează prin aceea că o parte din Israel – tocmai cu excepţia rămăşiţei existente – a cunoscut o împietrire; acest fapt nu va rămâne însă aşa. Când va fi intrat numărul deplin al neamurilor, adică numărul celor care se lasă mântuiţi din rândul popoarelor pământului, formând Adunarea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu, după răpirea celor credincioşi din vremea de acum (1. Tesaloniceni 4:17), Se va întoarce din nou spre Israel şi va relua legăturile cu el. „Salvatorul va veni din Sion şi va îndepărta nelegiuirile de la Iacov” (versetul 26). Aceasta se va întâmpla când Domnul Iisus va veni cu putere şi cu o mare slavă, în chip văzut din cer pe pământ (citeşte în Matei 24:27-31; Apocalipsa 19:11). „Şi în felul acesta tot Israelul va fi mântuit.”Expresia „tot Israelul” nu spune că fiecare israelit în parte, care va trăi în timpul acela, va fi mântuit; noi ştim că partea majoritară a poporului va fi necredincioasă, se va închina lui Antihrist şi va pieri în judecată. Nu, această expresie spune că Israelul, ca întreg, ca neam, va fi mântuit. Astăzi lucrurile stau altfel: Domnul mântuieşte persoane individuale din lume şi le adaugă Adunării. Am atras deja atenţia asupra capitolului 2 din Faptele Apostolilor, versetul 47. Atunci însă Israelul, în întregul său, va fi mântuit. Şi totuşi este vorba în sens absolut doar de o rămăşiţă care va fi mântuită; citim în capitolul 9, versetul 27: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită”. Din „întregul Israel”, „numai rămăşiţa” va fi mântuită. Aceasta dezvăluie un principiu: în ochii lui Dumnezeu rămăşiţa ţine locul întregului popor. Cu aceasta Dumnezeu pune în legătură toate drepturile şi îndatoririle. Faţă de Evanghelie, israeliţii sunt încă vrăjmaşi. Aceasta este spre binele nostru, ne spune versetul 28, permiţându-ne nouă să intrăm sub graţiere. Cu toate acestea, Dumnezeu încă îi iubeşte, datorită strămoşilor lor. Nu, El nu Şi-a lepădat poporul, de aceea Israel va căpăta îndurare (versetul 31). Lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile harului Său (despre care este vorba în capitolul 9, versetele 4 şi 5) şi nici de chemarea Sa (despre care este vorba de asemenea în capitolul 9, versetul 7). El vrea să binecuvânteze făptura păcătoasă şi El va împlini ceea ce are de la început în inima Sa. Ultimele versete spun cu o claritate deosebită că aceasta se poate face numai pe temeiul harului Său nemărginit.Nu putem înţelege bine, după toate aceste gânduri şi căi minunate ale lui Dumnezeu, de ce apostolul, la sfârşitul capitolului 2 şi cu aceasta la sfârşitul acestei părţi a Epistolei către Romani, izbucneşte într-o cântare de laudă despre înţelepciunea şi cunoaşterea lui Dumnezeu? „Căci din El, prin El şi pentru El sunt toate.” Din inimă, fiecare suflet credincios va participa la cântarea de laudă pentru Dumnezeu: A Lui să fie slava în veci! Amin.

CARTEA BIBLICĂ ISAIA – COMENTARIU APROFUNDAT. Partea a doua.

CARTEA BIBLICĂ ISAIA – COMENTARIU APROFUNDAT. Partea a doua

Teme majore în profețiile lui Isaia: Subiectele rostirilor profetice ale lui Isaia acoperă o arie impresionantă de teme. Ele se întind de la întâmplări petrecute în cer printre făpturile lui Dumnezeu înainte de facerea lumii (vezi Isaia 42:5) şi până la evenimente din viitorul îndepărtat în care Dumnezeu va crea ceruri noi şi un pământ nou (Isaia 65:17; 66:22). Chiar dacă textul cărţii lui Isaia este important şi din punct de vedere al profeţiilor despre Ierusalim (pe care-l numeşte în 30 de feluri diferite), despre Israel şi Iuda sau despre celelalte neamuri ale lumii (Isaia 2:4; 5:26; 40:15, 17, 22; 66:18), totuşi importanţa majoră a acestui profet rămâne aceea a unui crainic ce vesteşte lucrarea lui Mesia.Multe din profețiile lui Isaia încep cu situații istorice contemporane, iar profețiile lui sunt adresate lor, dar trec adesea dincolo de ele, adresându-se unor vremuri viitoare legate de venirea lui Mesia, Iisus Hristos.Acest dualism este caracteristic multor altor profeții din Biblie. Profețiile cu dublă sau chiar triplă împlinire istorică anunță inițial venirea unor evenimente de mică importanță, pentru a trece apoi la împliniri mult mai ample și mai importante.Profețiile cu caracter dublu din Isaia se referă la Iisus Hristos, la Israel şi Iuda, sau alte neamuri din jur. Două profeții au un caracter singular prin excelență: cele legate de venirea Zilei Domnului și de Împărăția viitoare.Iată patru subiecte distincte cărora li se adresează profețile din cartea lui Isaia:

I. Isaia despre Mesia: Isaia este numit și „profetul evanghelist”, pentru că a scris așa de mult despre Iisus Hristos. Profețiile  s-au împlinit întocmai în evenimentele descrise în Evanghelii.Isaia a scris despre:nașterea lui Iisus Hristos (7:14; Mat. 1:23); lucrarea lui Ioan Botezătorul (40:1-6; Mat. 3); lucrarea însoțitoare a Duhului Sfânt (61:1-2; Luca 4:17-19); lepădarea lui Hristos de către Israel (6:9-13; Mat. 13:10-15; Ioan 12:38); piatra de poticnire (8:14; 28:16; Mat. 21:42; Rom. 9:32-33; 1 Petru 2:6); lucrarea Lui pentru neamuri (49:6; Luca 2:32; Fapte 13:47); suferinţele şi moartea Sa (52:1-53:12; Marcu 10:25); caracterul ispășitor al morții Lui pe cruce (53) și despre Împărăția Lui viitoare (2, 11, 65; 11:1-9; Apoc. 12:10). Nașterea supranaturală a lui Iisus Hristos dintr-o fecioară este una din doctrinele fundamentale ale creștinismului. Fiul lui Dumnezeu nu putea veni în lume ca mine și ca tine. Fiecare prunc este o creație nouă, dar Hristos a existat dintotdeauna. El a venit printr-o naștere fără egal în istorie, fără explicație și fără rival. Iisus Hristos „a venit în lume” (Ioan 3:17; 10:36; 16:28). În terminologia din Isaia 9:6, copilul ni s-a născut (a luat natură umană) pentru că un Fiu ni s-a dat (în natura Lui divină). Trupul lui a fost conceput în mod supranatural prin Duhul Sfânt în pântecele Mariei (Luca 1:26-38; Evrei. 10:5). El a trăit fără păcat (1 Petru 2:22), căci „în El nu este păcat” (1 Ioan 3:5); „El n-acunoscut niciun păcat” (2 Cor. 5:21), dar a fost făcut păcat pentru răscumpărarea noastră. Dreptatea lui Dumnezeu L-a executat la cruce, dar Dumnezeu L-a înviat din morți ca să vadă astăzi înviorat „rodul suferințelor Sale”: „Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor” (Isaia 53:10-11). O altă înfățișare profetică a lui Iisus Hristos în cartea lui Isaia este redată prin expresia „Robul Domnului”. Însă, între evrei şi creştini, există o dispută asupra semnificaţiei acestui titlu: pentru evrei, este o referinţă la poporul Israel, iar creştinii Îl identifică cu Domnul Iisus Hristos. Şi totuşi, expresia „robul Domnului” folosită de 17 ori de Isaia identifică trei entități: neamul lui Israel (41:8-9; 43:10); Cirus, regele perșilor, cel ales de Dumnezeu să restaureze Israelul și să rezidească Templul (44:28; 45:1; vezi Ezra 1:1); și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel venit să sufere și să moară pentru păcatele lumii (o „septadă” de texte: Isaia 42:1, 19; 49:5, 7; 50:10; 52:13; 53:11). Un verset care ni-L arată pe Robul Domnului distinct de poporul Israel este acesta: „Voi sunteţi martorii Mei – zice Domnul -, voi şi Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost făcut niciun dumnezeu şi după Mine nu va fi” (Isaia 43:10). Este evident că profeţia lui Isaia a avut şi un sens local imediat, destinat vremii şi poporului spre care a fost rostit, şi în cadrul acesta „robul Domnului” poate şi trebuie să fie identificat cu Israelul. Totuşi, nimeni nu poate nega faptul că profeţia lui Isaia este şi un mesaj peste veacuri, destinat celor cu care se vor împlini planurile viitoare ale lui Dumnezeu. În acest context al prevestirii, Robul Domnului trebuie identificat neapărat cu fiinţa şi lucrarea lui Iisus Hristos din Nazaret, Mântuitorul lumii. Din descrierile făcute de Isaia în capitolul 53 ies la iveală patru caracteristici ale Robului Domnului: a. Un caracter ireproșabil (Isaia 53:9). Niciun om nu se  poate ridica la un asemenea nivel de perfecțiune! „Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.”  b. Este o persoană foarte nefericită, „un om al dureri și obișnuit cu suferința” (Isaia 53:2-3): „El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.” c. Este executat ca un criminal, măcar că este total fără păcat (Isaia 53:4-9): „Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare şi judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.” d. După ce moare pentru păcatele altora, este înviat din morți și înălțat în cinste (Isaia 53:10-12): „Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă … Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.” Legătura dintre pasajele care-l prezintă pe acel Rege biruitor și cele care-l prezintă pe Robul Domnului ca „om al suferinței“ n-a fost probabil clară nici pentru Isaia, așa cum nu este clară pentru evreii de astăzi. Pentru creștini însă, ea este limpede ca lumina zilei. Cel dintâi care a arătat această legătură în Noul Testament a fost … Dumnezeu însuși! Cu ocazia botezului lui Iisus Hristos în râul Iordan, Dumnezeu L-a prezentat  drept Fiu („un fiu ni s-a dat“(Isaia 9:6): ,, … din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” (Marcu 1:11).  Domnul Iisus a fost conștient că este Robul Domnului venit să împlinească ambele  fațete ale profețiilor lui Isaia. El a transmis apoi această învățătură apostolilor. Iată ce a predicat Petru: „Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri, a proslăvit pe Robul Său Iisus, pe care voi L-aţi dat în mâna lui Pilat şi v-aţi lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-I dea drumul. Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Neprihănit şi aţi cerut să vi se dăruiască un ucigaş. Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi suntem martori ai Lui. Prin credinţa în Numele lui Iisus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi şi-l cunoaşteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii.  Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi mai-marii voştri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor – despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime” (Fapte 3:13-21). Mulți preoți au crezut în salvarea adusă de Iisus Hristos pentru că și-au dat și ei seama de ceea ce vestise Isaia: „Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă” (Fapte 6:7). Filip evanghelistul a făcut și el această legătură între Regele glorios și Robul venit să sufere în „tălmăcirea” care l-a încreștinat pe famenul etiopian. „Providențial”, omul lui Dumnezeu l-a găsit pe acest reprezentant al Africii tocmai citind din cartea profetului Isaia: „Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: Înţelegi tu ce citeşti? Famenul a răspuns: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: El a fost dus ca o oaie la tăiere şi ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura; în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci, Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Iisus” (Fapte 8:30-35). Cel care a explicat cel mai bine această legătură dintre cele două tablouri aparent contradictorii ale lui Mesia din cartea profetului Isaia a fost însă apostolul Pavel. În scrisoarea trimisă creștinilor din Filipi, el scrie: „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.  De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Iisus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul” (Filip. 2:6-11). Pentru evreii împietriți, Evanghelia acestui rege venit mai întâi ca Rob al Domnului să sufere și să moară rușinea răstignirii ca un criminal de rând este o ofensă. Un Rege pironit pe lemn nu este tipul de Rege pe care-L așteaptă ei! Răstignitul nu arată ca Cel ce va purta „domnia pe umărul Lu”. Ei încă Îl mai așteaptă pe Mesia. Combinând cele spuse ajungem la concluzia că în unele pasaje „Robul Domnului” poate fi identificat cu Israelul, care a funcţionat ca un un „antetip” al lui Hristos în lucrarea de mântuire, în timp ce în alte pasaje este clar că el nu poate fi identificat decât cu Mesia-Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu venit să trăiască şi să moară pentru mântuirea oamenilor. Un alt pasaj foarte cunoscut, dar nu mai puţin controversat este Isaia 53. Biserica creştină a preluat acest capitol ca fiind al ei, fără să mai ţină cont că el se adresează în primul rând şi în mod special neamului evreu. Nu Biserica, (care nu exista atunci) „nu L-a băgat în seamă” (53:3), ci Israelul! Ei fuseseră acolo când a fost răstignit Robul Domnului şi tot ei vor fi aceia care vor cânta în viitor această „cântare a plângerii”, despre care ne vorbeşte şi profeţia din Zaharia 12:10. Între Israel şi Biserică continuă şi astăzi acest conflict de interpretare. Evreii nu-L pot accepta astăzi pe Domnul Iisus Hristos ca „Mântuitor” în planul lui Dumnezeu, dar niciunii din Biserica nu par a înţelege că Isaia ni-l prezintă solemn şi pe Israel în rolul său mesianic.

II. Amenințări și asigurări pentru viitorul lui Israel și Iuda: În termeni cantitativi, cea mai mare parte a cărții lui Isaia conține mesaje pentru poporul lui Dumnezeu. Primele 11 capitole conțin critici ale condițiilor sociale, morale și religioase în care se afla neamul.Caracterul de profeție cu împlinire dublă a profețiilor dedicate lui Israel este scos în evidență în capitolul 11 al cărții. Păcatele evreilor de atunci, în care se scaldă și Israelul de astăzi, vor fi tratate de Dumnezeu la cea de-a doua venire a Domnului Iisus:„În acelasi timp, Domnul Își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului Său risipit în Asiria și în Egipt, în Patros și în Etiopia, la Elam, la Șinear și la Hamat, și în ostroavele mării” (Isaia 11:11).Contextul imediat (Isaia 11:4-10) plasează această revenire „a doua oară” în țară după ce Iisus Hristos va reveni pe pământ să instaureze Împărăția viitoare.Amenințările și asigurările date Israelului continuă apoi în cartea lui Isaia în capitolele 41-49. Deosebirea constă că acolo Dumnezeu îi încurajează cu promisiunile izbăvirilor viitoare.Iată câteva exemple:„Israele, Robul Meu pe care l-am ales și pe care nu te lepăd!” (Isaia 41:8-9; Isaia 49:3);„Nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale” (Isaia 43:25);„Vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc” (Isaia 46:4);„Domnul, Răscumpărătorul lui Israel” (Isaia 49:7; Isaia 44:22).În capitolele 56-59, amenințările și asigurările continuă. Capitolele 56 și 58 condamnă mai ales ipocrizia și fățărnicia practicilor religioase lipsite de trăiri interioare corespunzătoare. Soarta viitoare a Israelului este, însă, asigurată și prezentată foarte clar în finalul cărții, care vestește Împărăția viitoare (Isaia 61:3-9; Isaia 63:7-9, 14).

III. Venirea „Zilei Domnului”: Tema aceata, întâlnită în foarte multe alte cărți din Biblie, străbate mai toate capitolele cărții lui Isaia. La evrei, ziua începea odată cu lăsarea întunericului. Prima parte a zilei era deci „noaptea”. Cea de-a doua jumătate a zilei era partea cea luminoasă, însorită. Răsăritul soarelui se întâmpla cam pe la jumătatea acestei perioade. Cel ce nu ține seama de această realitate evreiască va avea foarte puține șanse să înțeleagă bine profețiile despre „Ziua Domnului”.O altă greșeală pe care o fac oamenii este să echivaleze venirea „Zilei Domnului” cu sfârșitul lumii, deși ea va marca doar trecerea dintr-o epocă terestră în alta, de la trista existență sub păcat la fericirea desăvârșită din Împărăția viitoare, numită și „așezarea din nou a tuturor lucrurilor” (Fapte 3:21).În prima parte a cărții, Isaia descrie declanșarea mâniei lui Dumnezeu asupra lumii păcătoase (Isaia 2, 13, 24). Îngroziți, oamenii se vor ascunde în peșteri (Isaia 2:19-21), pământul se va clătina și își va altera foarte probabil poziția și orbita cerească (Isaia 13:13), relieful va suferi modificări drastice (Isaia 11:15-16), catastrofele viitoare vor reduce drastic populația planetei (Isaia 13:19-13; 24:1, 3, 6, 18-23). Vor fi vremuri de război (Isaia 31:8-9). Sistemul rival politico-religios, numit generic și emblematic „Babilon”, va fi zdrobit cu desăvârșire (Isaia 47:1, 5, 7, 9). Descrierile din aceste versete sunt aproape identice cu cele din Apocalipsa 18:7-8, 17-19, 21.Cea de a doua jumătate a Zilei Domnului este binecuvântata instaurare a nădejdii lui Israel: Împărăția Mesianică.

IV. Împărăția Mesianică: Noul Testament debutează cu o serie de personaje pozitive care aveau ceva în comun: așteptau „mângâierea lui Israel”, „izbăvirea Ierusalimului”, pe Mesia și „Împărăția lui Dumnezeu” (Luca 2:25, 38; 24:21; Marcu 15:43). Speranța aceasta le era întreținută de pasajele profetice din vechime, multe dintre ele provenind din cartea profetului Isaia.Iată numai câteva dintre ele:„Domnul va instaura o împărăție peste toate neamurile pământului, le va învăța cum trebuie să umble înaintea Lui și le va pedepsi pe cele care vor refuza să-L asculte” (Isaia 2:2-4).„Odrasla va pune deoparte Ierusalimul și pe cei ce-l locuiesc ca să primească lauda și cinstea popoarelor (Isaia 4:2-6).„Domnia va fi pe umărul Lui.” Va fi numit „Domn al păcii”, va face ca domnia lui să crească și stăpânirea Lui va dăinui „de-acum și-n vei de veci” (Isaia 9:6-7).Relațiile dintre animale vor fi reașezate în buna conviețuire anterioară căderii în păcat și „pământul va fi plin de cunoștința lui Dumnezeu” (Isaia 11:6-9).Domnul îi va reașeza pe evrei în țara lor. În scopul acesta va seca Marea Egiptului și Râul cel mare de la nord, Eufratul (Isaia 11:15-16; 14:1-2).„Surzii vor auzi, ochii orbilor vor vedea, iar urmași lui Iacov” vor „sfinți” Numele lui Dumnezeu (Isaia 29:18, 22-24).Un împărat și voievozi vor stăpâni în liniște și pace peste țară (Isaia 32:1, 15-18).„Pustia și țara fără apă … va înflori ca trandafirul”, paraliticii și neputincioșii vor fi vindecați, iar în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie. (Isaia 35:1-10).Va exista o nouă creație în cer și pe pământ. Oamenii vor trăi mult peste o sută de ani (Isaia 53:17-20).Capitolele 44-66 conțin o sumedenie de profeții despre Împărăția lui Dumnezeu. Toată mișcarea profetică a cărții gravitează spre momentul culminant al instaurări domniei lui Dumnezeu pe „un pământ nou și sub ceruri noi” (Isaia 65:17, 66:22).Este clar că niciunul dintre aceste pasaje n-a fost împlinit la cea dintâi venire a Domnului. Rămâne să le așteptăm cu credința că ele se vor împlini cu aceeași precizie matematică de care au beneficiat și cele împlinite de Domnul Iisus acum două mii de ani.Pentru cititorul pasionat de desfăşurările politice din lumea contemporană, capitolele 60-66 reprezintă o lectură fascinantă. Textul vesteşte reîntoarcerea evreilor în ţara lor, refacerea statului Isarel, criza mondială şi frământările care nu se vor rezolva decât la revenirea lui Iisus Hristos.

*va urma.

DESPRE … JOHANNIS!

DESPRE … JOHANNIS!

 Toți președinții ziși „de dreapta” și-au dezamăgit fundamental electoratul: Constantinescu și Băsescu au plecat din funcții disprețuiți și huliți de cei care i-au susținut și votat, iar Johannis (sau Iohannis cum scriu mulți) va avea aceeași soartă. De bine, de rău, primii doi au lăsat câte ceva în urma lor, sau măcar au încercat să schimbe niște lucruri, în timp ce după Johannis va rămâne un mare vid! Ales pe un mesaj anticomunism ferm, Emil Constantinescu a ratat lustrația, retrocedarea proprietăților confiscate, reforma educației și acapararea statului de către foștii securiști și nomenclaturiști. Convenția Democrată, slabă, divizată și neexperimentată politic, nu a avut o majoritate confortabilă în parlament și s-a confruntat cu mineriadele instrumentate de FSN. Constantinescu, personaj mediocru, măcinat de ambiții și frustrări, a sfârșit „învins de servicii”, dar nu a făcut compromisuri cu partidul lui Iliescu și a păstrat linia prooccidentală a României, făcând gestul care ne-a deschis ușa NATO: a acordat drept de survol navelor Alianței către fosta Iugoslavie. Când se trage linie, acesta rămâne jalonul mandatului prezidențial și acum, mai mult ca niciodată, realizăm importanța lui. Din cele două mandate ale lui Traian Băsescu, definitoriu rămâne primul, pentru că al doilea a fost unul absolut distructiv! Conflictual, bolnav de putere și mincinos, dar cu un teribil instinct politic, Băsescu și-a marcat trecerea pe la palatul Cotroceni printr-o lungă listă a lucrurilor rele pe care le-a făcut. Constantinescu și Băsescu au demonstrate, după încheierea mandatelor, că dezamăgirea foștilor lor susținători era justificată. Primul a ajuns să susțină PSD, beneficiind în contrapartidă de sinecura numită Institutul Levantului, al doilea a fost demascat drept colaborator al Securității sub numele de cod „Petrov”, iar rețelele de corupție construite de apropiații săi, în frunte cu Elena Udrea, operează și în zilele noastre. În ceea ce-l privește pe Klaus Johannis, cei aproape doi ani rămași din mandat nu mai contează, bilanțul dezamăgirii este încheiat. Este vorba de proverbiala sa absență de pe scena publică în momente-cheie și de faptul că nu lasă în urmă nimic, o schimbare cât de cât semnificativă în vreuna dintre zonele de așteptare ale propriului electorat, fie că vorbim de educație, sănătate, legi electorale, administrație publică. Mai rău, din dorința de control a generat crize politice în PNL, precum făcea și Băsescu cu PDL, a pus umărul la destrămarea fostei coaliții de guvernare PNL-USR și a adus PSD la guvernare pe termen lung, ceea ce predecesorii săi nu au făcut. Rezultatul? Regrese pe toată linia, o întoarcere în timp. Exemplul notoriu, care va rămâne emblematic pentru mandatele sale, este plagiatul, pe care l-a protejat atât personal, în cazurile Ciucă și Bode, cât și prin noua lege a educației. O lege care are doar declarativ legătură cu acea Românie educată enunțată cu emfază de președinte și care este departe de o reformă autentică. Al doilea mandat al lui Johannis a fost/este cu mult sub primul, când confruntarea societății cu PSD-ul lui Dragnea i-a creat fereastra de oportunitate a „elefanților din încăpere” la OUG 13. Dar să nu uităm că semnalul fugii de responsabilitate fusese tras în acei ani – revocarea Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA a anunțat-o prin … purtătoarea de cuvânt, chemată din concediu de maternitate pentru a-l înlocui. Inexplicabil este că având PNL la putere după alegeri, președintele a reușit contraperformanța de a aduce PSD în guvern și în coaliție. Contribuția lui Johannis a fost decisivă în acest episod, dar a reprezentat finalul carierei sale în fruntea statului, pentru că a pus capăt oricăror reforme. Președintele a tolerat fără nicio reacție lucruri extrem de grave, care întrec cele mai negre așteptări: cumpărarea presei de către partide din banii contribuabilului, implicarea serviciilor secrete în zone-cheie ale statului, menținerea sistemului de pensii speciale cu riscul pierderii celei de-a treia tranșe din PNRR, politizarea până la saturație a tuturor instituțiilor, degradarea sistemului medical. Deși opinia publică nu mai are nicio așteptare de la Klaus Johannis, sunt momente care trezesc revolta. Doar ultimele două exemple: reacția întârziată și palidă față de planul rusesc de destabilizare a Republicii Moldova și absența de la inaugurarea Capitalei Europene a Culturii Timișoara. Mulți se întreabă dacă este vorba de o comoditate a spiritului, de o lipsă de înțelegere a problemelor țării sau, pur și simplu, de nesimțire crasă. Greu de spus, probabil un amalgam. Dar nici nu contează, epoca Johannis se va încheia așa cum a început: în insignifianță. Când se va face bilanțul, un singur lucru va fi de spus: bine că nu a aruncat România în brațele rușilor, așa cum face Viktor Orban cu Ungaria.

DESPRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA ÎN 2023.

DESPRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA ÎN 2023

 În ultimul an, în contextul războiului pornit de Rusia în Ucraina s-au înmulțit știrile despre Republica Moldova. Fără să am neapărat vreo afinitate cu acest spațiu, eu privind mai degrabă spre Apus, eventual mai spre sud (sudul Dunării), urmăresc totuși cu interes și curiozitate ceea ce se întâmplă dincolo de Prut. Interesul mea este de natură istorică. Este adevărat, prin anii 90 am trecut și eu printr-o fază unionistă, de factură romantică, dar apoi am mai crescut și am început să privesc și să judec altfel lucrurile. Mai … realist. Din păcate, nu am avut încă prilejul să călătoresc în Republica Moldova (dar sper să fac asta cât mai curând), dar îi cunosc binișor istoria, citesc știrile și analizele care apar în media și vorbesc cu oameni care au fost acolo și mai ales cu oameni de acolo. Îmi pun întrebări legate de istorie și interpretările acesteia, despre societate, despre locuitori și opțiunile lor culturale, lingvistice și politice. Ce m-a făcut să scriu acest text? Propriile mele întrebări și dileme, pe care le am de multă vreme, dar care au căpătat noi înțelesuri în urma evenimentelor care au început să se întâmple de la finalul anului 2021 (momentul în care s-a pus în mod real problema unui atac al Rusiei asupra Ucrainei). Ne amintim cu toții că atunci a început să se vorbească foarte serios că „după Ucraina urmează Moldova”. De atunci, numele Republicii Moldova revine aproape zilnic în presa românească și internațională în legătură cu războiul din Ucraina, iar în ultimele zile chiar mai mult decât până acum.

Puțină istorie: Nu poate nimeni contesta faptul că multe secole, teritoriul de astăzi al Republicii Moldova a făcut parte dintr-un context cultural românesc. Poate cu excepția teritoriilor de dincolo de Nistru – dar și acolo este o discuție. Acest teritoriu a făcut parte din Țara Moldovei, fiind jumătatea ei răsăriteană. În acest context, teritoriul în discuție a avut parte de o istorie bogată și variată ca consecințe politice, etnice, lingvistice, culturale. La 1812, Basarabia este ocupată de Imperiul Rusesc și rămâne parte a acestuia până la începutul anului 1918 când, ca o consecință a prăbușirii imperiului și a mersului Primului Război Mondial, Basarabia se unește în mod legitim cu România și rămâne parte a acesteia până în vara anului 1940. În urma ultimatumului sovietic din 28 iunie 1940, Basarabia împreună cu Bucovina de Nord sunt cedate Uniunii Sovietice. După un an, ca urmare a celebrului ordin dat de mareșalul Ion Antonescu, „Români, vă ordon, treceți Prutul!”, armata română – implicată în planul Barbarossa alături de Germania nazistă și aliații acesteia, trece Prutul și eliberează teritoriile ocupate de sovietici. După marea bătălie de la Stalingrad, Armata Roșie preia inițiativa și contraatacă. România a pierdut, din nou, aceste teritorii care revin în componența U.R.S.S.. Tratatul de pace de la Paris din 1947 consfințește realitatea de pe teren. Basarabia devine, în mare parte, Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, în timp ce Bucovina de Nord și zone de nord și de sud ale Basarabiei sunt încorporate în R.S.S. Ucrainiană. În anii 1945-1991, procesul de rusificare început în secolul al XIX-lea este reluat și accelerat, odată cu procesul de comunizare și sovietizare. În contextul prăbușirii U.R.S.S. și al unui surprinzător de viguros proces de redeșteptare a identității naționale românești, la 27 august 1991 Republica Moldova își proclamă independența, iar o zi mai târziu aceasta este recunoscută de România. Au fost atunci voci care au observat graba cu care România regimului Iliescu a recunoscut independența Moldovei și care au atras atenția că această grabă nu a fost dictată de sentimente naționale românești, ci a fost un gest destinat să închidă practic orice viitor al reunificării. Din anul 1991 și până acum, Republica Moldova este un stat independent, vecinul de răsărit al României. Un vecin cu care România are relații foarte bune. Din păcate, tranziția de la Pax sovietica la lumea democratică și prosperă a Europei este foarte lungă și dureroasă pentru Republica Moldova, dar drumul pe care aceasta îl urmează în prezent este încurajator. De ce a fost necesar acest excurs istoric? A fost necesar pentru a înțelege ce este astăzi Republica Moldova. Câteva cifre: teritoriul de astăzi al Moldovei a fost, timp de cinci secole, parte a Țării Moldovei adică, așa cum arătam mai sus, parte dintr-un context cultural românesc. Apoi timp de un secol a fost gubernie a Imperiului Rusesc. Apoi 22 de ani parte a României. Anii războiului nici nu merită luați în considerare ca „vremuri normale”. A urmat aproape o jumătate de secol în care Basarabia a fost republică socialistă sovietică. În acest timp, populația ei a cunoscut o anumită dinamică. Ea a fost diversă și în epocile medievală și premodernă, dar în timpul secolului țarist s-a produs o puternică rusificare, făcută prin mijloace administrative și prin colonizări de populație rusofonă și de altă origine (mai … neașteptată, germană, chiar franceză etc.), aceasta din urmă motivată economic. Aceste colonizări au avut importante consecințe demografice, culturale și lingvistice. Pe bună dreptate, în anul 1914, din punct de vedere național Basarabia ar fi fost o prioritate mai urgentă decât Transilvania, dar până la urmă intrarea în război a fost determinată de faptul că Rusia era aliată cu Anglia și Franța. Între anii 1918-1940, elementul românesc s-a consolidat dincolo de Prut, dar după 1945 a suferit puternice lovituri din partea unei administrații sovietice care a practicat noi măsuri administrative de rusificare și mai ales a practicat deportări brutale de populație locală și a încurajat așezarea unor elemente străine, mai ales etnici ruși. Enclava Transnistria este un exemplu interesant din acest punct de vedere. Prin cele de mai sus vreau să spus că, trecând secolele, teritoriul de astăzi al Republicii Moldova nu este un teritoriu „înghețat”, monolitic, ideal din punct de vedere al elementului românesc, ci unul care a devenit mai divers, mai colorat din punct de vedere demografic și cultural. Unul în care elementul rus este puternic atât din punct de vedere etnic și lingvistic, cât și cultural și politic. În general, societatea din Republica Moldova este – eu așa am înțeles lucrurile – una polarizată și complicată. Există persoane care susțin identitatea românească, altele care vorbesc românește (așa zicem noi), dar susțin că vorbesc moldovenește. Există numeroși etnici ruși care trăiesc acolo deja de 50 de ani, poate de 150 de ani și se simt atașați de patria lor – nimic anormal în asta. Există familii în care un soț se simte român și se uită la TVR sau TV Moldova, celălalt este și el român dar se uită la posturi TV rusești și nu vrea să audă de România, Uniunea Europeană și NATO. Sunt, desigur, multe familii mixte, româno-ruse/moldoveano-ruse/româno-ucrainiene etc., etc.. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte foarte complicate și, în același timp, interesante.

 O idee care revine periodic în spațiul românesc este aceea a unirii Republicii Moldova cu România. La modul ideal, acest lucru ar fi fost posibil – eventual – prin 1991-1992, dar atunci nu s-a dorit la nivel politic în niciuna dintre țări și, mai ales, nu era posibil din motive geostrategice (opoziția Rusiei). Apoi, mai este și problema spinoasă și greu de rezolvat a Transnistriei. În anii următori, România a intrat pe drumul integrării euro-atlantice, a devenit membră a NATO și a Uniunii Europene și, în acest cadru, unirea este imposibilă.

Câteva întrebări trebuie puse la rece: Cine vrea unirea? Vrea cineva unirea? Care ar fi avantajele ei și mai ales care ar fi dezavantajele? Este un exercițiu de imaginație, de politică și de economie pe care este bine să-l facă fiecare dintre noi, dar mai ales entuziaștii. Repet, Republica Moldova nu este doar un  „teritoriu românesc” care din greșeală nu este acum parte a României, ci este un stat independent cu un profil etnic, cultural și lingvistic foarte complicat. Astăzi nu poți veni să fluturi lozinci idealiste ca și cum Republica Moldova este un uriaș covor roșu care abia așteaptă să se unească cu România. Din păcate, lucrurile nu sunt atât de simple și nu vor fi simple multă vreme.În primul rând, ideea (idealistă a) unirii este doar una din cele câteva opțiuni politice pe care le are Republica Moldova. Așa cum arătam mai sus, mulți vorbitori de limbă română nu sunt nici ei pentru unire. Este adevărat, și unioniștii și cei rezervați, ba chiar și vorbitorii de limbă rusă s-au grăbit să-și ia cetățenie românească și pașapoarte de Uniunea Europeană. Nu poți construi – nici măcar la modul teoretic – un scenariu al unirii împreună cu un grup moldovean unionist care nu dispune de o majoritate convingătoare – sondajele de opinie vorbesc de-a lungul timpului de o susținere de 35-55%. Ultimul (cred) sondaj de opinie în această privință, dat publicității în decembrie 2022, vorbește despre 35% moldoveni care ar vota pentru și 47% împotrivă.În România, susținerea pentru unire ar fi de 74%. La modul realist, sunt atât de mulți de „dacă”, încât nici nu mai ajungem la argumente economice, politice sau culturale.Dar în ambele țări discuția despre unire are o puternică notă de idealism. În acest moment, România și Republica Moldova nu se pot uni chiar dacă cele două țări ar dori 100% acest lucru, pentru că România este membră a UE și NATO. Paradoxal, tocmai aici se găsesc răspunsuri pozitive pentru cei care ar agrea această idee.Apoi, mai este Rusia. Nu cred că sunt realiste (sper!) amenințările pe care tot felul de figuri încruntate de la Kremlin le adresează Moldovei, inclusiv în ultimele zile, dar realist este a nu trece cu vederea locuitorii vorbitori de limbă rusă, care nu sunt puțini și care nu sunt deloc seduși de ideea unirii cu România nici măcar dacă ar vedea în spatele acesteia Uniunea Europeană. Dimpotrivă. Să nu ignorăm faptul că, în urma unei ipotetice uniri, România ar primi „cadou” o minoritate rusă de câteva sute bune de mii de persoane, o minoritate ușor de manipulat, cu un mare potențial de coagulare și care nu ar avea niciun fel de sentimente pozitive pentru România, ci pentru fratele mai mare de la Răsărit.Să nu uităm de Transnistria, care din punct de vedere teritorial este parte a Republicii Moldova, dar care din punct de vedere politic, militar și chiar și etnic și cultural este un teritoriu afiliat Rusiei. Faptul că Republica Moldova nu controlează acest teritoriu care este parte componentă a ei este o piedică importantă în fața oricăror sincere și lăudabile speranțe euro-atlantice.Nu în ultimul rând, aspectele economice. În acest moment, Republica Moldova este în mare dificultate economică. Este mai mult consumator decât producător. Este o țară subfinanțată cronic, are mari dificultăți în aprovizionarea cu electricitate și gaz, în schimb este un producător de vinuri și dulciuri de foarte bună calitate. Dar acest aspect pozitiv nu compensează nici pe departe problemele ei cronice. Mai este și problema depopulării, o bună parte din forța de muncă activă și care ar putea să pună umărul la creșterea economică a țării și la progresul societății se găsește la muncă în străinătate. Dar, desigur, o guvernare de bună calitate ar putea schimba, pe termen mediu și lung, lucrurile.Prin aceste ultime considerații nu vreau să se înțeleagă că „sunt vândut propagandei rusești” sau alte asemenea idei, ci pur-și-simplu că sunt realist în anul 2023 și nu idealist în vreun an 1859 sau 1918.Trăim într-o lume realăși nu într-o lume ideală a unei Românii Mari. Moștenirea politică, economică, culturală, chiar și militară a Uniunii Sovietice este una foarte greu de dus atât de către moștenitori (în cazul de față Republica Moldova), cât și de către vecinii binevoitori de la vest (România, Uniunea Europeană). Dar, așa cum arătam mai sus, o bună guvernare poate schimba radical lucrurile.Pe lângă întrebările la rece, poate prea la rece formulate mai sus, trebuie să mărturisesc că de dincolo de Prut vin multe semne dătătoare de optimism. Apariția în politică a Maiei Sandu și faptul că a fost aleasă președinte a Republicii Moldova este un semnal extraordinar de pozitiv. Apariția ei într-un spațiu care suferea de o anumită rigiditate este providențială (și spun asta având în general oroare de cuvintele mari). Este un om politic de o simplitate și cu o carismă pe care nu le găsești în România și cu o prestație de înaltă ținută. Faptul că Maia Sandu este președintele Republicii Moldova tocmai acum este un lucru extraordinar.Fără să duc lucrurile în derizoriu, muzica (Zdob și Zdub, O-Zone), vinurile și bomboanele „Bucuria” sunt și ei ele, alături de Maia Sandu (și alți câțiva oameni politici moldoveni) niște ambasadori ai unui viitor normal, chiar optimist.„Trenulețul” lui Zdob și Zdub și frații Advahov este o melodie contagioasă prin ritmurile ei săltărețe și prin umorul pe care îl degajă, dar poate fi „citită” și ca manifest politic. Recent, un student al Facultății de Istorie și Filosofie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a fost premiat la Universitatea Central-Europeană din Viena pentru un referat despre „Trenulețul” ca exemplu de diplomație culturală.

Există uniri și uniri: Unul din principiile pe care se construiește Europa noastră este prosperitatea. Nu doar prosperitatea noastră, a membrilor Uniunii Europene, ci și a vecinilor noștri – Republica Moldova, Ucraina și alte state. Așadar, în direcția prosperității trebuie să lucreze acei factori care privesc cu bunăvoință și cu sentimente naționale înspre Republica Moldova și primul lucru pe care ar trebui să-l facă, înainte de a se isteriza la TV, de a flutura tricoloruri și de a scrie cu spray lozinci pe ziduri, este să se întrebe: eu ce am făcut și ce pot să fac pentru Republica Moldova? Statul român și cetățenii săi pot ajuta în foarte multe feluri.Dacă este să fie un viitor comun al României și al Republicii Moldova, acela este Uniunea Europeană, în care, încet-încet, punctele de frontieră cad și oamenii circulă liberi în căutarea unei vieți mai bune, în căutare de educație și locuri de muncă. În urmă cu trei decenii, primii membri ai Uniunii Europene începeau să circule liber dintr-o țară într-alta. De când România este membră UE, cetățenii români circulă și ei liber prin țările Uniunii, deși rămâne în continuare neîmplinirea legată de Schengen. De mai bine de zece ani, cetățeni români din Oradea sau Arad își cumpără case în primele sate de după frontiera cu Ungaria și se mută acolo, continuând să lucreze în România, iar elevii și studenții români frecventează licee și universități din alte țări membre. Libertatea și posibilitățile sunt neîngrădite (mai puțin controlul de frontieră de la Borș, Episcopia Bihor, Curtici și Nădlac) și cred cu toată tăria că acesta este viitorul care trebuie imaginat privind spre Prut.Ar fi o unire mult mai deplină, și … mai realistă!

ISTORIA BISERICII – PARTEA A CINCEA.

ISTORIA BISERICII – PARTEA A CINCEA

 Apostolul petrecuse aproximativ trei ani continuu în lucrare la Efes. Mai târziu, când, la Milet, s-a adresat bătrânilor de la Efes, a spus: „De aceea vegheaţi, amintindu-vă că trei ani, noapte şi zi, n-am încetat îndemnând cu lacrimi pe fiecare” (Fapte 20:31). Se presupune că în acest timp a făcut o scurtă vizită şi a scris întâia epistolă către corinteni.

21: Tulburarea de la Efes: Se înfăptuise o lucrare mare şi binecuvântată a puterii Duhului lui Dumnezeu prin intermediul slujitorului său ales, Pavel. Fusese sădită evanghelia în capitala Asiei şi ea se răspândise în toată provincia. Apostolul simţea că misiunea lui se împlinise acolo şi dorea să meargă la Roma, capitala vestului şi metropola lumii. „Şi, după ce s-au împlinit acestea, Pavel şi-a propus în duh să meargă la Ierusalim, străbătând Macedonia şi Ahaia, spunând: După ce voi fi fost acolo, trebuie să văd şi Roma.” (Fapte 19:21).Dar, în timp ce Pavel făcea astfel planuri pentru o altă călătorie, vrăjmaşul plănuia alt atac: resursele lui nu se epuizaseră. Dimitrie a întărâtat mulţimea fără minte împotriva creştinilor. A fost o mare tulburare, patimile oamenilor fiind stârnite împotriva instrumentelor mărturiei lui Dumnezeu. Meşterii lui Dimitrie au lansat strigarea nu numai că meseria lor era în pericol, ci şi că templul marii zeiţe Diana risca să fie dispreţuit. Când mulţimea a auzit aceasta, ei s-au umplut de mânie şi au strigat: „Mare este Diana a efesenilor!” Toată cetatea a fost cuprinsă de tulburare, dar, prin îndurare, cu ajutorul fraţilor şi al unor conducători din Asia care îi erau prieteni, Pavel a fost oprit să se înfăţişeze la teatru.Iudeii, cu siguranţă, se temeau ca persecuţia să nu se întoarcă împotriva lor, pentru că majoritatea mulţimii nu ştia de ce se strânseseră acolo. Atunci ei l-a scos în faţă pe Alexandru, probabil cu intenţia ca să nu apară ei vinovaţi ci să dea vina pe creştini, dar, atunci când păgânii au aflat că era iudeu, ei s-au înfuriat şi mai rău şi strigătul care îi strânsese s-a înălţat din nou, timp de două ore ei strigând: „Mare este Diana a efesenilor!”Din fericire pentru toţi, secretarul cetăţii era un om cu mult tact şi un simţ politic admirabil. El a flatat, a calmat şi a făcut să se dizolve adunarea. Credinţa L-a văzut pe Dumnezeu folosind elocvenţa cu putere de convingere a unui funcţionar păgân pentru a-l proteja pe slujitorul Lui şi pe mulţi dintre copiii săi.Faimosul templu al Dianei era socotit una dintre minunile lumii antice. Se spunea că soarele în drumul lui nu vedea nimic mai minunat decât templul Dianei. Era construit din cea mai curată marmură şi construirea lui durase două sute douăzeci de ani. Dar, odată cu răspândirea creştinismului, el a decăzut, iar astăzi abia de mai rămâne ceva care ne spune unde s-a aflat. Meseria lui Dimitrie era aceea de a face mici modele de argint ale templului zeiţei, care erau aşezate în case ca amintire sau erau purtate în călătorii. Din vreme ce apariţia creştinismului afecta vânzarea acelor modele, meşterii păgâni au fost instigaţi de Dimitrie să strige în favoarea Dianei şi împotriva creştinilor.

22: Plecarea lui Pavel în Macedonia: După încetarea tulburării, când nu mai era pericol şi răzvrătiţii se risipiseră, Pavel a trimis după ucenici, i-a sărutat, şi a plecat în Macedonia. Se pare că l-au însoţit doi dintre fraţii efeseni, Tihic şi Trofim, şi acest fapt înseamnă că ei i-au rămas credincioşi prin toate necazurile prin care a trecut. Ei sunt deseori menţionaţi şi au un loc în ultimul capitol al ultimei lui epistole – 2. Timotei 4.Istoricul sacru este extrem de concis în ceea ce consemnează cu privire la drumul lui Pavel în acea perioadă. Tot ce ne spune este cuprins în cuvintele: „a plecat ca să meargă spre Macedonia. Şi, după ce a străbătut părţile acelea şi i-a îndemnat pe ucenici cu multe cuvinte, a venit în Grecia. Şi a stat trei luni acolo.” (Fapte 20:1-3, KJV). În general, se presupune că aceste câteva cuvinte acoperă o perioadă de nouă sau zece luni, de la începutul verii anului 57 până în primăvara anului 58. Dar informaţia care lipseşte aici ne este oferită, din fericire, de epistolele apostolului. Acelea care au fost scrise în timpul călătoriei ne dau multe detalii istorice, şi, nu numai atât, ceea ce este şi mai bine, ne prezintă chiar prin pana lui o imagine vie a profundelor şi dureroaselor trăiri ale inimii şi minţii lui.S-ar părea că Pavel a aranjat să-l întâlnească pe Tit la Troa, care-i aducea veşti direct de la Corint cu privire la cum erau lucrurile acolo. Din ceea ce scria el cunoaştem ceva din ceea ce îi preocupa atunci mintea şi inima: „Iar când am venit la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, şi o uşă îmi era deschisă în Domnul, n-am avut odihnă în duhul meu, negăsind pe Tit, fratele meu; ci, luându-mi rămas bun de la ei, am plecat în Macedonia.” (2:12-13). Neliniştea lui personală nu l-a împiedicat totuşi să continue marea lucrare a evangheliei, după cum reiese în mod evident din versetele 14-17.După un timp, mult-aşteptatul Tit a venit în Macedonia, probabil la Filipi, aşa că Pavel s-a simţit uşurat şi inima i-a fost mângâiată. Tit i-a adus de la Corint veşti mai bune decât cele la care s-ar fi aşteptat. Şi reacţia lui a fost că el s-a umplut de laudă: „Mare este îndrăzneala mea faţă de voi, mare lauda mea cu voi; sunt umplut de mângâiere, sunt copleşit de bucurie, cu tot necazul nostru. Pentru că, şi după ce am venit noi în Macedonia, carnea noastră n-a avut odihnă, ci am fost necăjiţi în orice fel: din afară lupte, dinăuntru temeri. Dar Cel care îi mângâie pe cei smeriţi, Dumnezeu, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit.” (7:4-4).Nu mult după aceasta, Pavel a scris a doua epistolă către Corinteni, din care vedem că le este adresată nu numai corintenilor, ci tuturor bisericilor din Ahaia. Se poate ca toate acele adunări să fi fost întrucâtva afectate de starea lucrurilor de la Corint. Tit a fost încă odată slujitorul plin de bunăvoinţă al apostolului, nu numai ca purtător al celei de-a doua epistole la Corint, ci şi interesându-se în mod special de strângerea de ajutoare pentru săraci. Pavel nu numai că i-a dat lui Tit sarcini clare cu privire la strângerea de ajutoare, ci a şi scris două capitole pe această temă (cap. 8 şi 9), deşi aceasta era mai curând lucrarea pentru diaconi decât pentru un apostol. Dar, după cum spunea, făcuse aceasta ca răspuns la sugestiile lui Iacov, Chifa şi Ioan ca să-şi amintească de săraci, ceea ce, de fapt, Pavel şi făcea.Este remarcabil cât spaţiu dedică apostolul colectei pentru săraci şi se cuvine să luăm aminte la aceasta. Se poate ca unii dintre noi să fi neglijat acest lucru şi, prin aceasta, să fi suferit pierdere pentru suflet. Să remarcăm, de exemplu, ce spune el despre o biserică. Avem motive întemeiate să credem că, de le început, Filipenii ţineau mult la apostolul Pavel – ei au insistat ca el să accepte contribuţia lor pentru întreţinerea lui, începând de la prima lui vizită la Tesalonic până la captivitatea lui la Roma, şi aceasta pe lângă dărnicia lui faţă de alţii (8:1-4). Dar, din aceasta, unii ar putea crede că ei erau o biserică bogată. Totuşi lucrurile erau exact invers, pentru că Pavel ne spune: „în mare încercare de necaz, belşugul bucuriei lor şi sărăcia lor lucie au prisosit spre bogăţia dărniciei lor”. Din sărăcia lor mare, ei au dat cu atâta dărnicie.Filipenii sunt în epistole ceea ce este văduva cea săracă în evanghelii, ce a dat cei doi bănuţi care erau tot ce avea ea. Ea ar fi putut da unul şi păstra unul, dar ea avea o inimă neîmpărţită şi i-a dat pe amândoi. Şi ea a dat din sărăcia ei, şi, oriunde este predicată evanghelia, aceste lucruri se vor spune ca o amintire a dărniciei lor.După ce Pavel l-a trimis pe Tit şi tovarăşii lui cu epistola, el a rămas în părţile acelea ale Greciei făcând lucrarea unui evanghelist. Totuşi el avea de gând să le facă o vizită corintenilor, dar a lăsat un timp ca acea epistolă să aibă efect sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Unul dintre obiectivele apostolului era acela de a pregăti calea pentru slujirea lui personală printre ei. În general se consideră că în această perioadă de amânare a vizitei el a predicat evanghelia lui Hristos în Iliria (15:19). Probabil că a ajuns la Corint iarna, potrivit cu intenţia pe care a exprimat-o el: „poate voi rămâne sau voi ierna la voi” (16:6).Am putea presupune că, în timpul acelor luni de iarnă, el a scris Epistola către romani. Unii spun că atunci a scris şi epistola către galateni, dar cu privire la aceasta, există păreri diferite între cei preocupaţi de cronologie. Absenţa numelor şi saluturilor, care o deosebeşte de Epistola către romani, face dificil de stabilit data. Dar, dacă nu a fost scrisă în acea perioadă, atunci trebuie să o plasăm mai înainte, nu mai târziu. Apostolul se mira cât de repede s-au depărtat de adevăr. „Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel care v-a chemat în harul lui Hristos, la o evanghelie diferită”, spunea el (1:6). Şi marea lui dezamăgire se arată în duhul fierbinte cu care este scrisă această epistolă.

23: Pavel pleacă de la Corint: Lucrarea apostolului se încheiase la Corint, aşa că s-a pregătit să părăsească acea cetate. El se gândea să meargă la Roma, dar avea întâi pe inimă o misiune caritabilă. Avem favoarea de a avea cuvintele lui cu privire la aceasta: „Dar acum, nemaiavând loc în aceste ţinuturi şi având de mulţi ani o mare dorinţă să vin la voi, când ar fi să merg în Spania, voi veni la voia; pentru că sper să vă văd în trecere şi să mă conduceţi într-acolo, după ce mai întâi mă voi bucura puţin de voi; dar acum mă duc la Ierusalim, slujind sfinţilor; pentru că Macedonia şi Ahaia au binevoit să facă o contribuţie pentru cei săraci dintre sfinţii care sunt în Ierusalim.” (15:23-26). Seria de nume din Fapte 20:4 – Sopater, Aristarh, Gaiu, Tihic şi Trofim ne face să presupunem că erau fraţii care aduceau colectele făcute în diferite locuri. În loc să navigheze drept către Siria, el a mers prin Macedonia din cauza că iudeii îl pândeau. Tovarăşii lui l-au aşteptat la Troa. Acolo a petrecut ziua Domnului şi chiar o săptămână întreagă ca să-i vadă pe fraţi.Trebuie să remarcăm, pe scurt, ce s-a petrecut în această etapă a călătoriei – două lucruri foarte importante pentru creştin: ziua Domnului şi masa Domnului. Istoricul care era atunci cu Pavel prezintă într-un mod neobişnuit detalii amănunţite cu privire la acea zi.Din această consemnare conjuncturală este evident că era un obicei stabilit de primii creştini să se strângă împreună „în ziua întâi a săptămânii” cu scopul de a frânge pâinea. Ni se prezintă deci scopul lor principal şi timpul strângerii lor. „Şi, în ziua întâi a săptămânii, noi fiind adunaţi să frângem pâine, Pavel a stat de vorbă cu ei.” Chiar şi cuvântarea apostolului, aşa importantă cum era, este menţionată în al doilea rând. Amintirea iubirii Domnului manifestată prin moartea Lui şi toate acelea în care ne-a introdus El ca înviat erau şi trebuie să fie primul lucru. Dacă era o ocazie pentru a sluji prin cuvânt, pentru a îndrepta gândurile şi atenţia închinătorilor către Hristos, a fost bine că a fost folosită, dar frângerea pâinii era prima prioritate şi principalul scop al acelei strângeri. Celebrarea mesei Domnului a fost, în acea situaţie, după apusul soarelui. În vremurile de început uneori se ţinea înainte de răsăritul soarelui, iar în altele după apusul soarelui. Dar atunci ucenicii nu erau obligaţi să se strângă pe ascuns. „Erau multe lumini în camera de sus, unde eram adunaţi”. Şi Pavel şi-a continuat cuvântarea până la miezul nopţii, fiind pregătit să plece a doua zi. Era o ocazie extraordinară, aşa că Pavel s-a folosit de ea pentru a le vorbi toată noaptea. După cum spunea cineva, încă nu venise timpul ca rostirile calde şi solemne ale inimii să fie măsurate în minute, ca agonia predicatorului pentru sufletele pierdute să fie cronometrată cu răceală de mărturisitorul nominal sau de indiferenţa creştinului lumesc. Eutih, un tânăr, „copleşit de somn, a căzut jos de la al treilea etaj şi a fost ridicat mort”. Acest fapt a fost privit de unii ca o pedeapsă pentru neatenţie, dar s-a făcut o minune şi tânărul a fost scos din starea de moarte prin puterea şi bunătatea lui Dumnezeu prin slujitorul său, Pavel, şi prietenii au fost mângâiaţi mult.

24: Pavel la Milet: Cea mai importantă etapă a călătoriei lui a fost Milet, deşi diferitele locuri prin care au trecut sunt consemnate cu grijă de istoricul sacru. Pavel, plin de Duhul Sfânt, dă indicaţii pentru călătorie. Tovarăşii lui îl ascultă bucuroşi, nu ca pe un stăpân, ci ca pe unul care îndrumă în smerenia dragostei şi cu înţelepciunea lui Dumnezeu. El a aranjat să nu meargă la Efes, deşi acela era un fel de centru, pentru că îşi propusese să fie la Ierusalim de Cincizecime. Dar, din vreme ce corabia trebuia să stea un timp la Milet, el a trimis după bătrânii bisericii de la Efes ca să se întâlnească cu ei la Milet. Se spune că distanţa dintre cele două localităţi este de aproximativ cincizeci de kilometri, astfel încât pentru dus şi întors erau necesare două-trei zile, dar aveau suficient timp pentru adunarea lor înainte de plecarea corabiei. Astfel, Domnul S-a gândit la slujitorii săi şi a făcut ca toate să se desfăşoare pentru binele lor şi gloria Lui.Mesajul de rămas-bun al lui Pavel către bătrânii bisericii de la Efes este caracteristic şi reprezentativ şi se cere să-l studiem cu atenţie. El ne prezintă profunda afecţiune a apostolului, poziţia bisericii în acel timp şi lucrarea evangheliei printre neamuri. El le-a dat îndemnuri cu o neobişnuită solemnitate şi grijă, cu sentimentul că li se adresa pentru ultima dată; le-a reamintit de lucrările lui în mijlocul lor „slujind Domnului cu toată smerenia şi cu multe lacrimi”. El i-a avertizat cu privire la învăţătorii falşi şi la erezii – la lupii răpitori care urmau să intre printre ei şi la oamenii care urmau să se ridice chiar dintre ei, „vorbind lucruri stricate, ca să-i atragă pe ucenici după ei”. „Şi, după ce le-a spus acestea, a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi. Şi ei au plâns îndureraţi şi, căzând pe gâtul lui Pavel, îl sărutau mult, întristaţi mai ales de cuvântul pe care îl spusese, că nu-i vor mai vedea faţa. Şi l-au însoţit până la corabie”.Din vreme ce această mărturie a lui Pavel este extrem de importantă şi marchează o epocă din istoria bisericii, pe lângă faptul că pune într-o lumină divină tot sistemul ecleziastic, se cuvine să prezentăm câteva aspecte privire la aceasta.Prima remarcă ce decurge din această cuvântare este aceea că este negată complet succesiunea apostolică. Din cauza lipsei apostolului urmau să apară diverse dificultăţi şi nu avea să fie altcineva în locul lui ca să vină în întâmpinarea acestor dificultăţi sau să le rezolve. Deci, el nu avea niciun succesor. În al doilea rând, rezultă că această energie care înfrâna duhul rău, odată dispărută, vor veni lupi răpitori de afară şi învăţători pervertiţi dinăuntru, care îşi vor înălţa capetele şi vor ataca simplitatea şi fericirea bisericii, care va fi hărţuită de eforturile lui Satan şi nu va avea energia apostolică pentru a i se opune. În al treilea rând, ceea ce trebuia făcut pentru a opri răul era ca turma să fie hrănită şi să fie vegehtori atât asupra lor înşişi cât şi asupra turmei. El nu i-a încredinţat nici lui Timotei, nici vreunui episcop, ci, într-un fel în care înlătură orice fel de resurse oficiale, el i-a încredinţat lui Dumnezeu şi cuvântului harului Său. Aşa a lăsat el biserica. S-au încheiat lucrările făcute în libertate de apostolul neamurilor. Ce gând solemn! El fusese instrumentul ales de Dumnezeu pentru a transmite lumii planurile Lui cu privire la biserică şi a stabili în mintea lumii obiectul preţios al afecţiunilor Sale, unit cu Hristos la dreapta Lui. Ce avea să devină biserica aici, jos pe pământ?Cu un vânt bun, Pavel şi tovarăşii lui au navigat de la Milet în timp ce bătrânii de la Efes s-au pregătit pentru călătoria de întoarcere acasă. Ei au navigat drept la Cos, Rodos, apoi Patara şi Tir. Din ceea ce s-a întâmplat acolo – întrucâtva similar cu scena de la Milet – este evident că Pavel şi-a găsit repede calea la inima ucenicilor. Deşi a fost numai timp de o săptămână la Tir, şi nu-i mai cunoscuse pe creştinii de acolo, el le-a câştigat afecţiunea. „Dar, când am împlinit zilele, am plecat şi ne-am reluat călătoria, însoţindu-ne toţi, cu soţii şi copii, până afară din cetate. Şi, îngenunchind pe ţărm, ne-am rugat”. S-ar părea şi că duhul de profeţie fusese turnat peste acei tirieni plini de afecţiune, pentru că ei l-au avertizat pe apostol să nu se ducă la Ierusalim. După ce au aşteptat şapte zile, ei au ajuns la Ptolemaida, unde au rămas o zi. La Cezareea, ei au locuit în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei şapte. El ne este deja bine cunoscut, dar este interesant să-l întâlnim din nou după mai bine 23 de ani. El avea în acel timp patru fete fecioare care profeţeau. Acolo profetul Agab a prezis întemniţarea lui Pavel şi l-a rugat să nu se suie la Ierusalim. Şi toţi ucenicii i-au spus acelaşi lucru şi l-au rugat cu lacrimi să nu se ducă acolo. Dar, indiferent cât de mult a fost emoţionată inima sensibilă a lui Pavel de lacrimile şi rugăminţile prietenilor lui şi a propriilor săi copii în credinţă, nu a permis ca vreun lucru să-i schimbe hotărârea de a-şi urmări ţelul. El se simţea legat în duh să meargă şi era gata să lase în seama Domnului consecinţele.Astfel, ajungem la:

25: A cincea vizită a lui Pavel la Ierusalim, anul 58: Apostolul şi tovarăşii lui au fost primiţi cu bucurie la venirea la Ierusalim. „Şi când am ajuns noi la Ierusalim,” scrie Luca, „fraţii ne-au primit cu bucurie”. În ziua următoare, Pavel şi tovarăşii lui l-au vizitat pe Iacov, în casa căruia erau prezenţi bătrânii. Pavel, ca principal vorbitor, a spus în special ce lucruri a făcut Dumnezeu printre neamuri prin lucrarea lui. Dar, cu toate că au fost foarte interesaţi şi au lăudat lucrările Domnului în evanghelie, totuşi s-au simţit cumva stânjeniţi. Drept care, ei i-au atras imediat atenţia lui Pavel că un mare număr de iudei care credeau că Iisus este Mesia erau plini de zel pentru legea lui Moise şi avea prejudecăţi puternice faţă de el.Astfel, Pavel şi bătrânii au ajuns să aibă ca principală problemă cum să satisfacă prejudecăţile iudeilor creştini. Ei ştiau că mulţi iudei, atât credincioşi cât şi necredincioşi se vor strânge laolaltă când aveau să audă de venirea lui Pavel. Şi ei credeau demult cele mai grave acuzaţii împotriva lui: „îi înveţi lepădarea de Moise pe toţi iudeii dintre neamuri, spunând că ei nu trebuie să-şi circumcidă copiii, nici să umble potrivit obiceiurilor”. Ce era de făcut? Bătrânii au propus ca Pavel să arate în public că el era ascultător faţă de lege. Aceasta este situaţia dureroasă şi de confuzie în care a ajuns apostolul neamurilor. Ce putea să mai facă atunci? Mesagerul evangheliei şi al gloriei, slujitorul chemării cereşti să se coboare la nivelul rânduielilor jurământului de nazireu? Aceasta era problema serioasă. Dacă refuza să se conformeze, atunci confirma suspiciunile iudeilor, iar dacă lucra potrivit dorinţelor lor, atunci trebuia să se umilească, să uite pentru moment de chemarea lui înaltă şi să cedeze în faţa ignoranţei, prejudecăţilor şi mândriei iudaizanţilor. Ce altceva ar fi putut face? Era în centrul iudaismului bigot, şi, chiar dacă greşea, dorea în modul cel mai sincer să câştige biserica de la Ierusalim pentru un creştinism mai curat şi mai înalt.Mulţi şi-au luat libertatea de a critica ceea ce a făcut apostolul atunci, dar, deşi este privilegiul nostru să cercetăm cu smerenie tot ce a scris istoricul sacru, ne temem că mulţi au mers prea departe judecându-l cu asprime pe apostol. Păstrând bunăcuviinţa, ne putem întreba totuşi în ce măsură Pavel a fost influenţat de afecţiunile lui în acea situaţie, pe lângă avertismentele pe care le-a primit de la Duhul prin fraţi, dar sunt sigur că se cuvine să rămânem în limitele a ceea ce ne spune Duhul Sfânt. Să vedem faptele exterioare care l-au condus pe apostol la această perioadă din viaţă atât de plină de evenimente deosebite.Demult avea de gând să meargă la Roma şi avea o mare dorinţă să predice evanghelia acolo. Aceea era un lucru bun – era potrivit cu voia lui Dumnezeu – şi nu era din propria lui voinţă: el era apostolul neamurilor. Dumnezeu lucrase acolo în mod binecuvântat fără să fi fost Pavel sau Petru, pentru că până atunci niciun apostol nu vizitase încă Roma. Pavel avusese privilegiul de a le scrie romanilor o epistolă, şi, în acea epistolă, el şi-a exprimat dorinţa sinceră de a-i vedea şi a lucra în mijlocul lor. „Doresc mult să vă văd, ca să vă fac parte de vreun dar de har spiritual, ca să fiţi întăriţi” (1:11). Acestea erau gândurile lui şi obiectivele pe care le avea înainte, pe care şi noi trebuie să le avem în vedere în studiul acestei istorii (1:7-15, 15:15-33).

26: Sfârşitul lucrărilor lui Pavel în libertate: Am ajuns acum la chestiunea importantă şi la punctul unde istoria lui Pavel ia o întorsătură. Avea el să meargă drept spre vest, la Roma, sau să facă un ocol până la Ierusalim? Totul depindea de această decizie. Şi Ierusalimul era pe inima lui. Dar, dacă Hristos îl trimisese „departe, la neamuri”, se putea oare atunci ca Duhul, din partea lui Hristos, să-l conducă la Ierusalim? Considerăm că numai în acea situaţie marelui apostol i s-a permis să urmeze dorinţele propriei lui inimi, dorinţe care erau drepte şi frumoase, dar nu erau potrivite cu gândul lui Dumnezeu pentru acel timp. El îşi iubea mult neamul, mai ales pe sfinţii săraci de la Ierusalim, şi, pentru că fusese prezentat într-o lumină rea acolo, el dorea să-şi arate iubirea faţă de săracii din poporul său aducându-le personal darurile de la cei dintre neamuri. El spunea: „Deci, după ce voi sfârşi aceasta şi după ce le voi pecetlui  acest rod, voi porni spre Spania, trecând pe la voi.” (15:28). Sigur că unii vor spune că aceasta era o manifestare a dragostei şi ceva vrednic de laudă. Da, dar aceasta numai sub un aspect, şi, vai! sub aspectul firesc, nu din punctul de vedere al Duhului. „Găsindu-i pe ucenici, am rămas acolo şapte zile; aceştia îi spuneau lui Pavel, prin Duhul, să nu se suie la Ierusalim.” (Fapte 21:4). Aceasta pare a fi destul de clar, dar Pavel a înclinat atunci să urmeze afecţiunile lui pentru „sărmanii turmei” de la Ierusalim. Oare ar putea fi vreo greşeală care să fie mai de iertat decât aceasta? Cu neputinţă. Iubirea lui faţă de săraci şi plăcerea de a le duce darurile de la cei dintre neamuri l-au adus până la Ierusalim atunci când mergea spre Roma. Totuşi era o greşeală, şi acea greşeală l-a costat pe Pavel libertatea. Lucrările lui în libertate se încheie aici. El a dat ceva libertate cărnii sale, iar Dumnezeu a permis neamurilor să-l pună în lanţuri. Aceasta a fost expresia celei mai autentice iubiri a Stăpânului faţă de slujitorul Lui. Pavel Îi era prea scump pentru ca să i se permită să meargă mai departe fără ca să fie judecat cu dreptate atunci, şi aceasta a fost pentru a dovedi că nici Ierusalimul, nici Roma nu putea fi pe post de metropolă a creştinătăţii. Hristos, Capul bisericii, este în cer şi numai acolo poate fi metropola creştinătăţii. Ierusalimul l-a persecutat pe apostol, iar Roma l-a închis şi l-a martirizat. Cu toate acestea, Domnul a fost alături de slujitorul Său pentru binele lui, pentru înaintarea adevărului, binecuvântarea bisericii şi pentru gloria propriului Său nume mare.Aici ne putem îngădui o reflecţie. Câte istorii de la a cincea vizită a lui Pavel nu au fost marcate de această scenă solemnă! Câţi sfinţi nu au fost legaţi în diferite lanţuri şi de ce? Toţi am spune – dacă nu suntem luminaţi de Duhul – că apostolul nu ar fi putut avea o motivaţie mai bună pentru a merge la Ierusalim în drum spre Roma. Dar Domnul nu-i spusese să facă aşa şi totul se leagă de acest fapt. Cât este de necesar să ne asigurăm că, în fiecare etapă a călătoriei noastre, avem credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu, că slujirea lui Hristos este motivul nostru şi că Duhul Sfânt ne este călăuza. Ne vom întoarce acum la istoria acelor evenimente.L-am lăsat pe Pavel împreună cu bătrânii în casa lui Iacov. Ei i-au sugerat un mod de a se împăca cu credincioşii dintre iudei şi de a dovedi neîntemeiate acuzaţiile duşmanilor lui, principala acuzaţie fiind aceea de a nu fi loial neamului lui şi religiei strămoşilor. Dar, dincolo de aparenţele evenimentelor vizibile, şi mai ales în lumina epistolelor, descoperim că la originea problemei era vrăjmăşia inimii omului faţă de harul lui Dumnezeu. Pentru a înţelege aceasta trebuie să notăm că slujba lui Pavel avea un dublu caracter: 1. Misiunea lui era aceea de a predica evanghelia către orice făptură de sub cer, ceea ce nu numai că merge mult dincolo de limitele iudaismului, ci este şi în contrast total cu vechiul sistem; 2. El era şi slujitor al bisericii lui Dumnezeu şi predica poziţia ei înălţată şi binecuvântările şi privilegiile ei ca unită cu Hristos, Omul glorificat în cer. Aceste adevăruri binecuvântate înalţă sufletul credinciosului mult deasupra religiei cărnii, oricât ar fi să fie de greu – oricât ar fi ea de plină de ritualuri şi ceremonii. Jurăminte, posturi, sărbători, jertfe, curăţiri, tradiţii şi filozofii, toate sunt înlăturate ca fiind fără valoare înaintea lui Dumnezeu şi chiar opuse esenţei creştinismului. Aceasta îi exaspera pe iudeii religioşi cu tradiţiile lor şi pe grecii necircumcişi cu filozofia lor, astfel încât şi unii şi alţii s-au unit pentru a-l persecuta pe cel care aducea această dublă mărturie. Şi aşa au continuat lucrurile de atunci încolo. Omul religios cu rânduielile lui şi omul firesc cu filozofia lui, în mod natural, se unesc împotriva martorului unei creştinătăţi cereşti.Dacă Pavel ar fi predicat circumcizia, atunci ar fi încetat ocara crucii, pentru că aceasta ar fi lăsat loc şi ar fi oferit ocazie omului de a fi ceva şi de a face ceva, chiar de a fi părtaş cu Dumnezeu în religia Lui. Aşa era iudaismul, şi aceasta îi dădea importanţă iudeului. Dar evanghelia harului lui Dumnezeu i se adresează omului ca unuia care este deja pierdut, fiind „mort în păcate şi fărădelegi”, şi în această privinţă nu-l consideră pe iudeu mai bun decât cel dintre neamuri. Ca şi soarele de pe cer, aceasta străluceşte pentru toţi. Predicarea evangheliei către orice făptură de sub cer este misiunea şi sfera evanghelistului; orice slujitor al Noului Testament are privilegiul şi datoria de a-i învăţa pe cei care cred evanghelia aceasta că sunt desăvârşiţi în Hristos.După ce am lămurit motivele, obiectivele şi poziţia marelui apostol, vom urmări succint istoria restului vieţii lui. Venise vremea să fie adus înaintea împăraţilor şi guvernatorilor şi chiar înaintea Cezarului pentru numele Domnului Iisus.

27: Pavel în Templu: Potrivit cu propunerea lui Iacov şi a bătrânilor, Pavel a mers la Templu împreună cu patru oameni care erau sub jurământ. Astfel, citim: „Atunci Pavel, luând cu sine pe oamenii aceia, în ziua următoare, curăţindu-se, a intrat împreună cu ei în templu, anunţând timpul de împlinire a zilelor curăţirii, până când se aducea darul pentru fiecare dintre ei”. La împlinirea jurământului unui nazireu legea cerea ca să fie aduse anumite jertfe în templu. Acele jertfe implicau cheltuieli importante, după cum putem vedea din Numeri 6, şi era considerat un act meritoriu şi evlavios ca un frate bogat să ofere aceste jertfe pentru unul sărac, permiţându-i astfel să-şi împlinească jurământul. Pavel nu era bogat, dar avea o inimă largă şi sensibilă şi a luat asupra lui, cu generozitate, să plătească cele necesare pentru nazireii săraci. O asemenea disponibilitate a lui Pavel de a le place unora şi de a-i ajuta pe alţii ar fi fost de aşteptat să-i împace pe iudei, şi probabil că ar fi şi reuşit aceasta, dacă ar fi fost acolo numai cei care erau împreună cu Iacov, dar a avut exact efectul opus cu zeloţii înrăiţi, care au fost şi mai mult întărâtaţi împotriva lui. Sărbătoarea atrăsese mulţimi la cetatea sfântă, astfel încât în templu se îmbulzeau închinători din toate ţările.Printre iudeii străini erau unii din Asia, probabil dintre vechii vrăjmaşi ai lui Pavel de la Efes, care s-au bucurat să aibă o ocazie să se răzbune pe acela care îi înfrânsese odată. Spre sfârşitul celor şapte zile în care erau de adus jertfe, acei iudei din Asia l-au văzut pe Pavel în Templu şi au sărit pe el strigând: „Bărbaţi israeliţi, ajutor! Acesta este omul care învaţă pe toţi de pretutindeni împotriva poporului şi a legii şi a locului acestuia, chiar a adus şi greci în templu şi a întinat acest loc sfânt”. „Şi toată cetatea a fost pusă în mişcare şi poporul a alergat din toate părţile; şi, apucându-l pe Pavel, îl trăgeau afară din templu şi îndată au fost închise uşile”. Fiind un strigăt în toată cetatea, mulţimea s-a repezit furioasă pentru a-l ataca. Gloata era întărâtată până la nebunie, şi, dacă nu ar fi fost grija lor de a nu vărsa sânge în locul sfânt, atunci l-ar fi făcut imediat bucăţi pe Pavel. Atunci ei s-au grăbit să-l scoată afară din incinta sfântă, dar, înainte ca ei să-şi poată executa planurile ucigaşe, a venit ajutorul de la Domnul şi ei au fost întrerupţi într-un mod neaşteptat.Sentinelele de la porţi au anunţat imediat garnizoana romană situată în apropierea templului că era agitaţie în curte. Căpitanul comandant Claudius Lisias a alergat la faţa locului personal, luând împreună cu el soldaţi şi centurioni. Când iudeii l-au văzut pe comandant şi soldaţii romani apropiindu-se, au încetat să-l mai bată pe Pavel. Guvernatorul, văzând că Pavel era acela care a dat ocazia pentru acea agitaţie, l-a arestat imediat şi l-a legat cu două lanţuri sau l-a legat cu fiecare mână de câte un soldat (Fapte 12:6).După aceasta, Lisias a trecut la a cerceta cauza tulburării, dar, din vreme ce de la mulţimea ignorantă care fusese întărâtată nu putea obţine nicio informaţie certă, a ordonat ca Pavel să fie dus în castel. Mulţimea dezamăgită a dat năvală după victima ei. Când l-au văzut pe Pavel scos din mâinile lor, ei au presat violent asupra soldaţilor, până într-atât încât Pavel a trebuit să fie purtat pe braţe pe scările castelului în timp ce mulţimea turbată scotea strigăte asurzitoare, cum făcuse cu treizeci de ani în urmă: „Luaţi-l!”În acel moment extrem de interesant, apostolul şi-a păstrat prezenţa de spirit şi şi-a controlat perfect sentimentele. El a lucrat cu prudenţă, însă fără a face vreun compromis în privinţa adevărului. Tocmai când au ajuns la castel, Pavel i s-a adresat în modul cel mai cuviincios căpitanului comandant, spunându-i: „Îmi este permis să-ţi spun ceva? Şi el a spus: Ştii greceşte? Nu eşti deci egipteanul acela care, înainte de aceste zile, s-a răsculat şi a scos în pustiu pe cei patru mii de ucigaşi? Dar Pavel a spus: Eu sunt iudeu din Tars, cetăţean al unei cetăţi nu fără însemnătate din Cilicia, şi te rog, dă-mi voie să vorbesc poporului”. În mod minunat, i s-a permis ceea ce a cerut. Pavel deja câştigase respectul guvernatorului roman, chiar dacă nu avea influenţă asupra minţii lui. Mâna Domnului era acolo, El veghea asupra slujitorului său. Pavel se aruncase în mâinile vrăjmaşilor deoarece căutase să le fie plăcut iudeilor credincioşi, dar Dumnezeu era cu el şi a ştiut cum să-l scape din mâinile lor şi să-l folosească spre gloria numelui său cel mare (Fapte 21:26-40).

28: Discursul lui Pavel pe treptele castelului/cetățuiei: Căpitanului comandant i-a vorbit în greacă, iar iudeilor în ebraică. Aceste mici atenţii şi consideraţia manifestată arată o frumoasă împletire a iubirii şi înţelepciunii, care reprezintă o lecţie de învăţat pentru noi. El dorea mereu să-i câştige, devenind de toate tuturor ca să-i câştige pe cât mai mulţi (9:19-20). Vedem efectele minunate ale influenţei lui asupra mulţimii  înfuriate ca şi asupra ofiţerului. Imediat ce a început să le vorbească, lucrurile s-au schimbat. El a potolit marea înfuriată a patimilor omeneşti cu sunetul limbii lor sacre. Vorbirea lui a venit ca uleiul peste ape agitate, şi imediat s-a făcut o linişte mare. În Faptele Apostolilor 22:1-21 ne este prezentată nobila lui apărare adresată fraţilor lui şi părinţilor.Citind cuvântarea observăm cum conaţionalii lui au ascultat cu mare atenţie cât timp le-a vorbit de viaţa lui de mai înainte, cum persecuta biserica, de misiunea lui la Damasc, convertirea lui miraculoasă, viziunea pe care a avut-o în templu şi întrevederea cu Anania, dar imediat ce a menţionat misiunea lui printre neamuri a izbucnit indignarea mulţimii de jos, care a întrerupt cuvântarea. Ei nu puteau suferi harul lui Dumnezeu faţă de neamuri şi acel nume – Iisus –  urât de ei îi înfuria. Mândria lor naţională se revolta împotriva gândului că păgâni necircumcişi sunt făcuţi egali cu copiii lui Avraam. Ei au strigat respingând cu dispreţ batjocoritor orice argument, omenesc sau divin, care le-ar fi putut influenţa gândirea. În zadar a pus apostolul accent pe ceea ce se întâmplase între el şi Anania şi orice apel a fost zadarnic cât timp cei dintre neamuri erau recunoscuţi astfel. A urmat o scenă de mare confuzie. Ei şi-au aruncat veşmintele şi au aruncat praf în aer strigând: „Ia de pe pământ pe unul ca acesta pentru că nu trebuie să trăiască!”Căpitanul, văzând agitaţia violentă a poporului şi neînţelegând deloc despre ce era vorba, a rămas iarăşi perplex. El a văzut rezultatele cuvântării în ebraică, limbă pe care probabil că nu o înţelegea, şi, în modul cel mai firesc, a ajuns la concluzia că prizonierul trebuia să se fi făcut vinovat de o mare crimă, ceea ce a l-a făcut să ordone biciuirea pentru ca să-l determine să-şi mărturisească crima. Dar procedura a fost întreruptă imediat ce Pavel i-a făcut cunoscut că era cetăţean roman.Soldaţii care se apucaseră să-l lege s-au retras alarmaţi şi l-au prevenit pe guvernator. Lisias a venit imediat la el şi l-a întrebat: „Spune-mi, tu eşti roman? Şi el a spus: Da. Şi comandantul a răspuns: Eu cu o mare sumă de bani am cumpărat cetăţenia aceasta. Şi Pavel a spus: Iar eu sunt chiar născut roman.” Lisias avea o probelmă pentru că încălcase legea romană, deoarece expunerea unui cetăţean la o asemenea umilinţă era trădare împotriva măreţiei poporului roman. Dar singura cale de a salva viaţa lui Pavel era aceea de a-l reţine, ceea ce l-a făcut să se gândească la un alt mod, mai blând, de a se lămuri ce faptă comisese prizonierul.

29: Pavel înaintea sinedriului: În ziua următoare, comandantul „a poruncit să adune preoţii de seamă şi tot sinedriul, şi, aducând pe Pavel, l-a pus înaintea lor”. Este interesantă politica lui Lisias: el a intervenit punând capăt agitaţiei şi l-a protejat pe cetăţeanul roman, dar a arătat respect faţă de religia şi obiceiurile iudeilor. Merită să reflectăm asupra acestei îmbinări de politică şi curtoazie la unul din romanii cei mândri în acea împrejurare, dar trecem mai departe.Pavel s-a adresat consiliului cu demnitate şi seriozitate, dar exprimând în mod evident conştiinţa unui om integru. „Pavel, privind ţintă la sinedriu, a spus: Fraţilor, eu am umblat cu toată buna conştiinţă înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta”. Acest netulburat simţ al dreptăţii l-a înfuriat pe Anania, marele preot, încât a poruncit ca aceia care stăteau mai aproape de el să-l lovească peste gură. Acea călcare a legii chiar de către şeful consiliului a stârnit sentimentele apostolului până într-atât încât a exclamat fără teamă: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Şi tu stai să mă judeci după lege şi, călcând legea, porunceşti să fiu bătut?” Este evident că marele preot nu era îmbrăcat în aşa fel încât să poată fi recunoscut după haine, fapt pentru care Pavel şi-a cerut scuze pentru ignoranţa lui şi a citat din lege: „Nu vorbi de rău pe mai-marele poporului tău”.Ni se spune că apostolul a văzut curând că acel consiliu era împărţit în două partide – saduchei şi farisei -, şi atunci a strigat: „Fraţilor, eu sunt fariseu, fiu de fariseii; pentru speranţă şi învierea morţilor sunt eu judecat”. Această declaraţie, fie că a fost făcută exact cu intenţia de a dezbina, fie că nu, a dus la dezbinarea adunării şi la o confruntare între cele două partide. Şi atât de aprinsă a ajuns disputa dintre ei încât unii dintre farisei chiar au ajuns să treacă de partea lui Pavel, spunând: „Nu găsim nimic rău în omul acesta; şi dacă i-a vorbit un duh sau un înger?” Sala de judecată a ajuns curând scena unei dispute violente şi prezenţa lui Claudius Lisias s-a arătat absolut necesară. Pavel a fost din nou adăpostit în castel.Aşa a trecut acea dimineaţă plină de evenimente din istoria apostolului nostru. Nu se poate să nu ne întrebăm dacă seara, fiind singur, nu a fost deprimat. După ceea ce se întâmplase şi după cum se prezentau lucrurile în jurul lui, apostolul nu a avut vreodată mai mare nevoie de mângâierea şi întărirea pe care le dă întotdeauna prezenţa Stăpânului. Dar cine oare putea şti mai bine sau avea sentimente mai profunde pentru prizonierul solitar decât Însuşi Stăpânul? Astfel, El S-a arătat în cel mai bogat har pentru a-l mângâia pe slujitorul lui şi a-i îmbărbăta inima. Era o mângâiere venită la un timp divin de potrivit. Domnul a stat alături de el, cum făcuse înainte la Corint şi cum avea s-o facă mai târziu în călătoria spre Roma, şi i-a spus: „Îndrăzneşte, pentru că, după cum ai mărturisit cele despre Mine la Ierusalim, aşa trebuie să mărturiseşti şi la Roma” (Fapte 18:9-10, Fapte 23:11, Fapte 27:23-24). A fost descoperită o conspiraţie a peste patruzeci de oameni pentru asasinarea lui Pavel, fapt pentru care Claudius Lisias şi-a chemat imediat centurionii şi soldaţii şi a dat ordine precise ca Pavel să fie dus în siguranţă la Cezareea. Luca relatează aceasta foarte în detaliu (Fapte 23:12-25).

30: Înfăţişarea lui Pavel înaintea lui Felix: Se poate ca unii dintre cititorii noştri să fi observat că aici se schimbă întrucâtva modul în care lucrează Dumnezeu faţă de slujitorul lui. Poate că este bine să ne oprim puţin şi să cercetăm motivele acestei schimbări. Credem că mâna lui Dumnezeu a fost în această călătorie a lui Pavel; mai credem că, în înţelepciunea Sa suverană, El dorea ca slujitorul său să facă această călătorie, şi, de asemenea, dorea ca el să-şi găsească binecuvântarea în ea, însă credem că mijlocul folosit pentru a-l conduce în ea potrivit cu acea înţelepciune suverană a fost afecţiunea omenească a apostolului pentru poporul din care se trăgea după carne, astfel că n-a fost condus în ea de către Duhul Sfânt ca acţionând din partea lui Hristos în adunare. Acest ataşament pentru poporul său, această afecţiune omenească, s-a izbit de reacţia poporului, care a respins-o cu totul. Omeneşte vorbind, era un simţământ ales, însă nu reprezenta puterea Duhului Sfânt bazată pe moartea şi învierea lui Hristos. Aici nu mai era nici iudeu, nici grec. Afecţiunea lui Pavel era bună în sine, însă, ca izvor de acţiune, nu se ridica la înălţimea lucrării Duhului care, din partea lui Hristos glorificat, îl trimisese afară din Ierusalim, la neamuri, cu scopul să ofere revelaţia Adunării/Bisericii ca Trup al Său unit cu El în cer.El era mesagerul slavei cereşti, care scotea la iveală doctrina Adunării compuse din iudei şi neamuri, uniţi fără nicio deosebire în Trupul unic al lui Hristos, înlăturând astfel iudaismul; însă dragostea pentru poporul său l-a condus, repetăm, în chiar centrul iudaismului ostil – iudaism pornit împotriva acestei egalităţi spiritual. Cu toate acestea, mâna lui Dumnezeu se afla fără îndoială la lucru, iar Pavel, din punct de vedere spiritual, şi-a găsit echilibrul. Ceea ce Pavel a spus provoacă o agitaţie, iar comandantul îl smulge din mijlocul lor. Dumnezeu are toate lucrurile la dispoziţie. Un nepot al lui Pavel, niciodată menţionat în altă parte, aude despre un complot împotriva lui şi îl avertizează. Pavel îl trimite la comandant, care hotărăşte plecarea lui Pavel sub pază la Cezareea. Dumnezeu veghea asupra lui, însă totul se desfăşoară la nivelul căilor omeneşti şi providenţiale. Nu este un înger ca în cazul lui Petru, nici cutremurul ca la Filipi. Suntem în mod sensibil pe un alt tărâm. Nu le-a trebuit mult timp acuzatorilor lui Pavel să vină după el la Cezareea. „După cinci zile, marele preot Anania a coborât cu bătrânii şi cu un orator, unul Tertul, şi au adus plângere împotriva lui Pavel, înaintea guvernatorului.” (Fapte 24:1). Într-un discurs scurt, plin de linguşeli şi insinuări, Tertul l-a acuzat pe Pavel de răzvrătire, erezie şi profanarea templului.Felix i-a făcut atunci semn lui Pavel că avea ocazia să se apere. Şi, am spune, apostolul neamurilor era atunci din nou la locul potrivit. Oricât ar fi fost de umilitoare împrejurările, el era în continuare mesagerul lui Dumnezeu către neamuri şi Dumnezeu era cu slujitorul lui iubit. Iudeii tăceau, iar Pavel, în modul direct caracteristic lui, a răspuns la acuzaţiile aduse.S-ar părea că Felix cunoştea multe despre acele lucruri şi este evident că ele au produs o impresie puternică asupra lui. Cu mulţi ani înainte de acele evenimente, creştinismul pătrunsese în armata romană de la Cezareea (Fapte 10), aşa că probabil că Felix ştia câte ceva şi era convins de adevărul spuselor lui Pavel, dar glumea despre convingerile lui şi se juca cu prizonierul. El a amânat cercetarea aducând scuze legate de venirea lui Lisias. Totuşi a dat ordine ca Pavel să fie tratat cu blândeţe şi respect şi ca prietenilor lui să li se permită să-l viziteze.Nu după multe zile, Felix a adus-o în camera de audienţe şi pe soţia lui, Drusila, şi a trimis să fie adus Pavel. Este evident că ei erau curioşi să-l audă vorbind despre credinţa în Hristos. Dar Pavel nu era unul care să satisfacă o curiozitate a unui roman libertin şi a unei prinţese iudaice depravate, ci, vorbind despre Hristos, s-a adresat în mod clar şi cu îndrăzneală conştiinţei auditoriului său. Atunci, fiind în lanţuri, avea o ocazie care cu greu ar fi putut-o avea altfel, şi le-a spus despre „dreptate, înfrânare şi judecata viitoare”. Felix tremura. Şi nu este de mirare. Dacă este să acordăm credit istoricilor din acel timp – Iosefus şi Tacitus – niciodată nu a stat înaintea unui predicator un cuplu mai neprincipial şi mai depravat. Dar, deşi i-a fost atinsă conştiinţa, Felix nu s-a pocăit. Ce stare groaznică! El i-a spus: „Acum mergi şi, când voi avea o ocazie, te voi chema”. Dar timpul potrivit nu a mai venit niciodată, deşi el l-a mai văzut pe apostol de multe ori după aceea, şi nu ne îndoim că i-a dat să înţeleagă că o mită i-ar câştiga eliberarea. Guvernatorul roman nici nu gândea că actele justiţiei lui venale erau consemnate în cartea lui Dumnezeu şi că aveau să fie transmise mai departe către generaţiile următoare. El este prezentat având un caracter josnic, crud şi depravat, că se bucura de toate felurile de răutate exercitând puterea unui rege dar având temperamentul unui sclav. „Iar când s-au împlinit doi ani, Felix a fost înlocuit de succesorul său, Porcius Festus.”

31: Înfăţişarea lui Pavel înaintea lui Festus şi Agripa: Imediat după ce a ajuns în acea provincie, Festus a vizitat Ierusalimul. Acolo, iudeii cei mai de seamă nu au scăpat ocazia de a-i cere să le fie dat Pavel. Fără-ndoială că ei au cerut ca să fie judecat din nou de Sinedriu, dar scopul lor era ca să-l omoare pe drum. Festus le-a refuzat cererea, dar i-a invitat totuşi să vină cu el la Cezareea şi să-l acuze acolo. Procesul care a avut loc se aseamănă cu cel care fusese înaintea lui Felix. Este destul de evident că Festus a văzut clar că Pavel era acuzat de ceva în legătură cu opiniile religioase ale iudeilor şi că el nu comisese nimic împotriva legii, dar, fiind dornic să se facă plăcut iudeilor, l-a întrebat pe Pavel dacă dorea să meargă la Ierusalim ca să fie judecat acolo. Era cam tot una cu a-i propune să fie sacrificat urii iudeilor. Pavel, ştiind bine aceasta, a făcut imediat apel la împărat: „Apelez la Cezar”. Festus a fost, fără-ndoială, surprins de demnitatea şi independenţa prizonierului său. Dar era privilegiul lui, în calitate de cetăţean roman, să ceară să-i fie transferat procesul la Roma, la tribunalul suprem al împăratului. „Atunci Festus, după ce a discutat cu consiliul, a răspuns: Ai apelat la Cezar, la Cezar vei merge!” Din câte poate vedea omul, aceea era singura şansă a lui Pavel în împrejurările în care se afla. Pavel trebuia să dea mărturie pentru Hristos şi pentru adevăr şi la Roma. Ierusalimul respinsese mărturia către neamuri, şi Roma, la rândul ei, trebuia să respingă aceeaşi mărturie devenind închisoare pentru acel martor. Dar, în toate acestea, Pavel avea o mare favoare din partea Domnului. Poziţia lui se aseamănă cu cea a Stăpânului său binecuvântat atunci când a fost dat în mâna neamurilor de iudeii plini de ură, cu deosebirea că Domnul a fost perfect în totul şi a fost în poziţia cuvenită înaintea lui Dumnezeu. Domnul a venit la iudei pentru că aceea era misiunea Lui, iar Pavel a fost predat neamurilor de la iudei – aceasta este diferenţa. Hristos S-a dat pe Sine Însuşi, după cum citim „prin Duhul S-a dat pe Sine Însuşi fără pată înaintea lui Dumnezeu”. Misiunea lui Pavel implica faptul ca el să fie scos din popor şi din neamurile la care era trimis (Fapte 26:17), dar Pavel s-a întors la poporul lui prin puterea afecţiunilor lui omeneşti după ce, prin puterea Duhului Sfânt, fusese scos din acel popor. Iisus îl scosese afară atât din sistemul iudaic cât şi dintre neamuri ca să facă o slujbă prin care îi uneşte pe cei doi într-un singur trup, în Hristos, după cum spusese şi Pavel: „de acum înainte nu mai cunoaştem pe nimeni potrivit cărnii” (5:16). În Hristos nu este nici iudeu, nici grec.Continuăm acum istoria marelui apostol.

32: Pavel înaintea lui Agripa şi Berenice: În acel timp s-a întâmplat că Agripa, regele iudeilor, şi sora lui, Berenice, au venit să-l viziteze pe Festus. Cum Festus nu ştia cum să prezinte cazul lui Pavel pentru împărat, s-a folosit de ocazia de a-l consulta pe Agripa, care era mai bine informat asupra acelor chestiuni. Prinţul iudeu, care trebuie că ştia câte ceva despre creştinism, şi, fără-ndoială, auzise despre Pavel, şi-a exprimat dorinţa să-l audă vorbind. Festul i-a spus: „Mâine îl vei auzi”.Apostolul a avut atunci ocazia de a prezenta numele lui Iisus înaintea celei mai distinse adunări. Regi iudei, guvernatori romani şi oameni importanţi din Cezareea s-au strâns „cu mare pompă” să-l audă pe prizonier prezentându-şi cazul împăratului Agripa. Era un public deosebit şi este clar că ei îl considerau pe prizonier un om deosebit. Festus, după ce a recunoscut că avea o problemă, a făcut apel la împăratul iudeu, care avea mai multă cunoştinţă în acel domeniu. Agripa i-a făcut semn lui Pavel că putea vorbi. Ajungem astfel la unul dintre cele mai interesante momente din istoria apostolului.Demnitatea cu care s-a adresat judecătorilor, deşi a ridicat o mână care era legată cu lanţ de un soldat, trebuie să fi impresionat mult auditoriul. Umilirea lui adâncă făcea să se manifeste în mod şi mai izbitor înălţarea morală a sufletului său. El nu se gândea nici la lanţul cu care era legat, nici chiar la propria lui persoană, ci era perfect fericit în Hristos şi avea o iubire fierbinte pentru toţi cei din jurul lui, uitând complet de împrejurările în care se afla el personal. Cu tot respectul cuvenit pentru poziţia celor din jurul lui, el s-a ridicat şi a dat o declaraţie cinstită, cu o conştiinţă curată, arătându-se mult deasupra tuturor celor de faţă. El s-a adresat conştiinţei auditoriului cu îndrăzneala şi dreptatea unui om obişnuit să umble cu Dumnezeu şi să lucreze pentru El. Caracterul şi purtarea guvernatorilor sunt într-un contrast trist cu caracterul şi purtarea apostolului, arătându-ne ce este lumea când este demarcată de Duhul Sfânt.Trec fără cuvinte peste egoismul lumesc manifestat în Lisias şi Festus, prin asumarea de către ei a tot felul de calităţi bune şi a unei purtări la fel; peste amestecul dintre conştiinţa trezită şi absenţa principiilor în guvernatori; peste dorinţa de a plăcea iudeilor de dragul propriei importanţe sau de a face mai uşoară stăpânirea peste un popor răzvrătit; şi, de asemenea, trec peste dispreţul manifestat de aceia care nu erau la fel de responsabili ca Lisias cu privire la liniştea publică. Poziţia lui Agripa şi toate detaliile de ordin istoric poartă o remarcabilă amprentă a adevărului şi feluritele personaje sunt prezentate într-un fel atât de viu încât ni se pare că ne aflăm în scenele descrise. Vedem persoanele cum se mişcă în aceste scene. Acest lucru caracterizează în mod izbitor scrierile lui Luca. Pavel i s-a adresat regelui Agripa ca unui bun cunoscător al obiceiurilor şi problemelor iudeilor, şi aşa i-a istorisit convertirea lui miraculoasă şi cariera care a urmat acesteia, cu scopul de a atinge conştiinţa regelui. Prin relatarea clară şi fără ocolişuri a apostolului, regele nu era departe de a fi convins. Conştiinţa lui a fost trezită, dar lumea şi plăcerile lui s-au opus. Festus l-a ridiculizat, deoarece pentru el nu era nimic altceva decât un entuziasm exagerat – o rapsodie. El l-a întrerupt brusc pe apostol spunând: „eşti nebun, Pavele, învăţătura ta multă te duce la nebunie”. Replica apostolului a fost una demnă, de om cu stăpânire de sine, dar extrem de serios şi cu multă înţelepciune şi discernământ. El a apelat la Agripa spunând: „Nu sunt nebun preaalesule Festus, ci rostesc cuvinte ale adevărului şi ale înţelepciunii; pentru că împăratul, căruia îi şi vorbesc cu îndrăzneală, ştie despre acestea, pentru că sunt convins că nimic din aceste lucruri nu-i este ascuns, fiindcă aceasta nu s-a petrecut într-un colţ”. Apoi, întorcându-se spre regele iudeu, care şedea alături de Festus, a făcut acest apel solemn la el: „Crezi tu în profeţi, împărate Agripa? Ştiu că crezi. Şi Agripa i-a zisa lui Pavel: Mă vei convinge în curând să devin creştin!”. Pentru un moment regele aproape că a fost luat de val prin puterea mesajului lui Pavel, la apelurile lui din ce în ce mai puternice. Atunci Pavel a dat acel răspuns excepţional, caracterizat de un zel sfânt, de curtoazie creştină, de iubire fierbinte pentru suflete şi de mare bucurie personală în Domnul: „Să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei care mă ascultă astăzi, în orice fel, să deveniţi aşa cum sunt eu, în afară de aceste lanţuri”.Conferinţa s-a încheiat imediat după exprimarea acestei nobile dorinţe şi adunarea s-a dizolvat. Agripa nu a dorit să audă mai mult. Apelurile fuseseră prea pătrunzătoare, prea personale, deşi făcute cu demnitate, afecţiune şi solicitudine, încât l-au biruit. „Şi împăratul s-a ridicat, şi guvernatorul şi Berenice şi cei care şedeau cu ei; şi, plecând, vorbeau unii către alţii, spunând: Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de lanţuri. Şi Agripa i-a spus lui Festus: Omului acestuia i s-ar fi putut da drumul, dacă n-ar fi apelat la Cezar”.Aşa s-a îngrijit Domnul de slujitorul Lui iubit. El a dorit ca nevinovăţia lui să fie dovedită şi recunoscută de judecători şi să fie un fapt bine stabilit înaintea întregii lumi. Odată ce s-a făcut aceasta, regele şi tovarăşii lui s-au întors la ocupaţiile lor în lume cu bucuriile ei, iar Pavel s-a întors în închisoare. Dar niciodată nu a fost inima lui mai fericită sau mai plină de Duhul Stăpânului său decât în acel moment.

33: Călătoria lui Pavel la Roma, anul 60: Venise timpul ca Pavel să meargă la Roma. Până atunci nu avusese loc niciun proces oficial al apostolului, şi, fără-ndoială, obosit de opoziţia necontenită a iudeilor, după cei doi ani închis la Cezareeea, după repetatele cercetări înaintea guvernatorilor şi a lui Agripa, el a cerut să fie judecat înaintea curţii imperiale. Luca, istoricul cărţii Faptele apostolilor, şi Aristarh din Tesalonic au avut favoarea de a-l însoţi. Pavel a fost dat în grija unui centurion numit Iulius, din cohorta augusta, ofiţer care, în toate situaţiile, l-a tratat pe Pavel cu multă bunătate şi respect.S-a hotărât ca Pavel să fie trimis, împreună cu alţi prizonieri, pe mare spre Italia. „Şi suindu-ne într-o corabie din Adramit, care urma să treacă prin locurile de pe coasta Asiei, am pornit … Şi a doua zi am ajuns la Sidon. Şi Iulius se purta îngăduitor cu Pavel şi i-a dat voie să meargă la prietenii săia şi să primească îngrijire”. Părăsind Sidonul, ei au trebuit să navigheze pe sub Cipru, pentru că vânturile le erau potrivnice, şi au ajuns la Mira, în Licia. Acolo centurionul şi-a transbordat prizonierii pe o corabie din Alexandria, care mergea spre Italia. Pe acea navă, după ce au părăsit Mira, au mers multe zile, vremea fiindu-le nefavorabilă chiar de la început, dar, trecând pe sub Creta, au ajuns la un loc numit Limanuri bune.Se apropia iarna, aşa că se punea problema ce să facă: dacă să rămână la Limanuri bune pe perioada iernii sau să caute un port mai bun.Aici se cuvine să ne oprim puţin pentru a remarca poziţia minunată pe care a avut-o apostolul nostru în această discuţie. Ca mai înainte faţă de Festus şi Agripa, el s-a prezentat căpitanului navei, care era proprietarul ei, centurionului şi întregului echipaj, ca având gândul lui Dumnezeu. El a dat sfaturi şi îndrumări ca şi când ar fi fost stăpânul corabiei şi nu un prizonier păzit de soldaţi. El i-a sfătuit să rămână acolo unde erau şi i-a avertizat că urmau să întâmpine furtuni violente dacă se vor aventura în larg şi corabia şi încărcătura vor avea mult de suferit şi vieţile celor de la bord vor fi în pericol. Dar căpitanul şi proprietarul corabiei, care avea cel mai mare interes, s-au lăsat conduşi de împrejurări şi nu au avut credinţă, dorind să rişte pentru a ajunge la un port mai bun pentru iernat, iar centurionul, în mod firesc, a avut încredere în judecata lor. Toţi au fost împotriva judecăţii omului credinţei, a omului lui Dumnezeu, care vorbea şi lucra pentru Dumnezeu. Până şi ceea ce se vedea în jur părea să confirme părerea marinarilor şi nu pe cea a apostolului, dar nimic nu poate face ca judecata credinţei să greşească, ci judecata credinţei trebuie să fie adevărată, indiferent care ar fi împrejurările.Deci, majoritatea a hotărât ca ei să părăsească Limanuri bune şi să navigheze către Fenix, care era un port mai bun. Vântul s-a schimbat chiar atunci şi totul părea să fie în favoarea marinarilor. „Şi, vântul de sud suflând uşor, gândind că erau stăpâni pe ţintă, au ridicat ancora”, ne spune Luca. La bord erau trei sute şaisprezece suflete. Dar, abia ce au trecut de capul Matala, la o distanţă de numai patru sau cinci mile, un vânt violent dinspre ţărm a luat nava şi a aruncat-o astfel încât cârmaciul nu o mai putea menţine pe curs. După cum spune Luca, s-au lăsat duşi de vânt, fugind dinaintea furtunii.Dar principala noastră preocupare este legată de Pavel, omul credinţei. Ce gânduri şi sentimente trebuie să fie avut atunci cei care erau pasageri ca şi el? Ei s-au încrezut în vânt şi au ajuns să secere furtună. Respinseseră sfaturile solemne şi avertismentele. Vai! cât de mulţi nu iau seama la avertismentele de aici, şi, având un vânt favorabil al împrejurărilor, se lansează în marea călătorie a vieţii fără să ţină cont deloc de vocea credinţei, ca mai apoi, întocmai după cum vântul înşelător a făcut corabia să iasă din port, totul se schimbă într-o furtună furioasă pe marea vieţii.

34: Furtuna pe Marea Adriatică: Termenul „euroclidon” desemnează o furtună extrem de violentă. Era însoţită de agitaţia şi rotirea norilor şi de o mare foarte furioasă, din care se ridicau coloane de spumă. Istoricul sacru trece apoi să ne prezinte o relatare detaliată a ceea ce s-a făcut pe navă în acea situaţie periculoasă. Trecând pe sub Clauda au scăpat puţin timp de violenţa furtunii, ceea ce le-a dat posibilitatea să se pregătească de furtună.După ce au trecut de Clauda, cum furtuna continua să fie violentă, au început să uşureze corabia aruncând peste bord toate lucrurile de care se puteau lipsi. S-ar părea că toţi erau la lucru. „Dar, fiind puternic bătuţi de furtună, a doua zi au aruncat încărcătura peste bord; şi a treia zi, cu mâinile lor, au aruncat uneltele corăbiei. Şi nearătându-se nici soare, nici stele timp dea mai multe zile, şi ameninţând nu mică furtună, de acum ne-a fost luată orice speranţă de a ne putea salva”.Nimic nu putea fi mai groaznic pentru marinarii antici decât cerul continuu acoperit de nori, pentru că ei navigau călăuziţi de corpurile cereşti. În acel moment de perplexitate şi disperare, apostolul şi-a ridicat glasul în mijlocul furtunii. Din cuvintele lui de simpatie aflăm că toate au fost agravate şi de faptul că ei nu au mâncat. „Şi, fiind de mult fără hrană, atunci Pavel, stând în mijlocul lor, a spus: Bărbaţilor, trebuia să mă fi ascultat şi să nu fi plecat din Creta şi să fi evitat această primejdie şi pierdere. Şi acum vă îndemn să fiţi cu voie bună, pentru că nu va fi nicio pierdere a vieţii vreunuia dintre voi, ci numai a corăbiei. Pentru că un înger al Dumnezeului al cărui slujitor sunt eu a stat lângă mine în noaptea aceasta, spunând: Nu te teme, Pavele! Tu trebuie să stai înaintea Cezarului; şi, iată, Dumnezeu ţi i-a dăruit pe toţi cei care sunt în corabie cu tine. De aceea, bărbaţilor, fiţi cu voie bună, pentru că am încredere în Dumnezeu, că va fi aşa cum mi s-a spus. Dar trebuie să naufragiem pe o insulă”.

35: Naufragiul: Erau aproape de naufragiu. „Şi, când a fost a paisprezecea noapte, pe când eram purtaţi încoace şi încolo pe Adriatica, pe la miezul nopţii, marinarii gândeau că se apropie de pământ. Şi, măsurând adâncimea, au găsit douăzeci de stânjeni”. Acea furtună puternică a continuat fără întrerupere paisprezece zile şi paisprezece nopţi, timp în care ei au trecut prin suferinţe de nedescris. La sfârşitul celei de-a paisprezecea zile, aproape de miezul nopţii, marinarii au auzit un sunet care indica faptul că se apropiau de ţărm. Fără-ndoială, era sunetul valurilor care se spărgeau pe acel ţărm necunoscut. Nu aveau timp de pierdut, aşa că au imediat au aruncat ancorele la pupa şi aşteptau cu nelinişte ziua. Cu gândul să-şi salveze viaţa, marinarii au făcut atunci un gest firesc dar lipsit de generozitate: ei au coborât barca pretinzând că voiau să pună ancore la prova, dar, de fapt, intenţionau să abandoneze nava. Văzând aceasta şi ştiindu-le planul, Pavel i-a spus centurionului şi ostaşilor: „Dacă aceştia nu rămân în corabie, voi nu puteţi fi salvaţi. Atunci soldaţii au tăiat funiile bărcii şi au lăsat-o să cadă”. Astfel, sfatul divin al apostolului a fost spre salvarea tuturor celor care erau la bord. Nu s-au mai aşteptat ca înţelepciunea şi mijloacele de salvare să se găsească la căpitan sau de la echipajul corabiei, ci ochii tuturor s-au îndreptat spre prizonierul Pavel – omul credinţei -, cel care crede şi lucrează potrivit cu revelaţia primită de la Dumnezeu. Împrejurările deseori sunt de natură să ne înşele atunci când căutăm să ne ghidăm după ele; numai cuvântul lui Dumnezeu este ghidul sigur, fie că este vreme bună sau vreme rea.În perioada de nelinişte care a rămas până la zorii zilei, Pavel a avut ocazia să-şi înalţe glasul către Dumnezeu, şi a făcut aceasta şi spre încurajarea tuturor celor care erau cu el. Ce scenă interesantă trebuie să fi fost! Noaptea era întunecată şi furtunoasă, nava era zgâlţâită şi în pericol să scape din ancore şi să fie făcută ţăndări de un ţărm stâncos, dar la bord era cineva care era perfect fericit chiar în situaţia aceea. Starea navei, apa mică şi zgomotul îngrijorător al brizanţilor nu-l înspăimântau, ci el era fericit în Domnul şi în deplină comuniune cu gândurile Lui şi scopurile Lui. Acesta este rostul creştinului în mijlocul fiecărei furtuni, deşi destul de puţini sunt la acest nivel înalt, pe care numai credinţa îl poate atinge. Aşa a fost îndemnul lui Pavel către cei de pe navă: „Şi, până să se facă ziuă, Pavel îi îndemna pe toţi să ia din mâncare, spunând: Astăzi este a paisprezecea zi de când vegheaţi în aşteptare, fără să mâncaţi. De aceea vă îndemn să luaţi mâncare, pentru că aceasta este spre salvarea voastră; pentru că un păr nu va cădea de pe capul niciunuia dintre voi. Şi, după ce a spus acestea şi a luat pâine, a mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor şi, după ce a frânt-o, a început să mănânce. Şi toţi fiind cu voie bună, au luat şi ei mâncare.” (Fapte 27:33-36).Singura lor speranţă era să eşueze şi să scape pe mal. Deşi nu cunoşteau coasta, ei au zărit un golf având un ţărm jos, aşa că au hotărât să eşueze corabia acolo. Aşa că au desfăcut ancorele, au desfăcut legăturile cârmei, au ridicat pânza mare şi au ajuns la ţărm. Corabia fiind astfel mânată de vânt, a lovit țărmul cu prova şi a rămas înţepenită, dar pupa a fost făcută bucăţi de violenţa valurilor.Corabia lui Pavel a ajuns la ţărm, şi încă odată omul lui Dumnezeu a fost mijlocul de salvare pentru toţi prizonierii, centurionul influenţat de cuvintele lui Pavel, cel puţin din dorinţa de a se pune pe sine însuşi în siguranţă, i-a oprit pe soldaţi să-i omoare pe prizonieri şi a dat ordinul ca aceia care puteau înota să se arunce primii în mare, iar restul să urmeze folosind scânduri sau bucăţi de navă de care puteau să se apuce. Şi aşa au ajuns toţi la mal. Au scăpat cu toţii, după cum prezisese Pavel.

36: Pavel la Melita – Malta de azi: Locuitorii insulei i-au primit cu bunătate pe străinii naufragiaţi şi au aprins imediat un foc pentru ei. Istoricul sacru ne prezintă un tablou viu al întregii scene, astfel că vedem persoanele descrise în mişcare: apostolul strângând vreascuri pentru foc, vipera apucând mâna lui, barbarii gândind întâi că trebuia să fie un ucigaş şi apoi gândind că era un zeu pentru că nu a păţit nimic. Publius, omul cel mai de seamă în insulă, i-a găzduit cu bunăvoinţă timp de trei zile, iar tatăl lui, care era bolnav şi avea febră, a fost vindecat de Pavel, care şi-a pus mâinile peste el şi s-a rugat pentru el. Apostolului i s-a dat să facă multe minuni în perioada cât a stat pe insulă, şi, pentru el, toţi tovarăşii lui au fost onoraţi. Vedem că Dumnezeu este cu slujitorul Lui iubit şi că Îşi exercită puterea printre locuitori. Din vreme ce partea finală a călătoriei apostolului spre Roma este atât de liniştită încât nu este consemnat niciun incident, vom trece peste ea repede.După o şedere de trei luni în Malta, soldaţii şi prizonierii lor au plecat spre Italia cu o corabie din Alexandria. Au acostat la Siracuza, unde au stat trei zile, apoi la Regium, de unde au avut un vânt bun până la Puteoli. Acolo ei au întâlnit fraţi, şi, în cele câteva zile cât au stat cu ei, bucurându-se de slujirea dragostei frăţeşti, vestea despre sosirea apostolului a ajuns la Roma. Creştinii au trimis imediat pe câţiva dintre ei, care i-au întâlnit pe Pavel şi prietenii lui la „Forul lui Appius” şi „Trei Taverne”. Iată un frumos exemplu de părtăşie a sfinţilor. Cum trebuie să fi fost sentimentele apostolului nostru la această primă întâlnire cu creştinii din biserica de la Roma! Dorinţa pe care o avea demult s-a împlinit în final şi inima i s-a umplut de laudă: „A mulţumit lui Dumnezeu şi a prins curaj”, după cum ne scrie Luca.

37: Sosirea lui Pavel la Roma: Cel mai probabil Pavel şi tovarăşii lui au mers la Roma pe Via Appia. La sosire, „centurionul i-a predat pe întemniţaţi comandantului gărzii, iar lui Pavel i s-a dat voie să rămână cu ostaşul care-l păzea”. Deşi nu a scăpat de inconvenientul de a fi mereu legat cu un lanţ de un soldat, i s-a oferit tot ce putea să-i facă viaţa mai plăcută în acea poziţie.Pavel a avut privilegiul de a predica şi la Roma, drept care a trecut fără-ntârziere la aplicarea regulii lui divine: „întâi către iudeu”. El a trimis la căpetenia iudeilor pentru a-i explica situaţia lui. L-a asigurat că el nu a comis nicio faptă împotriva neamului, nici împotriva obiceiurilor părinţilor, ci că fusese adus la Roma pentru ca să răspundă pentru acuzaţii aduse împotriva lui de iudeii din Palestina şi că acele acuzaţii erau atât de neîntemeiate încât până şi guvernatorul roman era gata să-l elibereze, dar iudeii s-au opus eliberării lui. De fapt, după cum spunea el: „pentru speranţa lui Israel sunt legat cu acest lanţ”. Singura lui crimă era credinţa neclintită în promisiunile lui Dumnezeu către Israel, care se vor împlini prin Mesia.Drept răspuns, iudeii de la Roma l-au asigurat pe Pavel că până la ei nu ajunsese nicio veste despre ceea ce făcuse el şi că ei doreau să audă de la el însuşi o declaraţie despre credinţa lui, adăugând că peste tot se vorbea împotriva creştinilor. S-a stability o zi de întrunire la locuinţa lui. La întrunire au venit mulţi, cărora le-a vorbit „mărturisind despre Împărăţia lui Dumnezeu şi căutând să-i încredinţeze cu privire la Iisus, atât din legea lui Moise, cât şi din profeţi”. Dar iudeii de la Roma, asemenea celor de la Antiohia şi Ierusalim, au fost înceţi la inimă să creadă, şi unii au crezut cele care le-a spus, iar alţii nu. Cât de serios şi de neobosit s-a străduit să le câştige inimile pentru Hristos! De dimineaţa până seara, el nu numai că le-a predicat pe Hristos ci şi a căutat să-i convingă cu privire la El. Putem fi siguri că a căutat să-i convingă cu privire la dumnezeirea Lui şi la umanitatea Lui, la jertfa Lui perfectă, învierea, înălţarea şi gloria Lui. Ce lecţie şi ce subiect pentru predicatorii din toate timpurile! De dimineaţa până seara să-i convingă pe oameni cu privire la Iisus. Acum ni se prezintă pentru ultima oară starea iudeilor. Judecata pronunţată de Isaia era pe cale să cadă asupra lor – o judecată sub care ei se află până în ziua de azi – şi care va continua până când Dumnezeu va interveni pentru a le da pocăinţa şi pentru a-i elibera prin harul Său şi spre gloria numelui Său. Dar, până atunci, mântuirea lui Dumnezeu este trimisă la neamuri, care o vor primi, şi, binecuvântat fie numele Lui, ştim că au primit-o, noi înşine fiind martori pentru acest fapt. „Şi el a rămas doi ani întregi în locuinţa lui închiriată şi îi primea bine pe toţi cei care veneau la el, predicând Împărăţia lui Dumnezeu şi învăţându-i cele despre Domnul Iisus Hristos, cu toată îndrăzneala, fără piedică”. Acestea sunt ultimele cuvinte din cartea Faptele apostolilor. Scena peste care se lasă cortina este foarte sugestivă: opoziţia necredinţei iudaice faţă de ceea ce priveşte mântuirea sufletelor. O opoziţie atât de sugestivă pentru lucrurile care urmau să vină curând asupra lor! Şi tot aici se încheie şi istoria acestui scump slujitor al lui Dumnezeu, atât cât ne-a fost descoperită în mod direct. Vocea Duhului adevărului nu ne mai spune nimic despre acest subiect. Ceea ce mai ştim despre istoria ulterioară a lui Pavel poate fi dedus numai din ultimele lui epistole, din care aflăm mai mult decât fapte istorice: ele ne prezintă o imagine a sentimentelor şi conflictelor, a afecţiunilor şi simpatiilor marelui apostol şi a stării bisericii lui Dumnezeu în general până la martiriul lui.

38: Faptele apostolilor – o carte de tranziţie: Aici trebuie să ne oprim şi să-l contemplăm pe apostolul nostru în situaţia de prizonier în cetatea imperială. Evanghelia fusese predicată de la Ierusalim până la Roma. Se produseseră mari schimbări în căile dispensaţionale ale lui Dumnezeu. Cartea Faptele apostolilor are un caracter de tranziţie. După cum vedem, iudeii au fost lăsaţi la o parte, sau, mai curând, ei înşişi s-au exclus prin faptul că au respins ceea ce înfiinţa Dumnezeu. Nu există îndoială că planurile harului Său pentru ei sunt întotdeauna sigure, dar, pentru un timp, ei au fost lepădaţi, şi alţii au venit să aibă o poziţie binecuvântată în relaţie cu Dumnezeu. Pavel era un martor al harului lui Dumnezeu faţă de Israel, fiind el însuşi un israelit, dar era şi ales de Dumnezeu pentru a introduce ceva nou: Biserica, trupul lui Hristos. „Taina … al cărei slujitor am fost făcut eu … să vestesc printre neamuri  Evanghelia bogăţiilor de nepătruns ale lui Hristos şi să pun în lumină înaintea tuturor care este administrarea tainei ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a creat toate … după planul veacurilor pe care l-a făcut în Hristos Iisus” (3:3-9). Acest lucru nou a înlăturat orice deosebire între iudeu şi cel dintre neamuri, ambii fiind păcătoşi şi fiind făcuţi una în acest trup. Ostilitatea iudeilor faţă de acest adevăr nu a scăzut niciodată, după cum am văzut deplin şi am putut vedea şi rezultatele acestei vrăjmăşii. Iudeii ies complet din scenă, iar biserica devine vasul mărturiei lui Dumnezeu pe pământ şi locuinţa Lui în Duh (2:22). Sigur că iudeii care cred în Iisus, în mod individual, sunt binecuvântaţi în legătură cu un Hristos ceresc şi cu acest singur trup, dar Israel este lăsat pentru un timp fără Dumnezeu şi fără legătură cu El. Epistolele către romani şi efeseni prezintă complet această doctrină (mai ales Romani 9; 10; 11).Ne întoarcem acum la:

39: Ocupaţia lui Pavel în timpul captivităţii: Deşi era prizonier, prietenii săi aveau toată libertatea să-l viziteze şi era înconjurat de mulţi dintre cei mai vechi şi mai credincioşi tovarăşi ai săi. Din epistole aflăm că Luca, Timotei, Tihic, Epafra, Aristarh şi alţii au fost alături de apostol în acel timp. Trebuie să ne amintim totuşi că, fiind prizonier, el era legat cu un lanţ de un soldat şi expus controlului brutal al aceluia. Din cauza lungii amânări a procesului, el a fost aşa timp de doi ani, timp în care el a predicat evanghelia şi a deschis scripturile înaintea oamenilor care au venit să-l asculte şi a scris mai multe epistole către biserici din locuri îndepărtate.După ce s-a achitat cu fidelitate şi în mod deplin de îndatorirea lui faţă de iudei, poporul favorizat de Dumnezeu, el s-a adresat neamurilor, sigur, însă fără a-i exclude pe iudei. Uşa lui era deschisă de dimineaţa până seara pentru toţi cei care doreau să vină să audă marile adevăruri ale creştinismului. Şi, în unele privinţe, el nu a avut ocazii mai bune, din vreme ce era sub protecţia romanilor şi iudeilor nu le era permis să-l atace.Efectele predicării lui Pavel, prin binecuvântarea Domnului, s-au arătat curând. Gărzile romane, casa Cezarului şi alte locuri au fost binecuvântate prin intermediul lui. „Vreau dar să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în care sunt s-au întors mai degrabă spre înaintarea Evangheliei; astfel că lanţurile mele s-au arătat ca fiind în Hristos, în tot pretoriul şi în toate celelalte locuri”, le scria el filipenilor (1:12-13). Şi apostolul mai spunea: „Vă salută toţi sfinţii şi mai ales cei din casa Cezarului” (4:22). S-ar părea că binecuvântările s-au manifestat întâi în pretoriu sau printre gărzile pretoriene. „Lanţurile mele s-au arătat … în tot pretoriul”, adică în locul unde erau în garnizoană trupele. Evanghelia gloriei, pe care o predica Pavel, a fost auzită de toată tabăra. Chiar şi amabilul prefect Burrus şi prietenul lui, Seneca, tutorele lui Nero, se poate să fi auzit evanghelia harului lui Dumnezeu. Manierele pline de curtoazie ale lui Pavel şi abilităţile lui, atât cele fireşti cât şi cele dobândite, erau bune să atragă atât pe omul politic cât şi pe filozof. Faptul că el a fost acolo timp de doi ani întregi le-a dat multe ocazii.Putem spune că el ajunsese să cunoască personal aproape toată garda. Cu fiecare schimbare a gărzii se deschidea mai larg uşa pentru evanghelie. Fiind mereu legat de unul dintre soldaţi, care era paznicul lui şi paznicii schimbându-se după un timp, el a ajuns să-i cunoască pe mulţi, şi cu ce iubire şi sârguinţă şi elocvenţă fierbinte trebuie să le fi vorbit despre Iisus şi cât de mult aveau ei nevoie de El! Dar trebuie să aşteptăm dimineaţa primei învieri ca să putem vedea rezultatele predicării lui Pavel acolo. Acea zi le va arăta, iar Dumnezeu va avea toată gloria.Apostolul ne face cunoscut că evanghelia a pătruns chiar şi în palat: erau sfinţi în casa Cezarului. Creştinismul a fost sădit chiar între zidurile palatului imperial şi „în toate locurile”. Da, istoricul sacru scrie „în toate locurile”, în cetatea imperială şi în jurul ei, astfel încât succesul evangheliei trebuie să fie atribuit şi eforturilor altora ca şi îndemnurilor neostenite ale marelui apostol aflat în captivitate.

40: Scalvul fugar Onisim: Dar dintre toţi cei pe care Domnul i-a făcut să se convertească prin lucrarea apostolului în lanţuri, niciunul nu pare să-I fi câştigat mai mult inima decât sărmanul sclav fugar Onisim. Ce frumos tablou al puterii, smereniei şi blândeţii dragostei divine în inimă, care lucrează prin Duhul şi străluceşte atât de dulce în toate detaliile vieţii individuale! Succesul apostolului în palatul imperial nu l-a făcut să fie mai puţin interesat de un tânăr ucenic din cea mai de jos clasă socială. Nu exista pătură socială mai depravată decât aceea a sclavilor, şi ce trebuie să fi fost cei care se asociau cu un sclav fugar într-o cetate a dezmăţului? Dar tocmai din aceste adâncimi a fost atras Onisim de mâna nevăzută a iubirii eterne. Calea lui s-a încrucişat cu ce a apostolului, a auzit evanghelia, a fost convertit s-a dedicat imediat Domnului şi slujirii Lui şi a găsit în Pavel un prieten şi un frate, dar şi un conducător şi învăţător. Şi acum strălucesc virtuţile şi valorile creştinismului şi cele mai frumoase aplicaţii ale harului lui Dumnezeu faţă de un sărman sclav fugar nenorocit.Văzând ceva atât de nou la Roma ne putem întreba ce este creştinismul şi care este originea lui. Oare la picioarele lui Gamaliel a învăţat Pavel să iubească aşa? Nu, cititorule, ci la picioarele lui Iisus. Dacă ar fi dat Domnul ca elocventul istoric care a scris „Declinul şi căderea Imperiului roman” ar fi pătruns această scenă şi ar fi învăţat valoarea ei, în loc să batjocorească şi să ridiculizeze creştinismul! Dacă cugetăm un moment la lucrările apostolului în acea perioadă, la vârsta lui, la infirmităţile lui, la împrejurările în care se afla (ca să nu mai vorbim despre subiectele înalte şi de marile fundamente ale adevărurilor care îi preocupau mintea), putem admira harul care se poate manifesta în fiecare detaliu al relaţiei dintre stăpân şi sclav şi încă cu atâta grijă în fiecare aspect. Scrisoarea pe care a trimis-o prin Onisim stăpânului său, pe care îl prejudiciase, este cu siguranţă cea mai emoţionantă care a fost scrisă vreodată. Privind-o pur şi simplu ca atare, nu ştim dacă să admirăm mai mult căldura şi sinceritatea afecţiunilor sau delicateţea şi justeţea gândurilor sau sublima demnitate care răzbate din toată epistola.Ne vom referi acum, pe scurt, la:

41: Scrisorile din timpul captivităţii: Nu există absolut nicio îndoială că epistolele către Filimon, Coloseni, Efeseni şi Filipeni au fost scrise spre sfârşitul perioadei de captivitate a lui Pavel la Roma deoarece în fiecare dintre ele face referire la lanţurile lui şi în mod repetat la speranţa că va fi eliberat. În afară de aceasta, trebuia mult timp ca vestea despre captivitatea lui la Roma să ajungă la filipenii atât de plini de afecţiune şi apoi ei să-i trimită un ajutor.Se presupune că primele trei au fost scrise cu câtva timp înaintea epistolei către filipeni. O chestiune imediată care a fost cauza pentru aceasta este descrisă de apostol în epistola lui către ei: „pe el deci sper să-l trimit îndată ce voi vedea ce va fi cu mine, dar am încredere în Domnul că şi eu voi veni curând” (2:23-24). Primele trei epistole probabil, că au fost scrise cam prin primăvara anului 62 şi trimise prin Tihic şi Onisim, iar ultima în toamnă, trimisă prin Epafrodit.Epistola către evrei se presupune că a fost scrisă cam în aceeaşi perioadă şi toate considerentele duc la concluzia că Pavel este acela care a scris-o. Expresia din încheierea epistolei „cei din Italia vă salută” pare să indice în mod hotărâtor unde se afla scriitorul când a scris-o, iar următoarele pasaje par să indice clar perioada: „să ştiţi că fratele nostru Timotei a fost eliberat, cu care, dacă vine curând, vă voi vedea”. Comparaţi aceasta cu ceea ce le-a scris filipenilor: „Dar sper în Domnul Iisus să vi-l trimit în curând pe Timotei … de îndată ce voi şti ce va fi cu mine. Dar am încredere în Domnul că voi veni eu însumi curând”. Nu ne putem îndoi că aceste pasaje au fost scrise de aceeaşi pană cam în aceeaşi perioadă şi că se referă la aceleaşi intenţii. Totuşi nu insistăm asupra acestui aspect. Oricum, este evident un lucru, şi anume că epistola a fost scrisă de Pavel înainte de distrugerea Ierusalimului în anul 70, din vreme ce templul încă mai exista şi închinarea se desfăşura acolo netulburată (comparaţi 8:4; 9:25, 10:11, 13:10-13).

42: Achitarea şi eliberarea lui Pavel: După o patru ani de captivitate, petrecuţi parte în Iudeea şi parte la Roma, apostolul a fost din nou în libertate. Nu avem niciun fel de date cu privire la desfăşurarea procesului său sau la temeiul pentru care a fost achitat. Istoricul sacru ne spune că a locuit timp de doi ani într-o casă pe care o închiriase, dar nu spune ce a urmat după acea perioadă. A urmat oare condamnarea la moarte a apostolului sau achitarea şi eliberarea? Aceasta este întrebarea care se pune, şi singurul răspuns cert îl putem deduce din epistolele pastorale. Întâia epistolă către Timotei şi Epistola către Tit par să fi fost scrise cam în aceeaşi perioadă, iar a doua epistolă către Timotei ceva mai târziu.Considerăm, după cum admit toţi cei competenţi să decidă asemenea chestiuni, că Pavel a fost achitat şi a petrecut câţiva ani călătorind, având toată libertatea, înainte ca să fie din nou închis şi condamnat. Şi, deşi este dificil să urmărim paşii apostolului în acea perioadă, putem totuşi trage câteva concluzii din aceste epistole fără a intra în domeniul speculaţiilor. Cel mai probabil a călătorit rapid şi a vizitat multe locuri. Pe parcursul îndelungii perioade cât a fost în captivitate, vrăjmaşii lui au făcut mult rău în bisericile care au fost întemeiate prin lucrarea lui. Ele aveau nevoie de prezenţa lui, de sfatul lui şi de încurajarea lui. Şi, din ceea ce ştim despre energia şi zelul lui, suntem siguri că nu a precupeţit niciun efort ca să le viziteze.

43: Plecarea lui Pavel din Italia – mai multe posibile desfășurări:

1. Când le-a scris romanilor, înainte de a fi fost închis, Pavel şi-a exprimat intenţia de a trece pe la Roma şi a merge în Spania. „Când ar fi să merg în Spania voi veni la voi”. Şi apoi: „după ce voi sfârşi aceasta … voi porni spre Spania trecând pe la voi” (15:24,28). Unii consideră că el a mers în Spania imediat după ce a fost eliberat, cea mai importantă probă în sprijinul acestei ipoteze o furnizează Clement, un tovarăş de lucrare menţionat în Filipeni 4:3, despre care se spune că a fost mai târziu episcop al Romei. El a scris că Pavel a predicat evanghelia în est şi în vest şi că a dat învăţătură în toată lumea (ceea ce, nu ne îndoim, înseamnă în tot Imperiul Roman) şi că a mers în vestul extrem, ceea ce înseamnă Spania. Din vreme ce Clement a fost discipol al lui Pavel şi colaborator al lui, mărturia lui este demnă de respect, deşi ea nu este scriptură şi nu este conclusivă în sine.

2. Din scrisorile de mai târziu ale lui Pavel s-ar părea că el îşi schimbase planurile şi că renunţase la ideea de a merge în Spania, cel puţin pentru un timp. Aceasta deducem în principal din epistolele către Filimon şi către Filipeni. Celui dintâi i-a scris: „Dar totodată pregăteşte-mi şi un loc de găzduire, pentru că sper că, prin rugăciunile voastre, vă voi fi dăruit” (Filimon 22). El i-a dat să înţeleagă lui Filimon să se aştepte ca el să vină în persoană. Filipenilor, spunându-le de Timotei, a adăugat: „Pe el deci sper să-l trimit îndată ce voi vedea ce va fi cu mine; dar am încredere în Domnul că şi eu voi veni curând” (2:19,23,24). Din aceste pasaje rezultă destul de clar ce intenţiona să facă apostolul şi iubitul lui Timotei. Este evident că apostolul îşi propusese să-l trimită pe Timotei la Filipi de îndată ce avea să se fi încheiat acea încercare şi să rămână în Italia până când avea să se întoarcă Timotei cu veşti despre situaţia lor.

3. Este destul de rezonabil să gândim că Pavel a vizitat bisericile din Asia Mică, şi pe unele dintre cele care nu-i văzuseră faţa în carne. Unii gândesc că, după ce şi-a îndeplinit obiectivele misiunii în Asia Mică, el a întreprins călătoria în Spania, la care se gândise demult, dar nu avem informaţii de încredere în această privinţă şi speculaţiile nu au nicio valoare.

4. O altă teorie este că el a plecat din Italia direct în Iudeea, şi de acolo a mers la Antiohia, în Asia Mică şi Grecia. Această ipoteză ar avea ca argumente în principal Evrei 13:23-24: „Să ştiţi că fratele nostru Timotei a fost eliberat, cu care, dacă vine curând, vă voi vedea … Cei din Italia vă salută”. De asemenea, se presupune că, în timp ce aştepta la Puteoli să se îmbarce, imediat după sosirea lui Timotei, apostolul a primit veşti că la Ierusalim se pornise o mare persecuţie împotriva creştinilor. Acea veste tristă a întristat atât de mult inima lui Pavel încât el a scris atunci Epistola către evrei. Şi, la scurt timp după aceea, a sosit Timotei, şi Pavel şi tovarăşii lui au mers în Iudeea.

44: Locurile pe care le-a vizitat Pavel în timpul cât a fost liber: După ce am menţionat diferitele teorii pe care le poate cerceta cititorul vom trece la a vedea locurile pe care Pavel menţionează în epistole că le-a vizitat.

1. La câtva timp după ce a părăsit Roma, Pavel şi tovarăşii săi trebuie să fi vizitat Asia Mică şi Grecia. „Aşa te-am rugat când mergeam spre Macedonia, să rămâi în Efes, ca să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii învăţături străine” (1:3). Simţind oarece nelinişte cu privire la fiul lui, Timotei, şi greutatea responsabilităţilor pe care le avea în acea poziţie la Efes, i-a trimis din Macedonia o scrisoare de încurajare, mângâiere şi care să-i dea autoritate – Întâia epistolă către Timotei.

2. Ceva mai târziu după acestea, Pavel a vizitat insula Creta împreună cu Tit şi l-a lăsat acolo pe Tit. Foarte curând după aceea i-a scris lui Tit o scrisoare de îndrumare şi autoritate – Epistola către Tit. Timotei şi Tit pot fi consideraţi delegaţi sau reprezentanţi ai apostolului. „Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să pui în ordine mai departe cele rămase neorânduite şi să rânduieşti bătrâni în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit” (Tit 1:3).

3. Pavel intenţiona să ierneze într-un loc numit Nicopolis. „Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, străduieşte-te să vii la mine, la Nicopole, pentru că acolo m-am hotărât să iernez” (Tit 3:12).

4. El a vizitat Troa, Corint şi Milet. „Când vii, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, şi cărţile, mai ales pergamentele” (4:13). „Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet” (4:20).

45: A doua întemniţare a lui Pavel la Roma: Se presupune că el a fost arestat la Nicopolis (unde intenţionase să ierneze) şi că de acolo a fost dus ca prizonier la Roma. Alţii presupun că, după ce a iernat la Nicopolis şi a vizitat locurile de care am amintit, s-a întors la Roma în libertate şi a fost arestat în timpul persecuţiei de sub Nero şi aruncat în închisoare.Nu avem date clare cu privire la acuzaţia care s-a adus împotriva apostolului când a fost arestat. Persecuţia generală împotriva creştinilor se dezlănţuise şi se desfăşura cu maximum de severitate. Apostolul era tratat ca un răufăcător, ca un criminal de drept comun: „sufăr răul până la lanţuri, ca un răufăcător”. Era ceva complet diferit de lanţurile din prima lui captivitate, când a locuit într-o casă închiriată.Credem că Alexandru din Efes a fost cumva implicat în arestarea lui. El a fost fie unul dintre acuzatori, fie cel puţin martor împotriva lui. „Alexandru, meşterul arămar, a arătat multă răutate faţă de mine”, îi scria el lui Timotei. Cu zece ani mai înainte el îi fusese vrăjmaş pe faţă în Efes (Fapte 19). Se poate ca atunci să fi căutat să se răzbune dându-i prefectului informaţii împotriva apostolului. Din avertismentul pe care i-l dă lui Timotei este clar că era acelaşi Alexandru din Efes: „păzeşte-te şi tu de el” (4:14-15).În timpul primei captivităţi a lui Pavel, care a fost îndelungată, el a fost înconjurat de mulţi din cei mai vechi şi scumpi tovarăşi, despre care el spune că erau „împreună-lucrători” şi „închişi împreună cu mine”. Prin intermediul acestor mesageri ai lui, deşi era legat şi trebuia să stea într-un loc, el ţinea continuu legătura cu prietenii din tot imperiul şi cu bisericile dintre neamuri care nu-i văzuseră faţa în trup. Dar a doua captivitate era într-un contrast complet cu cea dinainte. El se despărţise de tovarăşii lui obişnuiţi. Erast rămăsese la Corint, pe Trofim îl lăsase bolnav la Milet, Tit plecase în Dalmaţia, Crescens în Galatia, Tihic fusese trimis la Efes, iar Dima cel căldicel îl părăsise „iubind veacul de acum”. Apostolul era aproape complet singur. „Numai Domnul a fost cu mine”, spune apostolul. Domnul s-a gândit la inima slujitorului său părăsit şi rămas singur. O rază strălucitoare ca dintr-un izvor de dragoste străluceşte din temniţa întunecată şi groaznică. Unul a fost credincios când toţi l-au părăsit şi nu s-a ruşinat de lanţurile apostolului. Cât de deosebit de dulce şi înviorător pentru inima apostolului trebuie să fi fost atunci slujirea lui Onisifor! Este ceva care nu poate fi uitat niciodată. Onisifor şi casa lui – pe care Pavel o leagă de el – va rămâne în amintire pentru totdeauna şi va culege roadele curajului său şi dăruirii pentru apostol pentru veșnicie. „Am fost în închisoare şi M-aţi vizitat” (25:31-46).Nu avem informaţii de încredere cu privire la procesul lui Pavel. Cel mai probabil în primăvara anului 66 sau în 67 Nero s-a aşezat pe scaunul de judecător, înconjurat de juraţi şi de garda imperială şi Pavel a fost adus în tribunal. Avem toate motivele să credem că erau strânse mari mulţimi amestecate de iudei şi neamuri. Apostolul a mai stat încă odată înaintea lumii şi a mai avut încă odată ocazia de a proclama înaintea tuturor neamurilor pentru ce era el întemniţat – „să audă toate neamurile”. Împăraţi şi senatori, prinţi şi nobili şi toţi cei mari de pe pământ trebuie să audă evanghelia glorioasă a harului lui Dumnezeu. Tot ceea ce a făcut vrăjmaşul a devenit o mărturie pentru numele lui Iisus. Cei care altfel ar fi fost inaccesibili au auzit evanghelia predicată cu putere de sus.Suntem bucuroşi să mai zăbovim asupra acestei scene minunate. Niciodată nu mai fusese un asemenea martor şi o asemenea mărturie în tribunalul lui Nero. Este nespus de adâncă înţelepciunea lui Dumnezeu, care a făcut ca toate eforturile vrăjmaşului să conducă la o asemenea mărturie, în timp ce iubirea şi harul Lui strălucesc nespus de mult în evanghelie pentru toate clasele sociale. Apostolul însuşi stârneşte admiraţia noastră. Deşi în acel moment inima lui era zdrobită de infidelitatea bisericii, el a stat tare în Domnul şi în puterea Lui. Deşi fusese părăsit de oameni, Domnul a stat alături de el şi l-a întărit. El a avut o ocazie să vorbească despre Iisus, despre moartea şi învierea Lui, pentru ca mulţimea păgână să audă evanghelia. Vârsta lui, infirmităţile lui, înfăţişarea lui venerabilă şi braţul lui înlănţuit au adâncit impresia produsă de elocvenţa lui. Din fericire, avem scris chiar de pana lui ceva despre prima lui înfăţişare în tribunal. „La întâia mea apărare, nimeni n-a stat cu mine, ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în seamă! Dar Domnul a stat lângă mine şi m-a întărit, pentru ca, prin mine, să fie împlinită predicarea şi toate neamurile să audă; şi am fost scăpat din gura leului” (4:16-17).

46: Martiriul lui Pavel: Deşi nu avem niciun fel de relatare despre a doua şedinţă a procesului său, avem toate motivele să credem că a urmat repede după prima şi că s-a încheiat cu condamnarea lui la moarte. Cea de-a doua epistolă către Timotei consemnează în mod divin ceea ce se petrecea în mintea lui în acel timp: marea lui preocupare pentru adevăr şi biserica lui Dumnezeu; tandreţea lui patetică faţă de sfinţi, şi mai ales faţă de iubitul lui fiu Timotei. Speranţa lui triumfătoare în perspectiva imediată a martiriului poate fi exprimată bine numai prin propriile lui cuvinte: „Sunt deja turnat ca o jertfă de băutură şi timpul plecării mele a venit. M-am luptat lupta cea bună, am terminat alergarea, am păzit credinţa; de acum îmi este pusă înainte cununa dreptăţii, pe care mi-o va da Domnul, dreptul Judecător, în ziua aceea; şi nu numai mie, ci şi tuturor celor care iubesc arătarea Sa” (4:4-6).Tribunalul lui Nero este pierdut din vedere şi moartea în cea mai violentă formă nu îl înspăimântă absolut deloc. Hristos în glorie este obiectivul ochilor şi inimii sale şi sursa lui de bucurie şi putere.
Lucrarea lui s-a încheiat şi truda lui lua sfârşit. Deşi era întemniţat şi sărac, deşi era bătrân şi respins, el era bogat în Domnul: Îl avea pe Hristos şi în El avea toate lucrurile. Iisus, Cel pe care Îl văzuse în glorie la începutul cursei sale şi care îl făcuse să treacă prin toate încercările şi truda pentru evanghelie, era acum al lui şi era coroana lui. Tribunalul nedrept al lui Nero şi sabia pătată de sânge a călăului erau pentru Pavel doar mesagerii păcii care veniseră să pună capăt drumului său lung şi obositor şi să-l introducă în prezenţa lui Iisus în glorie. Venise acum timpul ca Iisus, care-l iubea, să-l ia la Sine. A luptat până la capăt lupta cea bună a evangheliei şi şi-a încheiat cursa: mai rămâne numai ca să fie încununat atunci când Domnul, Judecătorul drept, Se va arăta în glorie.Avem mai multe mărturii concurente din antichitate că Pavel a suferit martiriul în timpul persecuţiei sub Nero, cel mai probabil în anul 67. Fiind cetăţean roman, el a fost decapitat în loc să fie biciuit şi crucificat sau expus la torturile îngrozitoare inventate atunci pentru creştini. Ca şi Stăpânul lui, el a suferit „afară din tabără”. Locul unde se presupune că a fost martirizat este pe drumul spre Ostia, la aproape două mile distanţă de zidurile cetăţii. Acolo s-a executat ultimul act al cruzimii omeneşti şi marele apostol a ajuns să fie „absent din trup şi împreună cu Domnul”. Duhul lui fierbinte şi fericit a fost eliberat din acel trup slab şi suferind şi dorinţa cea mare a inimii lui s-a împlinit: „să plec şi să fiu împreună cu Hristos este mult mai bine”.

47: Tabel cronologic al vieţii lui Pavel:

36 – Convertirea lui Saul din Tars (Fapte 9); 36-39 – La Damasc predică în sinagogă, merge apoi în Arabia, după care revine la Damasc. Fuga din Damasc. Prima lui vizită la Ierusalim, la trei ani după convertirea lui. Apoi a mers la Tars (Fapte 9:23-26, 1:18); 39-40 – Perioadă de linişte pentru bisericile din Iudeea (Fapte 9:31); 40-43 – Pavel predică evanghelia în Siria şi Cilicia (1:21). O periodă a cărei durată nu este sigură. Probabil că în acea perioadă a trecut prin cea mai mare parte a pericolelor şi suferinţelor despre care le spune corintenilor (11). Este adus de Barnaba de la Tars la Antiohia şi stă acolo un an, înainte de foamete (Fapte 11:26); 44 – A doua vizită a lui Pavel la Ierusalim, aducând colecta (Fapte 11:30); 45 – Pavel revine la Antiohia (Fapte 12:25); 46-49 – Prima călătorie misionară a lui Pavel împreună cu Barnaba. Merge în Cipru, Antiohia Pisidiei, Iconium, Listra şi Derbe şi apoi se întoarce la Antiohia trecând prin aceleaşi locuri. Au rămas mult timp la Antiohia. Disensiuni şi dispute pe tema circumciziei (Fapte 13, Fapte 14 , Fapte 15:1-2); 50 – A treia vizită a lui Pavel la Ierusalim, la paisprezece ani după convertirea lui  (2:1). A participat la consiliul de la Ierusalim (Fapte 15). Întoarcerea la Antiohia a lui Pavel şi Barnaba împreună cu Iuda şi Sila (Fapte 15:32-35); 51 – A doua călătorie misionară a lui Pavel împreună cu Sila şi Timotei. A plecat din Antiohia şi a mers prin Siria, Cilicia, Derbe, Listra, Frigia, Galatia şi Troa. Luca a însoţit ceata apostolului (Fapte 16:10); 52 – Pătrunderea evangheliei în Europa (Fapte 16:11-13). Pavel vizitează Filipi, Tesalonic, Bereea, Atena şi Corint. A petrecut un an şi şase luni la Corint (Fapte 18:11). A scris prima epistolă către tesaloniceni; 53 – A scris a doua epistolă către tesaloniceni. A părăsit Corintul şi a mers la Efes (Fapte 18:18-19); 54 – A patra vizită a lui Pavel la Ierusalim la sărbătoare. A revenit la Antiohia; 54-56 – A treia călătorie misionară a lui Pavel. A plecat din Antiohia şi a vizitat Galatia şi Frigia, ajungând la Efes, unde a stat doi ani şi trei luni. Pavel i-a separat pe ucenici de sinagoga iudeilor (Fapte 19:8,10). A scris epistola către Galateni; 57 – (Primăvara) A scris întâia epistolă către corinteni. Tulburarea de la Efes. Pavel a plecat în Macedonia (Fapte 19:23, Fapte 20:1). (Toamna) A scris a doua epistolă către corinteni (1:8; 2:13,14; 7:5; 9:1). Pavel a vizitat Iliria, a mers la Corint şi a iernat acolo (15:19, 16:6); 58 – (Primăvara) A scris epistola către Romani (15:25-28, 16:21-23, Fapte 20:4). Pavel a pelcat de la Corint, a trecut prin Macedonia, a plecat de la Filipi, a predicat la Troa, le-a vorbit la Milet bătrânilor din Efes şi a vizitat Tir şi Cezareea (Fapte 20; Fapte 21:1-14); 58-60 – A cincea vizită a lui Pavel la Ierusalim, înainte de Cincizecime. A fost arestat în Templu şi adus înaintea lui Anania şi a Sinedriului. A fost trimis de Lisias la Cezareea, unde a fost ţinut în lanţuri doi ani; 60 – Pavel a fost audiat de Felix şi Festus. A făcut apel la Cezar şi a predicat înaintea lui Agripa şi Berenice şi a oamenilor din Cezareea. (Toamna) Pavel a navigat spre Italia. (Iarna) Naufragiul la Malta (Fapte 27); 61 – (Primăvara) A sosit la Roma şi a locuit timp de doi ani într-o casă închiriată; 62 – (Primăvara) A scris epistolele către Filimon, coloseni şi efeseni. (Toamna) A scris epistola către Filipeni; 63 – (Primăvara) Pavel a fost achitat şi eliberat. A scris, probabil, epistola către evrei. Pavel a făcut altă călătorie. Avea intenţia de a vizita Asia Mică şi Grecia (Filimon 22, 2:24); 64 – A vizitat Creta şi l-a lăsat acolo pe Tit. L-a îndemnat pe Timotei să rămână la Efes. A scris Întâia epistolă către Timotei şi Epistola către Tit; 64-67 – A intenţionat să ierneze la Nicopolis (Tit 3:12). A vizitat Troa, Corint şi Milet (4:13-20). A fost arestat şi trimis la Roma. A rămas singur, fiind părăsit de toţi. Din vechii lui tovarăşi, numai Luca a rămas cu el. A scris a doua epistolă către Timotei, probabil nu cu mult timp înainte de moartea lui. Se presupune în general că aceste călătorii şi evenimente acoperă o perioadă de cam trei ani; 67 – Martiriul lui Pavel.

CARTEA „FAPTELE APOSTOLILOR”. COMENTARIU. Partea a unsprezecea.

CARTEA „FAPTELE APOSTOLILOR”. COMENTARIU. Partea a unsprezecea

„Să se facă voia Domnului!” Ferm hotărât să înfăptuiască voința lui Dumnezeu, Pavel merge la Ierusalim – Faptele 21:1-17:

 Iată că a sosit și momentul plecării din Milet. Cât de greu le este lui Pavel și lui Luca să se despartă de bătrânii din Efes, pe care-i îndrăgesc nespus! Cei doi misionari au urcat deja pe puntea corabiei. Au la ei tot ce le trebuie pentru drum, precum și ajutoarele strânse pentru creștinii săraci din Iudeea. De-abia așteaptă ca aceste ajutoare să ajungă la frații lor, care au atâta nevoie de ele! Un vânt blând umflă pânzele, iar vasul se îndepărtează încet de cheiul forfotind de lume. Pavel, Luca și cei șapte frați creștini care-i însoțesc privesc fețele triste ale prietenilor lor rămași pe țărm (Fap. 20:4, 14, 15). Le fac cu mâna în semn de rămas-bun până când nu-i mai zăresc deloc. Pavel a colaborat strâns cu bătrânii din Efes aproximativ trei ani. Însă acum, îndrumat de Duhul Sfânt, se îndreaptă spre Ierusalim, deși este conștient că acolo va fi în pericol. Puțin mai înainte, el le-a spus acelor frați: „Obligat/Împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Știu doar că, din oraș în oraș, Duhul Sfânt îmi depune mărturie întruna, spunând că mă așteaptă lanțuri și necazuri” (Fap. 20:22, 23). Pavel se simte „obligat de Duhul” să meargă la Ierusalim. Într-adevăr, el este animat de sentimentul datoriei, dar și de dorința de a se supune îndrumării Duhului Sfânt. Își iubește viața, însă lucrul cel mai important pentru el este înfăptuirea voinței lui Dumnezeu.

Au trecut „în dreptul insulei Cipru” (Faptele 21:1-3): Corabia pe care s-au îmbarcat Pavel și tovarășii săi „a mers drept înainte”, cu alte cuvinte a mers cu vânt din pupă, până la Cos, unde au ajuns în aceeași zi (Fap. 21:1). Se pare că aici au ancorat peste noapte, după care au pornit spre Rodos și Patara. La Patara, situată pe coasta sudică a Asiei Mici, frații s-au îmbarcat pe un vas mare de mărfuri, care i-a dus direct la Tir, în Fenicia. În drumul lor, au trecut „prin dreptul insulei Cipru, pe care au lăsat-o în urmă pe stânga” (Fap. 21:3). De ce menționează Luca acest detaliu? Probabil că, atunci când au trecut pe lângă Cipru, Pavel le-a arătat celorlalți insula și le-a povestit unele experiențe pe care le-a avut acolo. Cu aproximativ nouă ani mai înainte, în prima sa călătorie misionară, Pavel, împreună cu Barnaba și Ioan Marcu îl întâlniseră pe această insulă pe vrăjitorul Elima, care s-a împotrivit lucrării lor (Fap. 13:4-12). Amintindu-și cele întâmplate, Pavel s-a simțit probabil încurajat și întărit pentru a face față încercărilor care-l așteptau.

„I-am căutat pe discipoli și … i-am găsit” (Faptele 21:4-9): Pavel a apreciat fraternitatea creștină și a fost dornic să stea în compania fraților de credință. Ce au făcut el și însoțitorii săi când au ajuns la Tir? Luca scrie: „I-am căutat pe discipoli și i-am găsit” (Fap. 21:4). Știind că în Tir existau creștini, călătorii i-au căutat și probabil au stat la ei. Când vorbește despre cele șapte zile petrecute în Tir, Luca menționează un lucru care la prima vedere ne-ar putea nedumeri: „Dar (frații din Tir), prin intermediul Duhului Sfânt, i-au spus de mai multe ori lui Pavel să nu intre în Ierusalim” (Fap. 21:4). Să înțelegem din aceste cuvinte că Domnul dorea acum ca Pavel să meargă în altă parte? Îl avertiza cumva să nu se ducă la Ierusalim? Nu. Duhul Sfânt nu i-a arătat lui Pavel că nu trebuia să meargă la Ierusalim, ci doar că acolo îl așteptau suferințe. Atunci cum se explică cuvintele din Faptele 21:4? Se pare că, prin Duhul Sfânt, frații din Tir înțeleseseră bine că Pavel avea să întâmpine necazuri la Ierusalim. Însă, îngrijorați pentru el, l-au îndemnat să nu urce acolo. Dorința lor de a-l ocroti pe Pavel de iminentul pericol era cât se poate de firească. Dar Pavel era hotărât să înfăptuiască voința Domnului și și-a continuat drumul (Fap. 21:12).Probabil că exprimările de îngrijorare ale fraților i-au adus aminte lui Pavel de reacția discipolilor lui Iisus când acesta le-a spus că va merge la Ierusalim, va suferi multe lucruri și va fi omorât. Orbit de sentimente, Petru i-a zis atunci lui Iisus: „Fii bun cu tine însuți, Doamne! Nu vei avea deloc soarta aceasta”. Dar Iisus i-a răspuns: „Înapoia mea, Satan! Tu ești o piatră de poticnire pentru mine, fiindcă n-ai gândurile lui Dumnezeu, ci ale oamenilor” (Mat. 16:21-23). Iisus a fost hotărât să urmeze calea de sacrificiu pe care i-o trasase Dumnezeu-Tatăl. La fel era și Pavel. Frații din Tir, asemenea apostolului Petru, aveau cele mai bune intenții, însă nu înțeleseseră care era voința lui Dumnezeu.Astăzi mulți aleg să fie buni cu ei înșiși, urmând calea minimei rezistențe. Oamenii caută de regulă o religie „confortabilă”, care să pretindă cât mai puțin de la ei. Dar Iisus ne-a îndemnat să avem o cu totul altă atitudine. El le-a spus discipolilor săi: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se renege pe sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze neîncetat” (Mat. 16:24). Într-adevăr, faptul de a-l urma pe Iisus este calea înțelepciunii, calea cea bună, însă nu și calea ușoară!Pavel, Luca și ceilalți însoțitori ai lor trebuiau să pornească din nou la drum. Despărțirea de frații din Tir a fost emoționantă. Din descrierea pe care o face Luca înțelegem că aceștia aveau o afecțiune profundă față de Pavel și că îl susțineau din toată inima. Astfel, bărbați, femei și copii i-au însoțit pe Pavel și pe ceilalți creștini până la țărm. Au îngenuncheat cu toții și s-au rugat, după care și-au luat rămas-bun. Apoi, Pavel, Luca și ceilalți tovarăși de drum s-au îmbarcat pe o corabie și au mers la Ptolemaida. Acolo s-au întâlnit cu alți frați și au rămas la ei o zi (Fap. 21:5-7).Potrivit relatării lui Luca, Pavel și ceilalți au pornit apoi spre Cezareea.a Acolo au găsit găzduire „în casa lui Filip evanghelistul” (Fap. 21:8). Cât de mult trebuie să se fi bucurat ei să-l vadă pe Filip! Cu aproximativ 20 de ani mai înainte, acest frate fusese numit de apostoli să ajute la distribuirea hranei în Biserica Creștină nou-înființată din Ierusalim. Filip era un predicator zelos de mulți ani. În perioada când discipolii fuseseră nevoiți să fugă din Ierusalim din cauza persecuției, el s-a dus să predice în Samaria. Mai târziu, i-a predicat eunucului etiopian și l-a botezat (Fap. 6:2-6; 8:4-13, 26-38). Ce activitate bogată a avut Filip în toți acești ani!Filip nu-și pierduse zelul pentru predicare. Stabilit acum în Cezareea, el continua să predice cu sârguință, lucru care reiese din faptul că Luca îl numește „evanghelistul”. El avea patru fiice care profețeau, ceea ce dovedește că ele urmaseră exemplul tatălui lor (Fap. 21:9). Cu siguranță, Filip depusese multe eforturi pentru a-și zidi familia pe plan spiritual. În fiecare loc unde s-a oprit, Pavel i-a căutat pe frați și a stat împreună cu ei. Desigur, frații locali i-au primit cu ospitalitate pe acest misionar și pe însoțitorii lui. Vizitele lor au fost ocazii de „încurajare reciprocă” (Rom. 1:11, 12).

SUPLIMENTAR: 1. CEZAREEA, CAPITALA PROVINCIEI ROMANE IUDEEA: În perioada la care se referă cartea Faptele, Cezareea era capitala provinciei romane Iudeea și reședința guvernatorului acesteia. Tot aici se afla baza militară a trupelor romane din această provincie. Orașul a fost construit de Irod cel Mare, care i-a dat numele în onoarea lui Cezar August. În Cezareea existau toate edificiile specifice orașelor elenistice păgâne ale vremii: un templu dedicat „divinului” Cezar, un teatru, un hipodrom și un amfiteatru. Majoritatea locuitorilor orașului erau neevrei.Cezareea era, de asemenea, un oraș-port fortificat. Aici fusese construit un dig uriaș întrucât, altfel, coasta ar fi fost improprie pentru acostarea vaselor. Ambițiosul Irod dorea ca noul complex portuar, numit Sebastos (termenul grecesc pentru August), să fie un centru al comerțului din estul Mediteranei, care să rivalizeze cu Alexandria. Deși nu a atins niciodată măreția Alexandriei, Cezareea a fost un oraș important pentru comerțul internațional datorită poziției sale strategice pe unele rute comerciale principale.În Cezareea a predicat evanghelistul Filip, care se pare că a locuit aici cu familia sa (Fap. 8:40; 21:8, 9). Tot aici a locuit și centurionul roman Corneliu, care s-a convertit la creștinism (Fap. 10:1).Apostolul Pavel a fost la Cezareea de mai multe ori. La scurt timp după convertirea sa, când dușmanii lui au pus la cale să-l omoare, discipolii l-au dus imediat pe noul lor frate la Cezareea, aflată la aproximativ 90 km de Ierusalim; de aici acesta s-a îmbarcat spre Tars. Pavel a mai trecut prin portul Cezareii în drum spre Ierusalim, atât la sfârșitul celei de-a doua, cât și la sfârșitul celei de-a treia călătorii misionare (Fap. 9:28-30; 18:21, 22; 21:7, 8). Tot în Cezareea a fost ținut închis doi ani în palatul lui Irod, unde le-a putut depune mărturie lui Felix, lui Festus și lui Agripa. De aici s-a îmbarcat în cele din urmă spre Roma (Fap. 23:33-35; 24:27-25:4; 27:1).

2. POT FEMEILE SĂ-I ÎNVEȚE PE ALȚII DIN SCRIPTURI? Iisus le-a poruncit continuatorilor săi să predice vestea bună și să facă discipoli (Mat. 28:19, 20; Fap. 1:8). Misiunea de a predica vestea bună le-a fost încredințată tuturor creștinilor, bărbați sau femei, băieți sau fete. Acest lucru reiese clar din profeția consemnată în Ioel 2:28, 29, care, așa cum a arătat apostolul Petru, a avut o împlinire la Penticosta/Cincizecimea din 33 d.H.: „În zilele din urmă, spune Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice fel de carne/trup, iar fiii și fiicele voastre vor profeți. Și chiar și peste sclavii Mei și peste sclavele Mele voi turna din Duhul Meu în zilele acelea și ei vor profeți” (Fap. 2:17, 18). În plus, am văzut deja că evanghelistul Filip avea patru fiice, care profețeau (Fap. 21:8, 9).Însă, când era vorba despre faptul de a predica în Biserică, Cuvântul lui Dumnezeu arată clar că numai bărbații numiți ca episcopi/supraveghetori sau ca bătrâni/prezbiteri puteau face acest lucru (1 Tim. 3:1-13; Tit 1:5-9). Pavel a spus: „Nu-i dau voie femeii să predice, nici să exercite autoritate asupra bărbatului, ci să stea în tăcere” (1 Tim. 2:12).

„Sunt gata să mor” (Faptele 21:10-14): În timp ce Pavel era acasă la Filip, a venit un alt creștin respectat, Agab. Toți cei adunați acolo știau că Agab era profet; el prezisese marea foamete din timpul domniei lui Claudiu (Fap. 11:27, 28). Poate că frații s-au întrebat: De ce a venit Agab? Ce mesaj are el de transmis? În timp ce toate privirile erau îndreptate spre el, acesta a luat centura lui Pavel, o fâșie lungă de pânză care se purta în jurul mijlocului și în care puteau fi ținuți bani sau alte obiecte, și și-a legat cu ea mâinile și picioarele. Apoi a zis: „Așa zice Duhulul Sfânt: Așa îl vor lega iudeii în Ierusalim pe omul căruia îi aparține această centură și-l vor da în mâinile oamenilor din neamuri.” (Fap. 21:11). Ce mesaj tulburător!Profeția lui Agab confirma că Pavel avea să meargă la Ierusalim și arăta totodată că iudeii aveau să-l dea „în mâinile oamenilor din neamuri”. Cuvintele lui au avut un efect profund asupra celor de față. Luca scrie: „Când am auzit lucrul acesta, noi și cei din locul acela l-am implorat să nu urce la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: Ce faceți? De ce plângeți și-mi frângeți inima? Să fiți siguri că sunt gata nu numai să fiu legat, ci și să mor la Ierusalim pentru numele Domnului Iisus.” (Fap. 21:12, 13).Imaginați-vă scena. Frații, inclusiv Luca, îl imploră pe Pavel să nu meargă la Ierusalim. Unii chiar încep să plângă. Înduioșat de iubirea lor, Pavel le spune că îi „frâng inima”. Cu toate acestea, rămâne de neclintit. La fel ca în Tir, el nu permite ca implorările și lacrimile fraților să-i slăbească hotărârea. În schimb, le explică de ce trebuie să-și continue drumul. Cât curaj și câtă fermitate! Asemenea lui Iisus, Pavel era hotărât să îndeplinească voința lui Dumnezeu cu orice preț (Evr. 12:2). El nu căuta să fie un martir, dar, chiar dacă s-ar fi întâmplat să moară pentru credință, el considera acest lucru o onoare.Cum au reacționat frații? Simplu spus, i-au respectat hotărârea. Iată ce scrie Luca în continuare: „Pentru că nu se lăsa înduplecat, am încuviințat, zicând: Să se facă voia Domnului!” (Fap. 21:14). Cei ce încercau să-l determine pe Pavel să se răzgândească nu au insistat asupra punctului lor de vedere. Ei l-au ascultat, au înțeles care era voința Domnului și au acceptat-o, chiar dacă le-a fost greu. Pavel pornise pe o cale care avea să-l ducă în cele din urmă la moarte. Ar fi fost mai ușor pentru el dacă cei ce îl iubeau n-ar fi încercat să-l oprească din drum.Din acest episod din viața lui Pavel desprindem o lecție valoroasă: Să nu încercăm niciodată să-i descurajăm pe cei care au ales o cale de sacrificiu pentru a-i sluji lui Dumnezeu!

„Frații ne-au primit cu bucurie” (Faptele 21:15-17): Să remarcăm că, în călătoria lor spre Ierusalim, Pavel și însoțitorii săi i-au căutat pe frați în orice oraș s-au oprit. La Tir i-au căutat pe discipoli și au rămas cu ei șapte zile. La Ptolemaida i-au salutat pe frați și au stat cu ei o zi. La Cezareea au stat mai multe zile acasă la Filip. În cele din urmă, după ce au fost făcute pregătirile de călătorie, Pavel a pornit din nou la drum. Unii dintre discipolii din Cezareea au plecat cu el la Ierusalim, dovedind astfel că-l susțineau din toată inima. Ajunși la Ierusalim, au fost găzduiți de unul dintre primii discipoli, pe nume Mnason. Luca relatează că „frații i-au primit cu bucurie” (Fap. 21:17).Așadar, Pavel a dorit să fie împreună cu frații și surorile de credință. Pentru el au fost o sursă de încurajare. Acest lucru fără îndoială că l-a întărit și l-a ajutat să rămână ferm în fața împotrivitorilor plini de ură care căutau să-l omoare.

„Ascultați apărarea mea”: Pavel apără adevărul înaintea gloatelor înfuriate și a Sanhedrinului – Faptele 21:18-23:10:

 Ierusalim. Oare la ce se gândește apostolul Pavel în timp ce pășește din nou pe străduțele înguste și aglomerate ale acestui oraș? El cunoaște rolul special pe care l-a avut Ierusalimul în istoria poporului lui Dumnezeu. Niciun oraș de pe pământ nu s-ar putea compara cu el. Majoritatea locuitorilor săi sunt mândri de trecutul lui glorios. Însă Pavel știe că și mulți creștini de aici sunt foarte legați de trecut și nu înțeleg schimbările pe care trebuie să le facă pentru a trăi în armonie cu noile adevăruri revelate de Domnul Iisus. Da, apostolul este foarte preocupat de starea acestor creștini. Când se afla în Efes, el se hotărâse să revină în acest oraș pentru a aduce ajutoare materiale. Și, în pofida avertismentelor că viața îi va fi pusă în pericol, el nu a renunțat la planul său (Fap. 19:21). Acum însă el constată că unii au nevoie și de ajutor spiritual. Dar cu ce se va confrunta Pavel în Ierusalim? O încercare va veni chiar din partea continuatorilor lui Hristos, unii dintre aceștia fiind tulburați de zvonurile care circulă despre el. Încercări și mai mari vor veni însă din partea dușmanilor lui Hristos, care îi vor aduce acuzații false, îl vor bate și vor căuta să-l omoare. Însă toate acestea îi vor da ocazia să apere adevărul. Pavel este un exemplu remarcabil pentru creștinii de azi prin umilința, curajul și credința cu care a înfruntat aceste încercări. Dar să vedem ce s-a întâmplat.

„L-au glorificat pe Dumnezeu” (Faptele 21:18-20a): A doua zi după ce au sosit la Ierusalim, Pavel și tovarășii săi de călătorie au mers la bătrânii care supravegheau Biserica. La această întrunire, la care „erau prezenți toți bătrânii”, se pare că nu a participat niciunul dintre apostolii ce erau în viață la vremea aceea. Probabil că toți erau plecați pentru a sluji în alte părți ale lumii. Relatarea îl menționează însă pe Iacov, fratele/vărul lui Iisus, care, din câte se pare, a prezidat întrunirea (Gal. 2:9; Fap. 21:18).După ce i-a salutat pe bătrâni, Pavel „le-a povestit în amănunțime ce făcuse Dumnezeu în neamuri prin serviciul său” (Fap. 21:19). Cât de mult trebuie să-i fi încurajat pe frați cele auzite! În timpul acestei discuții, Pavel le-a spus, probabil, bătrânilor și despre donațiile pe care le-a adus de la frații din Europa. Grija acestor frați din teritorii îndepărtate trebuie să le fi umplut inima de recunoștință și de bucurie. Auzind raportul lui Pavel, ei „l-au glorificat pe Dumnezeu” (Fap. 21:20a).

Mulți erau încă „zeloși pentru Lege” (Faptele 21:20b, 21): Apoi bătrânii i-au vorbit lui Pavel despre o problemă apărută în Iudeea, care îl viza în mod direct. Ei i-au spus: „Vezi, frate, câte mii de credincioși sunt printre iudei; și toți sunt zeloși pentru Lege. Dar ei au auzit zvonindu-se despre tine că-i înveți pe toți iudeii din neamuri o apostazie de la Moise, spunându-le să nu-și circumcidă copiii și să nu umble potrivit obiceiurilor bine stabilite” (Fap. 21:20b, 21).De ce erau atât de mulți creștini zeloși pentru Legea mozaică chiar și după mai bine de douăzeci de ani de la abrogarea ei? (Col. 2:14). În 49 d.H., apostolii și bătrânii întruniți la Ierusalim trimiseseră bisericilor o scrisoare/epistolă potrivit căreia credincioșii din neamuri nu erau obligați să se circumcidă și să adere la Legea mozaică (Fap. 15:23-29). Însă în scrisoare nu se spunea nimic cu privire la credincioșii evrei, dintre care mulți nu înțelegeau că Legea mozaică nu mai era în vigoare. Dar oare faptul că nu înțelegeau acest adevăr îi făcea nedemni de a fi creștini? Nicidecum. Ei nu se închinaseră înainte la zei păgâni și, prin urmare, nu continuau să practice ritualuri și obiceiuri ale religiei false. Legea, la care țineau atât de mult, fusese dată de însuși Domnul. Ea nu conținea nimic greșit sau demonic. Însă ea fusese dată în virtutea vechiului legământ, în timp ce creștinii se aflau sub noul legământ. Legământul Legii era deci de domeniul trecutului. Creștinii evrei care erau zeloși pentru Lege nu înțelegeau aceste lucruri și nu erau convinși că închinarea curată avea acum legătură numai cu Biserica Creștină. Așadar, ei trebuiau să-și schimbe modul de gândire pentru a se conforma noilor adevăruri revelate de Dumnezeu cu privire la legământul Legii (Ier. 31:31-34; Luca 22:20).

„Zvonurile nu sunt adevărate” (Faptele 21:22-26): Erau adevărate zvonurile că Pavel îi învăța pe evreii răspândiți printre neamuri „să nu-și circumcidă copiii și să nu umble potrivit obiceiurilor bine stabilite”? Pavel era un apostol al neamurilor și, prin urmare, celor din neamuri le-a prezentat el acea decizie potrivit căreia neevreii nu erau obligați să respecte Legea. El a arătat că nimeni nu trebuia să încerce să-i convingă pe credincioșii din neamuri să se circumcidă în semn de supunere față de Legea mozaică (Gal. 5:1-7). Dar Pavel le-a predicat vestea bună și evreilor din orașele pe care le-a vizitat. Cu siguranță, el le-a explicat celor receptivi că Legea a fost abrogată prin moartea lui Iisus și că oamenii puteau fi declarați drepți/neprihăniți prin credință, nu prin lucrările Legii (Rom. 2:28, 29; 3:21-26).Cu toate acestea, Pavel a arătat înțelegere față de cei ce se simțeau mai liniștiți dacă respectau anumite obiceiuri evreiești, cum ar fi faptul de a nu munci în sabat sau de a evita anumite alimente (Rom. 14:1-6). În plus, el nu a stabilit reguli cu privire la circumcizie. Este adevărat, Pavel a considerat necesar ca Timotei să se circumcidă, dar aceasta pentru ca evreii să nu aibă rețineri față de Timotei, știind că tatăl lui era grec (Fap. 16:3). Circumcizia era o chestiune de decizie personală. Pavel le spusese galatenilor: „Nici circumcizia nu are valoare, nici necircumcizia, ci credința care lucrează prin iubire” (Gal. 5:6). Însă cel care se circumcidea pentru a respecta Legea sau care susținea că circumcizia era necesară pentru a primi aprobarea lui Dumnezeu dovedea lipsă de credință.Așadar, zvonurile care circulau despre Pavel erau false. Totuși, credincioșii evrei erau tulburați din cauza lor. De aceea, bătrânii l-au sfătuit: „Avem patru bărbați care sunt sub o făgăduință. Ia-i cu tine pe acești bărbați, curățește-te cu ei potrivit ceremonialului și îngrijește-te de cheltuielile lor, ca să-și radă capul. Astfel, toți vor ști că zvonurile pe care le-au auzit despre tine nu sunt adevărate, ci umbli cum se cuvine, respectând și tu Legea” (Fap. 21:23, 24).Pavel ar fi putut obiecta, spunând că adevărata problemă nu erau zvonurile despre el, ci zelul acelor credincioși evrei pentru Legea mozaică. Însă el a fost flexibil, fiind dispus să urmeze îndrumările primite atât timp cât prin acestea nu i se cerea să încalce principiile divine. Iată ce scrisese el mai înainte: „Pentru cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și cum aș fi sub lege – deși eu nu sunt sub lege -, ca să-i câștig pe cei ce sunt sub lege” (1 Cor. 9:20). Pavel a colaborat cu bătrânii din Ierusalim și „s-a făcut ca și cum ar fi fost sub lege”.

SUPLIMENTAR: LEGEA ROMANĂ ȘI CETĂȚENII ROMANI: De regulă, autoritățile romane nu se amestecau în treburile provinciilor. În general, evreii se conduceau după legile evreiești. În cazul lui Pavel, romanii au intervenit doar pentru că învălmășeala care se crease când acesta a apărut în templu tulbura ordinea publică.Autoritățile romane aveau puteri depline asupra locuitorilor de rând ai provinciilor. Însă cu totul altfel stăteau lucrurile când era vorba de cetățenii romani. Cetățenia îi conferea unei persoane anumite privilegii care erau recunoscute și respectate pe tot cuprinsul Imperiului. De pildă, un cetățean roman nu putea fi legat sau bătut dacă nu era condamnat, întrucât un astfel de tratament era aplicat doar sclavilor. Cetățenii romani aveau și dreptul de a face apel la împărat, la Roma, pentru a contesta deciziile guvernatorului unei provincii.Cetățenia romană putea fi obținută în mai multe moduri. O persoană putea dobândi cetățenia romană prin moștenire. Alteori era acordată de împărat unor persoane individuale sau tuturor oamenilor liberi dintr-un oraș sau dintr-o provincie drept recompensă pentru anumite servicii. Devenea cetățean roman și un sclav care își cumpăra libertatea de la un cetățean roman, un sclav care era eliberat de un roman sau un soldat din trupele auxiliare care își încheia serviciul militar. Se pare că, în anumite situații, cetățenia romană putea fi chiar cumpărată. De pildă, comandantul roman Claudiu Lisias i-a spus lui Pavel: „Eu am cumpărat aceste drepturi de cetățean cu o mare sumă de bani”. Pavel i-a răspuns: „Dar eu m-am născut cu ele” (Fap. 22:28). De aici înțelegem că unul dintre strămoșii lui Pavel obținuse într-un fel sau altul cetățenia romană.În secolul I d.H., în Iudeea trăiau puțini cetățeni romani. Abia în secolul al III-lea le-a fost acordată cetățenie romană tuturor locuitorilor provinciei.

„Nu merită să trăiască!” (Faptele 21:27-22:30): La templu însă lucrurile n-au mers prea bine. Când zilele pentru împlinirea făgăduinței erau pe sfârșite, niște evrei din Asia l-au zărit pe Pavel. Ei l-au acuzat pe nedrept că a adus neevrei în templu și au provocat tulburare. Dacă n-ar fi intervenit comandantul roman, Pavel ar fi fost omorât în bătaie. Deși a scăpat cu viață, el a fost arestat. Și urmau să treacă mai bine de patru ani până când avea să-și recapete libertatea! Dar pericolul încă nu trecuse. Când comandantul i-a întrebat pe evrei ce aveau împotriva lui Pavel, aceștia au început să strige diferite acuzații. Și, pentru că se crease mare agitație, el n-a reușit să înțeleagă nimic. Situația s-a înrăutățit atât de mult, încât Pavel a trebuit să fie dus de acolo. Când să intre în cazarmă, el i-a spus comandantului: „Permite-mi, te rog, să vorbesc poporului” (Fap. 21:39). Comandantul a fost de acord, iar Pavel a început plin de curaj să-și apere credința.„Ascultați acum apărarea mea”, a spus Pavel (Fap. 22:1). Apostolul a vorbit în limba ebraică, astfel că mulțimea a făcut liniște. El le-a explicat în mod clar de ce devenise un continuator al lui Hristos, prezentându-le cu tact fapte pe care evreii le puteau verifica oricând. Pavel le-a spus că studiase la picioarele lui Gamaliel și că îi persecutase pe continuatorii lui Hristos, lucruri bine cunoscute unora dintre cei prezenți. Apoi le-a mai spus că, în timp ce mergea spre Damasc, a avut o viziune cu înviatul Hristos, care i-a vorbit. Tovarășii săi de călătorie au văzut o lumină strălucitoare și au auzit o voce, însă nu au înțeles ce spunea ea (Fap. 9:7; 22:9). Fiind orbit de acea lumină, Pavel a trebuit să fie dus la Damasc de însoțitorii lui. Acolo, Anania, un bărbat cunoscut de mulți evrei din regiune, i-a redat în mod miraculos vederea.Apoi, Pavel le-a spus că, după ce s-a întors la Ierusalim, Iisus i s-a arătat în templu. La auzul acestor cuvinte, evreii s-au înfuriat și mai tare și au început să strige: „Înlătură-l de pe pământ pe un astfel de om, căci nu merită să trăiască!” (Fap. 22:22). Pentru a-l scăpa pe Pavel, comandantul a poruncit să fie dus în cazarmă. Dar, hotărât să afle motivul pentru care iudeii erau atât de furioși pe el, a ordonat să fie interogat prin biciuire. Atunci Pavel a declarat că era cetățean roman, invocând astfel drepturile pe care i le conferea acest statut. Când a auzit că Pavel era cetățean roman, comandantul și-a dat seama că trebuia să găsească o altă cale de a afla mai multe informații. De aceea, a doua zi l-a dus înaintea Sanhedrinului, Curtea Supremă a evreilor, care s-a întrunit special pentru a analiza acest caz.

„Eu sunt fariseu” (Faptele 23:1-10): Pavel s-a adresat Sanhedrinului astfel: „Bărbaților, fraților, eu m-am purtat înaintea lui Dumnezeu cu o conștiință perfect curată până în ziua aceasta” (Fap. 23:1). Dar apoi n-a mai reușit să spună nimic, deoarece „marele preot Anania le-a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură” (Fap. 23:2). Ce insultă și ce dovadă clară că aveau prejudecăți! Pavel era făcut mincinos înainte să fie audiat. Nu este de mirare că el a răspuns: „Te va lovi Dumnezeu, perete văruit! Tu stai să mă judeci după Lege și, în același timp, încălcând Legea, poruncești să fiu lovit?” (Fap. 23:3).Unii dintre cei prezenți s-au arătat scandalizați, dar nu de atitudinea celui ce-l lovise pe Pavel, ci de reacția lui Pavel! Ei au zis: „Îl insulți pe marele preot al lui Dumnezeu?”. Prin răspunsul său, Pavel a arătat respect față de Lege și le-a dat o lecție de umilință. El le-a spus: „Fraților, n-am știut că este marele preot. Căci este scris: Să nu vorbești disprețuitor despre un conducător al poporului tău!” (Fap. 23:4, 5; Ex. 22:28). Apoi apostolul a încercat o altă abordare. Știind că Sanhedrinul era format din farisei și din saduchei, a zis: „Bărbaților, fraților, eu sunt fariseu, fiu de farisei. Pentru speranța în învierea morților sunt judecat” (Fap. 23:6).De ce a spus Pavel că era fariseu? Pentru că era „fiu de farisei”, provenind dintr-o familie care făcea parte din acea sectă, iar mulți îl considerau încă astfel. Dar cum a putut Pavel să se identifice cu fariseii în ce privește credința în înviere? Fariseii credeau că sufletul conștient supraviețuiește morții și că sufletele celor drepți vor trăi din nou în corpuri umane. Pavel împărtășea convingerea fariseilor că există viață după moarte, spre deosebire de saduchei, care nu credeau într-o astfel de viață. Declarația lui Pavel i-a dezbinat pe membrii Sanhedrinului. Relatarea biblică spune: „Au izbucnit strigăte puternice, iar unii dintre scribii din partidul fariseilor s-au ridicat și au început să se certe aprig, zicând: Noi nu găsim nimic rău la omul acesta! Dar, dacă i-a vorbit un spirit sau un înger, atunci …” (Fap. 23:9). Chiar și numai ideea că un înger i-ar fi putut vorbi lui Pavel era total inacceptabilă pentru saduchei, întrucât aceștia nu credeau în îngeri! Atunci s-a produs o învălmășeală atât de mare, încât comandantul roman a trebuit să-l salveze din nou pe apostol (Fap. 23:10). Dar a scăpat oare Pavel de orice pericol? Vom afla în partea următoare a acestui comentariu!

DESPRE … SARCASM.

DESPRE … SARCASM

 „Eşti destul de deştept pentru un idiot!” „Este o rochie frumoasă. Păcat că nu ţi se potriveşte pe talie!” „Ultima dată când am văzut un asemenea machiaj a fost la circ.” Cuvintele tăioase, indiferent de scopul lor, pot răni adânc amorul propriu al unei persoane. Chiar când sunt spuse în glumă, cuvintele sarcastice pot avea drept rezultat duşmănii, sentimente rănite, prietenii ruinate. Este posibil însă ca tu să fii sarcastic din fire. Prietenii tăi izbucnesc în râs la replicile tale usturătoare şi umilitoare. Ei te susţin şi te încurajează să spui cuvinte şi mai înţepătoare. Sau, este posibil ca sarcasmul să fi devenit principalul tău mijloc de apărare. Înarmat cu o serie de cuvinte tăioase, răneşti şi loveşti pe oricine atentează în vreun fel la bunăstarea sau la eul tău. Poate chiar te surprinzi uneori spunând cuvinte aspre părinţilor sau fraţilor tăi. Sarcasmul nu trebuie respins în totalitate. În formele sale mai blânde, el poate fi amuzant. Uneori, sarcasmul poate exprima sentimente profunde. De exemplu, Biblia arată că apostolul Pavel, Iov şi chiar Dumnezeu au uzat de sarcasm pentru a exprima o indignare justificată (Iov 12:2; Zaharia 11:13; 2 Corinteni 12:13). Însă, sarcasmul crud sau răutăcios nu este altceva decât o dovadă de agresivitate şi violenţă. Aşa cum arată autoarea Mary Susan Miller în cartea sa Childstress!, acesta este o modalitate de „a lovi şi răni”, însă cu „arme mai acceptabile din punct de vedere social” decât pistolul sau cuţitul. Totuşi, mulţi consideră remarcile tăioase, sarcastice doar un alt mijloc de a exprima umorul. Ce este rău, atunci, în acesta?

Doar o distracţie inofensivă? „La locul meu de muncă, spune Eric, toţi sunt sarcastici. În general, sarcasmul este privit ca o glumă.” Să observăm remarca interesantă făcută de New York Times: „Psihologii spun adesea că bărbaţii reacţionează cu mai mult entuziasm la umorul caustic decât femeile”. Băieţii adolescenţi pot găsi, aşadar, o adevărată delectare în a-i tachina, cicăli şi molesta pe alţii verbal.Este adevărat că sarcasmul blând poate fi amuzant. Dar când tinde spre răutate, durerea cauzată de remarca tăioasă poate rămâne mult timp după ce râsul dispare. Adesea, un schimb plăcut de cuvinte se transformă într-o discuţie aprinsă. Un tânăr a spus: „Când ai fost adânc rănit de ceea ce a spus cineva, rişti să-i răspunzi folosind cuvintele cele mai tăioase care există. Atunci nu mai este o simplă glumă; tu încerci cu adevărat să-l răneşti pe celălalt. Şi sarcasmul poate fi o armă ucigătoare”.Într-adevăr, cuvântul „sarcasm” derivă dintr-un verb grecesc care înseamnă literalmente „a sfâşia carne”. Întocmai cum un câine se serveşte de colţii săi ascuţiţi pentru a sfâşia carnea de pe un os, tot la fel individul sarcastic îl poate despuia pe un altul de demnitatea sa. Aşa cum spune Journal of Contemporary Ethnography: „Esenţa sarcasmului este ostilitatea sau dispreţul făţiş”. Indiferent că este vorba de un atac direct, de o umilire subtilă sau de nişte cuvinte spuse din greşeală, o remarcă răutăcioasă, sarcastică face din cineva un obiect de batjocură – o victimă.Cu ce consecinţe? „Sarcasmul te poate face să te simţi cu adevărat prost”, explică Josh, în vârstă de 19 ani. Dauna poate fi însă de durată mult mai lungă. În cartea ei Toxic Parents, dr. Susan Forward arată ce anume se întâmplă atunci când părinţii utilizează un limbaj jignitor: „Am văzut mii de pacienţi răniţi în amorul propriu de un părinte care a „glumit”, spunându-le că erau stupizi, urâţi sau nedoriţi”. Să ne imaginăm, aşadar, care ar putea fi efectele sarcasmului crud asupra unui prieten, a unei cunoştinţe sau a unui frate. Dr. Forward conchide: „Umorul care îi umileşte pe alţii poate fi extrem de dăunător”. Nu este de mirare deci că o carte referitoare la dezvoltarea copilului conchide: „Sarcasmul ar trebui să dispară pentru totdeauna din limbajul uman. În general el ofensează, adesea răneşte profund şi aproape întotdeauna degenerează într-un dialog steril”.

Evitaţi vorbirea nechibzuită! Dar dacă utilizarea unei vorbiri sarcastice a devenit la tine un obicei adânc înrădăcinat? În acest caz, este timpul să înveţi să gândeşti înainte de a vorbi. Înţeleptul rege Solomon a spus: „Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit, poţi să nădăjduieşti mai mult de la un nebun decât de la el”. – Proverbele 29:20. Vorbirea nechibzuită poate fi deosebit de distructivă când este utilizată de membrii familiei. De ce? „Deoarece opiniile lor sunt de cea mai mare importanţă pentru noi”, explică Penny, în vârstă de 16 ani. Însă cartea Raising Good Children îl citează pe educatorul John Holt spunând: „Foarte des membrii familiei îşi revarsă unii asupra altora toată durerea şi frustrarea pe care o simt, lucru pe care nu ar îndrăzni să-l facă cu altcineva”. Membrii familiei se cunosc reciproc atât de bine încât înclină să fie intoleranţi faţă de defectele celuilalt; spiritele se aprind uşor şi începe schimbul de cuvinte sarcastice.Joanne, în vârstă de 18 ani, a învăţat acest lucru: „Înainte de a vorbi, trebuie să te gândeşti cui îi vorbeşti şi ce intenţionezi să-i spui”. Dacă te simţi tulburat pe plan afectiv, nu te grăbi să-ţi exprimi sentimentele. Mai degrabă stai o clipă şi întreabă-te: Cuvintele pe care vreau să le spun sunt amabile? Este necesar să le spun? Nu voi regreta mai târziu că le-am spus?Cântărindu-ţi cuvintele cu grijă, poţi evita rănirea sentimentelor altora şi te poţi scuti pe tine însuţi de o inutilă situaţie umilitoare şi jenantă.

Când tu eşti victima: Dar dacă tu însuţi eşti ţinta sarcasmului, probabil din partea unor prieteni sau colegi de şcoală? Înainte de a ceda imboldului de a răspunde cu aceeaşi monedă, aminteşte-ţi că trăim „timpuri grele” (2 Timotei 3:1-5). Tinerii se confruntă cu foarte multe influenţe. Cartea The Loneliness of Children spune: „Copiii aduc cu ei la şcoală toate prejudecăţile, resentimentele, agresivitatea şi ostilităţile pe care le-au acumulat acasă”. Aceste sentimente de ostilitate se manifestă adesea sub forma unui mod de vorbire ofensator.Cunoaşterea acestor lucruri te poate ajuta să eviţi tendinţa de a te răzbuna atunci când tu eşti victima unui atac verbal. Este, de asemenea, util să ne amintim cuvintele apostolului Pavel: „Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău” (Romani 12:17). Faptul de „a întoarce obrazul celălalt” cuiva care te-a pălmuit cu cuvinte pretinde multă stăpânire de sine (Matei 5:39). Aceasta nu înseamnă însă că nu trebuie să răspunzi nimic atunci când vorbirea sarcastică se transformă în insultă – sau ameninţare. Coautorul cărţii Violence, Irwin Kutash, face observaţia: „Afronturile care nu sunt contracarate cu succes pot avea efecte grave asupra victimelor. Aceste victime devin ţinte uşoare pentru alte replici umilitoare”.Uneori însă, poate că împrejurările îţi vor permite să contracarezi un atac verbal nu adresându-i celui în cauză cuvinte ofensatoare, ci vorbindu-i în mod calm şi paşnic în particular. Joanne a încercat această metodă, spunându-i unui coleg de clasă: „Nu mi-a plăcut remarca pe care ai făcut-o în faţa clasei. A fost de-a dreptul jignitoare”. Rezultatul? Joanne spune: „De atunci el m-a respectat şi nu mi-a mai zis niciodată nimic”.David, în vârstă de 20 de ani, arată încă o sursă a vorbirii jignitoare, spunând: „Părinţii sunt consideraţi a fi persoanele care te iubesc cel mai mult; însă ei sunt uneori cei care fac remarcile cele mai jignitoare”. Desigur, ei fac aceasta de multe ori fără să-şi dea seama; încercând să te corecteze, fără să vrea ei te rănesc adânc. De ce nu ai încerca să discuţi cu părinţii tăi despre aceasta, permiţându-le să ştie cum te simţi? Probabil, în viitor, ei vor fi mai sensibili la sentimentele tale.În sfârşit, este, de asemenea, util să nu iei lucrurile prea în serios. Autorul Donald W. Ball spune: „Eficienţa sarcasmului rezidă în efectul pe care şi-l propune să-l obţină”. Da, nu face munte dintr-un muşuroi, imaginându-ţi că ai suferit o daună ireparabilă din cauza unei remarci răutăcioase. Păstrează-ţi simţul umorului!Însă cea mai bună modalitate de a evita să fii o victimă a sarcasmului este să eviţi tu însuţi să-l utilizezi. Regula de aur spune: „Deci tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel” (Matei 7:12). Aplicând această regulă, poţi evita vorbirea sarcastică şi jignitoare – şi poate şi faptul de a fi o victimă a acesteia.

SCRIITORI ROMÂNI – ALTFEL DECÂT ÎN MANUALE.

SCRIITORI ROMÂNI – ALTFEL DECÂT ÎN MANUALE

 Călăuzele neamului românesc nu au fost „stâlpi de biserică”, ci oameni ai păcatului așa cum este, în mare măsură din păcate, și neamul care i-a născut.

Vasile Alecsandri 1821-1890: „Tu, care eşti pierdută în neagra vecinicie, Stea dulce şi iubită a sufletului meu!” scria Alecsandri dupa moartea iubitei sale Elena Negri. Se spune că între cei doi a fost dragoste la prima vedere şi că Elena ar fi fost marea iubire a poetului. Au făcut planuri de căsătorie, dar mariajul care se întrezărea în viitor a fost dat peste cap de boala gravă de plămâni a tinerei. După două luni de iubire aprinsă la Veneția unde Elena se dusese la recomandarea medicilor, starea ei s-a agravat și au hotărât să se întoarcă urgent în țară. Alecsandri şi Costache Negri, fratele Elenei, o îmbarcă de urgenţă pe un vapor cu gândul de a merge cu ea acasă în Moldova, dar Elena moare în timpul călătoriei în brațele iubitului său. Chiar dacă şi-a întemeiat o familie cu o altă femeie, Alecsandri a fost convins că Elena Negri i-a fost ursită. La doisprezece ani de la drama trăită, poetul mai dedică o operă marii iubiri pierdute: poezia „Ursita mea”. 

Ion Creangă 1837-1889: Înalt (1,91 m), încă subţirel, prelung la faţă, cu mustaţă fină şi bărbiţă tunsă, însprâncenat şi cu căutarea pătrunzătoare, şiret şi jovial în colţul buzelor, – cam așa arăta în momentul ( 1859 ) când își găseşte ca mireasă pe Ileana, fetiţa de numai 15 ani a părintelui Grigoriu de la biserica „Patruzeci de Sfinţi”din Iași. Din căsătorie rezultă, la un an de zile, un băiat pe nume Constantin. În 1867 soţia sa îl părăseşte. Cauzele sunt multiple, Creangă fiind și adeptul ideii că „femeia nebătută e ca moara neferecată”. Exclus din rândurile clerului şi din învăţământ, Creangă a fost cel dintâi care a căpătat aprobarea de a-şi deschide un debit de tutun în Iasi, pe strada Primăriei, administrat mai târziu de fratele său Zahei. În 1885, la 48 de ani, i-a ieşit în cale maica Evghenia Costache, „tânără şi sprinţară”. Mai mult ca sigur că din idila lor s-a născut băiatul Valeriu, care a trăit doar 15 ani. Creangă moare în 1889 de Anul Nou, în tutungeria sa, răpus de epilepsie şi de durerea după pierderea prietenului Eminescu. A moştenit epilepsia de la mama sa, boală ce i-a dat mari bătăi de cap în ultimii ani de viaţă.

Alexandru Odobescu 1834-1895: Una dintre cele mai strălucite minţi ale secolului  al XIX-lea, Alexandru Odobescu, nu a rămas imun la atracţia „iubirii interzise”, pentru o femeie cu 30 de ani mai tânără. După parcurgerea unui traseu exemplar plin de realizări şi succese – scriitor, arheolog și om politic, membru titular al Academiei Romane – spre 60 de ani Odobescu este tentat să spună că a întâlnit marea dragoste a vieţii sale în persoana unei femei cu mult mai tinere. „Soţia se arată plină de îngăduinţă”, povesteşte istoricul Ion Bulei. În mod uluitor, se pare că aceasta îi cere amantei să se căsătorească cu soţul său, propunere respinsă de tânără. Aproape complet izolat, după repetate accese de gută, ajuns la disperare, Odobescu se sinucide cu o supradoză de morfină.

Duiliu Zamfirescu 1858-1922: A fost în tinereţe un bărbat cuceritor, extrem de elegant și tot timpul în pas cu moda, fapt pentru care damele din înalta societate îl priveau cu interes. În anii săi de debut a fost avocat şi ziarist. Imbrățișează cariera diplomatică, fiind secretar de legație la Roma timp de 18 ani. Se căsătorește acolo cu italianca Henriette Allievi și are trei copii. Puțini știu că Duiliu Zamfirescu a avut o reputaţie de mare spadasin, fiind poreclit în epocă Duelius Superbus. În viaţa sa a avut cinci dueluri. El a fost moştenit de fiul său Lascăr, care a murit în urma unui duel la numai 25 de ani.

Șt. O. Iosif 1875-1913: Poet de succes, bărbat frumos, era considerat de unii urmașul lui Eminescu. Primește un post la Biblioteca Fundațiilor Regale unde face cunoștință cu studenta Natalia Negru – o femeie frumoasă care atrăgea privirile oriunde apărea. Se căsătoresc în anul 1904 și au o fetiță, Corina. Dar Natalia a fost repede dezamăgită de traiul în doi cu visătorul Iosif. Și banii au jucat un rol, sărăcia, igiena lui precară, firea lui boemă. Poetul Dimitrie Anghel, prietenul nedespărțit al lui Iosif, îi face curte Nataliei Negru, aceasta acceptă și devin amanți. Iosif si Natalia divorțează în anul 1911. Bolnav – suferea de sifilis – și alcoolic, Iosif moare în urma unei congestii cerebrale în 1913 la numai 38 de ani. Moartea lui provoacă un șoc în lumea românească.

Dimitrie Anghel 1872-1914: Supranumit de critici „poetul florilor”, prietenul cel mai bun al lui Şt. O. Iosif s-a căsătorit cu Natalia Negru în 1911. Același an în care ea și-a părăsit soțul. Acest mariaj a creat în jurul celor doi soţi o atmosferă ostilă, mai ales în lumea scriitorilor. La scurt timp de la căsătorie una dintre numeroasele scene de gelozie dintre cei doi soţi avea să ducă la o tragedie. Natalia îl amenință pe Anghel cu divorțul, el scoate un pistol și trage. Glonțul a ricoșat și a lovit-o, ea a căzut plină de sânge. Văzând nenorocirea, impresionat, a dus pistolul la inimă și a tras. A murit câteva zile mai târziu în spital (noiembrie 1914). Rana ei a fost superficială și și-a revenit.

Mihail Sadoveanu 1880-1961: Sadoveanu a fost mason. A fost inițiat în 1927, la Iași și a suit repede ierarhia organizației datorită celebrității sale literare. Masoneria a fost pentru el o afacere – de altfel a și subtilizat fondurile ei, drept pentru care a fost exclus și a creat o disidență – nerecunoscută în epocă. În 1945 „s-a dat cu rușii”, cu forțele de ocupație, cu Armata roșie care tocmai se deda la violuri, la jafuri și îngenunchia România. Articolul „Lumina vine de la răsărit” unde își arăta obediența față de Stalin a fost actul său de capitulare și trădare a poporului român despre care scrisese pagini extraordinare până atunci. A fost un colaboraționist de cel mai înalt rang și a adus nenumărate servicii sovieticilor și slugilor de la București, cauționându-i prin prestigiul său de mare scriitor (și era). La sfârșitul vieții se găsea în postura de semizeu al regimului comunist, omagiat, decorat, supraonorat, decretat cel mai mare scriitor oficial în viață, un bun al întregului bloc sovietic.

Liviu Rebreanu 1885-1944: Bolnav de cancer pulmonar, Liviu Rebreanu a încetat din viață la 1 septembrie 1944 la Valea Mare, jud. Arges, unde avea o proprietate. După câteva luni a fost deshumat și reînhumat la Cimitirul Bellu din București. Despre moartea sa se vor lansa ulterior multe ipoteze. Una – Rebreanu ar fi plecat din Bucureşti imediat după 23 august 1944 şi ar fi fost rănit de un soldat rus la forţarea unui baraj la ieşirea din Bucureşti, la Băneasa. Alta – soldaţii ruşi ar fi pătruns pe proprietatea scriitorului la Valea Mare în scop de jaf, iar el s-ar fi opus, rezultatul fiind o reacţie ucigaşă din partea agresorilor. Schimbarea politică survenită după 23 august 1944 în România nu i-ar fi adus lui Liviu Rebreanu niciun fel de beneficii, nici ca scriitor, nici ca fost funcţionar de rang înalt în regimul Antonescu (director al Teatrului Naţional din Bucureşti și director general al teatrelor și operelor). Nu merita să mai trăiască, dacă ar fi să privim din perspectiva cinică a destinului.

George Topârceanu 1886-1937: Puţină lume ştie că celebrele parodii după poeţi „mari” îi aparţin, sau că celebra baladă a băşinii (sau cele şi mai deocheate) au ieşit de sub pana lui George Topârceanu. Şi mai puţină lume ştie că a luptat în primul Război Mondial la Turtucaia şi a fost prizonier vreme de doi ani în Bulgaria. Ulterior, se va înfiripa o poveste de dragoste discretă între el si Otilia Cazimir, poeta copiilor. O iubire care avea să dăinuie pentru tot restul vieții lui Topârceanu, chiar dacă acesta a avut și alte relații pasagere. El i-a ascuns la început că are deja un băiat născut dintr-o dragoste a tinereții și, mai ales, burlac convins, Topârceanu nu a cerut-o de soție și nu i-a dăruit copilul pe care ea și-l dorea atât de mult. Otilia Cazimir avea să-i fie însă mereu alături. Și avea să-i fie alături și în noaptea de 7 mai 1937, când acesta s-a stins din viață.

Camil Petrescu 1894-1957: În vara anului 1916 Camil Petrescu în vârstă de 22 de ani este chemat la oaste, atunci când România a intrat în război alături de Antantă. În 1917, în timpul unui bombardament german îşi pierde auzul la o ureche, iar infirmitatea îl va marca întreaga viaţă. Cade prizonier în mâna nemţilor şi ajunge în lagărul unguresc de la Sopronyek. Un an mai târziu este eliberat, dar fiind declarat mort în țară, întâmpină mari dificultăţi la Bucureşti în anularea actului de deces. Experienţa trăită a fost transpusă în romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”. Camil Petrescu a fost cea mai mare iubire a scriitoarei Cella Serghi. Chipul scriitorului a urmărit-o întreaga viaţă, iar dragostea pentru el nu s-a stins niciodată. Povestea de iubire dintre cei doi este imortalizată în cartea „Pânza de păianjen”, capodopera Cellei Serghi.

Cezar Petrescu 1892-1961: În anul al 2-lea de facultate, la Iaşi, contractează o tuberculoză ganglionară, fiind operat în 1913. În 1915 se căsătorește cu Marcela care i-a dăruit o fetiţă. Din păcate cele două se sting din viaţă, pe rând, în 1921. În urma unei partide de cărţi a pierdut o sumă mare de bani pe care a achitat-o din salariile funcţionarilor din plasa unde era subprefect, apoi a încercat să se sinucidă. A fost căsătorit de cinci ori. „Era carismatic şi curtat de femei, iubea vinul bun, o carte plăcută, femeile frumoase – dacă se putea să fie blonde, un ceas de taclale cu un prieten şi un joc nebun de cărţi”, scria Valeriu Bârnă. Unicul sau fiu, Aurel Teodor Petrescu, își împușcă iubita apoi se sinucide. Motivul: părinții nu erau de acord cu căsătoria sa înainte de încheierea studiilor. La solicitarea lui Cezar Petrescu, această dramă nu a fost consemnată în presa vremii. Dupa 1945 a intrat fără prea multe probleme de conştiinţă în jocul propagandei comuniste, adaptându-se din mers la exigenţele „realismului socialist”.

Ion Barbu 1895-1961: Între anii 1914-1921 studiază matematica la Facultatea de Științe din București. Cariera în matematică continuă cu susținerea tezei de doctorat în 1929 și în 1942 este numit profesor titular de algebră la Facultatea de Științe din București. Din păcate poetul și matematicianul Ion Barbu a fost aproape distrus de consumul de droguri. „Din cauza unei prea lungi dezrădăcinări şi a interesului meu, mereu viu, pentru experimentele spirituale, am luat obiceiul anumitor stupefiante: eter şi cocaină”, scria Ion Barbu într-una din corespondenţele sale. El preciza și periodicitatea practicii: „eterul meu cotidian şi praful (cocaina – n. a.) săptămânal”. Se mai spune că Ion Barbu se lauda printre prieteni cu peste 4.000 de aventuri erotice. O parte dintre acestea au fost destăinuite chiar de către soția sa, Gerda Barbilian, în volumul Ion Barbu – amintiri.

George Călinescu 1899-1965: George Călinescu a fost fiul unei servitoare, Mariţa. Pentru că familia nu l-a lăsat, tatăl său adevărat nu şi-a recunoscut niciodată copilul care a fost adoptat de familia ceferistului Constantin Călinescu. Anii plin de frustrări şi complexe din copilărie au influenţat activitatea elevului George Călinescu. La vârsta claselor primare, rezultatele lui au fost mediocre. În ciclul primar, elevul Călinescu a avut media 5 la Matematică. Singurele materii la care a reuşit să obţină 9 au fost Citire, Scriere, Gramatică şi Religie. Singurul premiu pe care l-a luat George Călinescu în şcoala primară a fost premiul trei. A devenit un adult izolat, depresiv, superstiţios, care suferea de mania persecuţiei. Aşa este descris de soţia sa Alice şi de istoricii care s-au aplecat asupra personalităţii sale. Fiind un cuceritor fără pereche, soţia scriitorului era foarte înţelegătoare cu pornirile soţului său şi chiar îi căuta amante.

Mircea Eliade 1907-1986: În anii `30 obține o bursă particulară și începe să studieze limba sanscrită și Yoga cu filozoful și scriitorul Surendranath Dasgupta, în Calcutta. Eliade s-a îndrăgostit de tânăra indiancă Maitreyi, fiica acestuia, pe când fata avea doar 16 ani. L-au cucerit aura de mister și spiritualitatea ei, deși la început i s-a părut urâtă. A fost dispus chiar să se convertească la hinduism pentru a se putea căsători cu ea, doar că familia fetei n-a fost de acord. S-au iubit pe ascuns până ce tatăl lui Maitreyi a aflat și a curmat idila, pedepsindu-și aspru fiica. Eliade a plecat în Himalaya unde și-a trăit durerea singur, în asceză, pentru ca apoi să se întoarcă în țară. Din povestea lor de dragoste neîmplinită s-a născut romanul ce poartă numele indiencei care i-a furat inima, „Maitrey”. Cei doi s-au revăzut după 43 de ani la Chicago.

Radu Tudoran 1910-1992: Scriitor atât de prolific în perioada interbelică, Radu Tudoran este marginalizat spre sfârșitul anului 1947, când controlul rușilor asupra României a devenit total. Timp de 7 ani trăieşte retras la Brăila și jinduind să călătorească pe mare îşi construiește cu greu o goeletă numită Speranţa, care însă nu a ridicat niciodată ancora. Începeau vremurile când libertatea putea fi obţinută numai în visarea pură. Dar călătoria pe care Radu Tudoran nu a mai putut să o facă în 1948 devine în 1954 subiectul romanului „Toate pânzele sus”, care va aprinde imaginația a milioane de tineri români pentru câteva generații. Deși propria sa goeletă rămăsese neterminată, succesul romanului a fost atât de mare încât Speranța a fost efectiv realizată în 1976 la comanda studioului cinematografic „București”, pentru turnarea serialului de televiziune „Toate pinzele sus”. A fost construită la șantierul naval din Tulcea și în rada portului Brăila, cu ajutorul uzinelor de utilaj greu „Progresul”.

Marin Preda 1922-1980: Omorât de alcool sau lichidat de Securitate? Aceasta a fost întrebarea în jurul căreia s-au creat scenariile pe marginea morţii suspecte a scriitorului. Marin Preda a fost urmărit de Securitate în ultimii ani din viaţa sa. Avea dosar încă din 1971, numele său de cod fiind „Editorul”. „Delirul” şi „Cel mai iubit dintre pământeni” sunt considerate a fi cărţile din cauza cărora Preda şi-ar fi atras antipatia regimului comunist şi aversiunea vecinilor sovietici. „Delirul” a apărut în ianuarie 1975. Cartea în care prozatorul îl reabilitează pe mareşalul Antonescu s-a vândut în 100.000 de exemplare, potrivit statisticilor, si a avut parte de recenzii negative la Moscova, imediat după apariţie. În 1980, cu două luni înainte de moartea sa apare „Cel mai iubit dintre pământeni”. S-a vândut în 200.000 de exemplare. Curajul cu care Preda a vorbit în celebrul roman despre adevărul din anii totalitarismului a uimit cititorii din vechiul regim.

Petru Popescu 1944- : „Prins” (1969) a surprins. „Un Popescu, până atunci ca toţi Popeştii, a fost citit, deodată, cu sufletul la gură. Stăteai de vorbă cu un profesor universitar – pe biroul lui era „Prins”. Îţi comandai un costum la croitorul din cartier, între foarfece şi degetare – „Prins”. Studentele între ele, vai, ah, oh „Prins”!”- scria George Pruteanu. „Eram unul dintre membrii supleanţi ai conducerii celei mai importante organizaţii de tineret a acelor ani (Uniunea Tineretului Comunist – n. a.). La o şedinţă oficială a acelei conduceri, am întâlnit o fată care, prin poziţia ei unică în România de atunci, părea ireală, părea un personaj inventat (Zoe Ceausescu – n. a.). Şi acea fată ireală mi-a cerut un autograf pe primul meu roman de succces, „Prins”” –  Petru Popescu. După fulminantul debut în literatura româna, în anii 68-73, Petru Popescu reușește să fugă în America unde își continuă cariera de scriitor, dar în limba engleză. Romanul „Supleantul”, bazat pe fapte reale, este primul scris în limba maternă după mai bine de 30 de ani. Perechea protagonistă este formata din fiica puterii și scriitorul tineretului – adică odrasla dictatorului absolut, și tânărul artist apărut în viața ei în mod neprevăzut.